Menetlus : 2019/0162(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0033/2019

Esitatud tekstid :

A9-0033/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/12/2019 - 4.9

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0092

<Date>{18/11/2019}18.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9‑0033/2019</NoDocSe>
PDF 155kWORD 47k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu 25. novembri 2013. aasta otsust 2013/755/EL ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta (ÜMTde assotsieerimise otsus)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0359 – C9‑0118/2019 – 2019/0162(CNS))</DocRef>


<Commission>{DEVE}Arengukomisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Tomas Tobé</Depute>

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 52 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu 25. novembri 2013. aasta otsust 2013/755/EL ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta (ÜMTde assotsieerimise otsus)

(COM(2019)0359 – C9‑0118/2019 – 2019/0162(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2019)0359),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 203, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9‑0118/2019),

 võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

 võttes arvesse arengukomisjoni raportit (A9‑0033/2019),

1. kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


SELETUSKIRI

Ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise otsusega (edaspidi „ÜMTde assotsieerimise otsus“) kehtestatakse ülemeremaade ja -territooriumide (edaspidi „ÜMTd“), nendega seotud liikmesriikide ja Euroopa Liidu vaheliste suhete õigusraamistik.

 

Ettepaneku eesmärk on muuta ÜMTde assotsieerimise otsuse VI lisa. Selles on määratletud päritolustaatusega toodete mõiste ning ELi ja ÜMTde halduskoostöö kord. See sisaldab ka sätteid päritolutõendite süsteemi ehk registreeritud eksportijate süsteemi (REX-süsteemi) rakendamise kohta alates 1. jaanuarist 2017 (ÜMTd on sellest vabastatud kuni 31. detsembrini 2019).

 

Päritolureegleid muudeti seoses määrusega (EMÜ) nr 2454/93 loodud üldise soodustuste süsteemi (GSP) kohase REX-süsteemiga. Seda tehti komisjoni 10. märtsi 2015. aasta rakendusmäärusega (EL) 2015/428.

 

Lisaks võttis komisjon 24. novembril 2015 vastu rakendusmääruse (EL) 2015/2447, kuhu koondati kõik liidu tolliseadustiku rakendamise üldeeskirjad, sh GSP raames REX-süsteemi reguleerinud sätted.

 

Selle tulemusena erinevad registreeritud eksportijate süsteemi protseduuride kohta ÜMTde assotsieerimise otsuse VI lisas esitatud sätted GSP päritolueeskirjade vastavatest sätetest.

Nüüd tuleks ÜMTde assotsieerimise otsuse VI lisa muuta, et tagada kooskõla REX-süsteemi puudutavate määruse (EL) 2015/2447 sätetega ning kindlustada, et ÜMTd võtavad süsteemi alates 1. jaanuarist 2020 kasutusele ja hakkavad seda rakendama.

Arvestades, et tegemist on põhjendatud meetmega, teeb esimees vastavalt kodukorra artiklile 52 ettepaneku võtta see vastu ilma muudatusteta.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu 25. novembri 2013. aasta otsust 2013/755/EL ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta (ÜMTde assotsieerimise otsus)

Viited

COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

11.9.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

DEVE

19.9.2019

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Tomas Tobé

8.10.2019

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

8.10.2019

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

8.10.2019

6.11.2019

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

6.11.2019

 

 

 

Esitamise kuupäev

18.11.2019

 

 

Viimane päevakajastamine: 22. november 2019Õigusalane teave