Διαδικασία : 2019/2027(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0036/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0036/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/11/2019 - 6.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0070

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0036/2019</NoDocSe>
PDF 182kWORD 61k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2020</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0252 – C9-0008/2019 – 2019/2027(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Επιτροπή Προϋπολογισμών</Commission>

Εισηγήτρια: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2020

(COM(2019)0252 – C9-0008/2019 – 2019/2027(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0252 – C9-0008/2019),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης[1],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[2], και ιδίως το άρθρο 10,

 έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[3], και ιδίως το σημείο 11,

 έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 18 Νοεμβρίου 2019 (14283/2019 – C9-0186/2019),

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0036/2019),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4α παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002, ποσό 50 000 000 EUR καθίσταται διαθέσιμο για τη χορήγηση προκαταβολών μέσω πιστώσεων στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης·

1. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕE για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2020

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης[4], και ιδίως το άρθρο 4α παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[5], και ιδίως το σημείο 11,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής: «Ταμείο») έχει ως στόχο να επιτρέψει στην Ένωση να αντιδρά με ταχύ, αποτελεσματικό και ευέλικτο τρόπο σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης, ώστε να εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τον πληθυσμό των περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

(2) Το Ταμείο δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 500 000 000 EUR (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου[6].

(3) Το άρθρο 4α παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 προβλέπει ότι, όπου απαιτείται για τη διασφάλιση της έγκαιρης διαθεσιμότητας των δημοσιονομικών πόρων, το Ταμείο μπορεί να κινητοποιηθεί για ποσό που δεν υπερβαίνει τα 50 000 000 EUR για την πληρωμή προκαταβολών, εγγράφοντας τις οικείες πιστώσεις στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

(4) Για να διασφαλιστεί η έγκαιρη διαθεσιμότητα επαρκών δημοσιονομικών πόρων στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2020, το Ταμείο θα πρέπει να κινητοποιηθεί για ποσό ύψους 50 000 000 EUR για την πληρωμή προκαταβολών.

(5) Προκειμένου να περιορισθεί κατά το δυνατόν ο χρόνος που απαιτείται για την κινητοποίηση του Ταμείου, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από τις αρχές του οικονομικού έτους 2020,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, κινητοποιείται το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη χορήγηση ποσού ύψους 50 000 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών για την πληρωμή προκαταβολών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020.

 

 

Βρυξέλλες, ...

 

 

 

 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) συστάθηκε με σκοπό να επιτρέπει στην Ένωση να αντιδρά σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης που προκαλούνται από μείζονες φυσικές καταστροφές και να εκφράζει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφές στην Ευρώπη. Το Ταμείο μπορεί να παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση στα κράτη μέλη και σε χώρες που συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις προσχώρησης, σε περίπτωση «μείζονος φυσικής καταστροφής», δηλαδή εάν η συνολική άμεση ζημία που προκλήθηκε από την καταστροφή υπερβαίνει τα 3 δισεκατομμύρια EUR σε τιμές 2011 ή το 0,6 % του ΑΕΕ της χώρας, ανάλογα με το ποιο ποσό από τα δύο είναι χαμηλότερο. Μπορεί επίσης να κινητοποιείται στην περίπτωση περιφερειακής καταστροφής. Οι όροι για την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ ορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου), όπως τροποποιήθηκε το 2014 (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 661/2014).

 

Ο κανονισμός για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020[7]  (άρθρο 10) επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου έως το μέγιστο ετήσιο ποσό των 500 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011), πέραν και επιπλέον των σχετικών κονδυλίων του δημοσιονομικού πλαισίου.

 

Η παρούσα πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου δεν συνδέεται με συγκεκριμένη καταστροφή. Αντιθέτως, αποσκοπεί στο να εγγραφεί στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2020 το ποσό των 50 εκατομμυρίων EUR, σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών, για την πληρωμή προκαταβολών κατά τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό σε περίπτωση καταστροφής το προσεχές έτος.

Αυτή η δυνατότητα, που υποστηρίζεται σθεναρά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υφίσταται από τη μεταρρύθμιση του 2014 και προβλέπεται στο άρθρο 4α του τροποποιητικού κανονισμού[8]. Η πρόθεση του νομοθέτη ήταν να επισπευσθεί η εκταμίευση της βοήθειας, τουλάχιστον εν μέρει, στις πληγείσες χώρες μέσω της χορήγησης προκαταβολής, ενόσω η διαδικασία λήψης απόφασης για την κινητοποίηση της πλήρους στήριξης ήταν ακόμη σε εξέλιξη. Αυτό διασφαλίζει την έγκαιρη διαθεσιμότητα των δημοσιονομικών πόρων και ενισχύει την αποτελεσματικότητα του Ταμείου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι προκαταβολή μπορεί να χορηγηθεί κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους και έπειτα από προκαταρκτική αξιολόγηση της αντίστοιχης αίτησης ΤΑΕΕ από την Επιτροπή. Το ποσό της προκαταβολής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 10 % της αναμενόμενης χρηματοδοτικής συνεισφοράς και το όριο των 30 εκατομμυρίων EUR. Η πληρωμή της προκαταβολής γίνεται υπό την επιφύλαξη της τελικής απόφασης για την κινητοποίηση του Ταμείου. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθείσες προκαταβολές επιστρέφονται από το κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εκταμίευση της βοήθειας πραγματοποιείται ταχύτερα από τη μεταρρύθμιση του 2014 και μετά, καθώς ο μέσος χρόνος που απαιτείται για τη συνολική διαδικασία λήψης απόφασης έχει μειωθεί κατά 12%. Ωστόσο, εξακολουθεί να χρειάζεται κατά μέσο όρο ένας χρόνος για την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ και την πλήρη καταβολή της ενωσιακής στήριξης. Στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης αξιολόγησης[9], διαπιστώθηκε ότι το περιθώριο για περαιτέρω εξοικονόμηση χρόνου εντός του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου είναι πολύ περιορισμένο. Επομένως, η δυνατότητα μερικής προκαταβολής αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

 

Τα δεδομένα εφαρμογής δείχνουν ότι, από τις 32 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί βάσει του τροποποιημένου κανονισμού μέχρι σήμερα, 15 αιτήσεις περιελάμβαναν αιτήσεις για προκαταβολές, εκ των οποίων εγκρίθηκαν 11, κυρίως για σχετικά μικρά ποσά. Το συνολικό ποσό των προκαταβολών για την περίοδο αυτή ανέρχεται σε σχεδόν 40 εκατομμύρια EUR, δηλαδή ένα μικρό τμήμα των θεωρητικά διαθέσιμων πόρων. Σύμφωνα με τους αξιολογητές, ο μέσος χρόνος για τη χορήγηση της προκαταβολής ήταν περίπου 1 μήνας μετά την υποβολή του πλήρους φακέλου της αίτησης.

 

Υπό το φως αυτών των πορισμάτων, η εισηγήτρια ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει κατά πόσον το ισχύον σύστημα προκαταβολών είναι επαρκές και ποια είναι τα ακριβή εμπόδια που αποθαρρύνουν τα κράτη μέλη από την υποβολή αίτησης. Επιπλέον, ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τρόπους για να αυξηθεί η χρήση της δυνατότητας προκαταβολής από τα πληγέντα κράτη μέλη. Αυτό μπορεί να συνδεθεί με την πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού[10], η οποία εξετάζεται αυτή την περίοδο από το Κοινοβούλιο, στην οποία η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί το επίπεδο των προκαταβολών στο 25 % της αναμενόμενης συνεισφοράς από το ΤΑΕΕ, με ανώτατο όριο τα 100 εκατομμύρια EUR, και να αυξηθεί το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων για προκαταβολές του ΤΑΕΕ στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού, από 50 εκατομμύρια EUR σε 100 εκατομμύρια EUR.

 

Η εισηγήτρια θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι το ΤAEE, το οποίο, από τη σύστασή του, έχει δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ να προσφέρει βοήθεια ως απόκριση σε ένα ευρύ φάσμα μείζονων φυσικών φαινομένων σχεδόν σε κάθε κράτος μέλος της Ένωσης και πέραν αυτής, παραμένει ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα αλληλεγγύης της ΕΕ σε καιρούς ανάγκης. Δεδομένου ότι η αλλαγή του κλίματος έχει όλο και σημαντικότερες επιπτώσεις όσον αφορά τον αριθμό, την κλίμακα και τη σοβαρότητα των φυσικών καταστροφών που πλήττουν τα κράτη μέλη και τον πληθυσμό της ΕΕ, καθίσταται ακόμη σημαντικότερο να βελτιστοποιηθεί η ετοιμότητα και η αποτελεσματικότητα αυτού του πολύτιμου μηχανισμού στήριξης της ΕΕ. Η εισηγήτρια πιστεύει ακράδαντα ότι η δυνατότητα ταχείας αντίδρασης, μεταξύ άλλων μέσω ενός αποτελεσματικότερου συστήματος προκαταβολών, θα βοηθήσει την Ένωση να επιδείξει την αλληλεγγύη της προς τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που πλήττονται.

Η εισηγήτρια συνιστά, επομένως, να συμπεριληφθούν τα προτεινόμενα ποσά προκαταβολών στον προϋπολογισμό του 2020.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.11.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Olivier Chastel, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Angelika Winzig, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matteo Adinolfi, Derk Jan Eppink, Henrike Hahn, Eero Heinäluoma, Younous Omarjee

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

32

+

ECR

Derk Jan Eppink, Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

ID

Matteo Adinolfi, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig, Λευτέρης Χριστοφόρου

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 

[1] ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.

[2] ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

[3] ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

[4] ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.

[5] ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

[6] Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

[7] ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

[8] ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 143.

[9] Αξιολόγηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2002-2017, SWD(2019) 186 final, 15.5.2019.

[10] Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου με σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης στα κράτη μέλη για την κάλυψη της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης την οποία υφίστανται σε συνέχεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία, 4.9.2019, COM(2019) 399 final, 2019/0183 (COD).

Τελευταία ενημέρωση: 26 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου