Procedūra : 2019/0162(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0033/2019

Iesniegtie teksti :

A9-0033/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 17/12/2019 - 4.9

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0092

<Date>{18/11/2019}18.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9‑0033/2019</NoDocSe>
PDF 168kWORD 47k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Lēmumu 2013/755/ES (2013. gada 25. novembris) par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību („Lēmums par aizjūras asociāciju”)</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))</DocRef>


<Commission>{DEVE}Attīstības komiteja</Commission>

Referents: <Depute>Tomas Tobé</Depute>

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 52. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Lēmumu 2013/755/ES (2013. gada 25. novembris) par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību („Lēmums par aizjūras asociāciju”)

(COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2019)0359),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 203. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C9-0118/2019),

 ņemot vērā Reglamenta 82. pantu,

 ņemot vērā Attīstības komitejas ziņojumu (A9‑0033/2019),

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.


PASKAIDROJUMS

Ar Lēmumu par aizjūras asociāciju (LAA) izveido tiesisko regulējumu attiecībām starp aizjūras zemēm un teritorijām (AZT), dalībvalstīm, ar kurām tās ir saistītas, un Eiropas Savienību.

 

Priekšlikuma mērķis ir grozīt LAA VI pielikumu. Šajā pielikumā ir definēta „noteiktas izcelsmes izstrādājumu” koncepcija un administratīvās sadarbības metodes starp ES un AZT. Tajā ietverti noteikumi, kuru mērķis ir ieviest izcelsmes sertifikācijas sistēmu no 2017. gada 1. janvāra, reģistrēto eksportētāju (REX) sistēmu, bet attiecībā uz kuru AZT piemēro atbrīvojumu līdz 2019. gada 31. decembrim.

 

Komisija ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/428 2015. gada 10. martā grozīja izcelsmes noteikumus, kas attiecas uz ar Regulu (EEK) Nr. 2454/93 izveidotās vispārējo preferenču sistēmas (VPS) REX sistēmu.

 

Komisija 2015. gada 24. novembrī pieņēma Īstenošanas regulu (ES) Nr. 2015/2447, ar kuru ir nodoti visi vispārīgie Savienības Muitas kodeksa īstenošanas noteikumi, tostarp noteikumi, kas attiecas uz VPS REX sistēmu.

 

Tādējādi LAA VI pielikuma noteikumi par reģistrēto eksportētāju sistēmu atšķiras no VPS izcelsmes noteikumiem. 

Tādēļ LAA VI pielikums būtu jāgroza, lai nodrošinātu saderību ar REX sistēmas noteikumiem, kas izklāstīti Regulā (ES) 2015/2447, un lai gādātu par to, ka AZT to izvērš un īsteno no 2020. gada 1. janvāra.

Ņemot vērā, ka šis pasākums ir pamatots, priekšsēdētājs ierosina šo priekšlikumu pieņemt bez grozījumiem saskaņā ar Reglamenta 52. pantu.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Padomes lēmums, ar ko groza Padomes Lēmumu 2013/755/ES (2013. gada 25. novembris) par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību (“Lēmums par aizjūras asociāciju”)

Atsauces

COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

11.9.2019

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

19.9.2019

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Tomas Tobé

8.10.2019

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

8.10.2019

Izskatīšana komitejā

8.10.2019

6.11.2019

 

 

Pieņemšanas datums

6.11.2019

 

 

 

Iesniegšanas datums

18.11.2019

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. novembrisJuridisks paziņojums