Nós Imeachta : 2019/2027(BUD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0036/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0036/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 27/11/2019 - 6.4

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2019)0070

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0036/2019</NoDocSe>
PDF 164kWORD 53k

<TitreType>TUARASCÁIL</TitreType>

<Titre>ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le leas a bhaint as Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh chun foráil a dhéanamh maidir le réamhíocaíochtaí a íoc i mbuiséad ginearálta an Aontais do 2020</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0252 – C9‑0008/2019 – 2019/2027(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}An Coiste um Buiséid</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

TAIRISCINT i gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 IARSCRÍBHINN: CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

TAIRISCINT i gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le leas a bhaint as Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh chun foráil a dhéanamh maidir le réamhíocaíochtaí a íoc i mbuiséad ginearálta an Aontais do 2020

(COM(2019)0252 – C9‑0008/2019 – 2019/2027(BUD))

Tá Parlaimint na hEorpa

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2019)0252 – C9‑0008/2019),

 ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 ón gComhairle an 11 Samhain 2002 lena mbunaítear Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh[1],

 ag féachaint do Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020[2], agus go háirithe Airteagal 10 de,

 ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, maidir le comhar i gcúrsaí buiséadacha agus maidir le bainistíocht fhónta airgeadais[3], agus go háirithe pointe 11 de,

 ag féachaint don téacs comhpháirteach a d’fhormheas an Coiste Idir-réitigh an 18 Samhain 2019 (14283/2019 – C9-0186/2019),

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid (A9-0036/2019),

A. de bhrí gurb amhlaidh, i gcomhréir le hAirteagal 4a(4) de Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002, go ndéantar méid is ionann agus EUR 50 000 000 a chur ar fáil chun réamhíocaíochtaí a dhéanamh trí leithreasuithe i mbuiséad ginearálta an Aontais;

1. ag formheas an chinnidh a ghabhann leis an rún seo;

2. á threorú dá hUachtarán an cinneadh a shíniú in éineacht le hUachtarán na Comhairle agus socrú a dhéanamh maidir lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

3. á threorú dá hUachtarán an rún seo, lena n-áirítear an Iarscríbhinn, a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

 


 

IARSCRÍBHINN: CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

maidir le leas a bhaint as Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh chun foráil a dhéanamh maidir le réamhíocaíochtaí a íoc i mbuiséad ginearálta an Aontais do 2020

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 ón gComhairle an 11 Samhain 2002 lena mbunaítear Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh[4], agus go háirithe Airteagal 4a(4) de,

ag féachaint don Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, maidir le comhar i gcúrsaí buiséadacha agus maidir le bainistíocht fhónta airgeadais[5], agus go háirithe pointe 11 de,

ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1) Tá sé d’aidhm ag Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (“an Ciste”) a chur ar chumas an Aontais freagairt thapa, éifeachtúil agus sholúbtha a thabhairt ar staideanna éigeandála chun dlúthpháirtíocht a léiriú le pobail na réigiún a bhuailtear le tubaistí nádúrtha.

(2) Ní rachaidh an Ciste thar uasmhéid de EUR 500 000 000 (praghsanna 2011) sa bhliain, mar a leagtar síos in Airteagal 10 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle[6].

(3) In Airteagal 4a(4) de Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 foráiltear, i gcás inar gá sin chun a áirithiú go mbeidh acmhainní buiséadacha ar fáil go tráthúil, go bhféadfar an Ciste a úsáid suas go dtí méid nach mó ná EUR 50 000 000 chun réamhíocaíochtaí a dhéanamh, agus na leithreasuithe comhfhreagracha a iontráil i mbuiséad ginearálta an Aontais.

(4) Chun a áirithiú go mbeidh acmhainní leordhóthanacha buiséadacha ar fáil go tráthúil i mbuiséad ginearálta an Aontais do 2020, ba cheart leas a bhaint as EUR 50 000 000 ón gCiste chun réamhíocaíochtaí a dhéanamh.

(5) Chun an méid ama a íoslaghdú is gá a thógáil chun leas a bhaint as an gCiste, beidh feidhm ag an gCinneadh seo ó thús na bliana airgeadais 2020,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

I gcás bhuiséad ginearálta an Aontais don bhliain airgeadais 2020, bainfear leas as Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh chun EUR 50 000 000 a sholáthar i leithreasuithe faoi chomhair gealltanas agus i leithreasuithe íocaíochta.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

 

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2020.

 

 

Arna dhéanamh in...,

 

 

 

 

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa  Thar ceann na Comhairle

 

 

 

 

 

An tUachtarán  An tUachtarán

RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

 

Bunaíodh Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (CDAE) chun a chur ar chumas an Aontais freagairt do staideanna éigeandála de bharr mórthubaistí nádúrtha agus chun dlúthpháirtíocht na hEorpa a léiriú le réigiúin a bhuailtear le tubaistí san Eoraip. Tá sé d’acmhainn ag an gCiste cúnamh airgeadais a sholáthar do na Ballstáit agus do thíortha atá páirteach i gcaibidlíochtaí aontachais i gcás ina dtarlódh ‘mórthubaiste nádúrtha’, i.e. i gcás inar mó ná EUR 3 bhilliún i bpraghsanna 2011 nó 0.6 % d’OIN na tíre – cibé acu is ísle – an damáiste díreach iomlán de bharr na tubaiste. Is féidir leas a bhaint as freisin i gcás tubaiste réigiúnach. Leagtar amach na coinníollacha maidir le leas a bhaint as CDAE sa bhunghníomh ábhartha (Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 ón gComhairle), a leasaíodh in 2014 (Rialachán (AE) Uimh. 661/2014). 

 

Ceadaítear leis an Rialachán CAI don tréimhse 2014-2020[7] (Airteagal 10), go mbainfí leas as an gCiste faoi bhun uasmhéid bliantúil de EUR 500 milliún (praghsanna 2011), de bhreis ar cheannteidil ábhartha an chreata airgeadais.

 

Níl an togra seo le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle nasctha le tubaiste ar leith. Ina áit sin, is é is aidhm leis méid is ionann agus EUR 50 milliún i leithreasuithe faoi chomhair gealltanas agus i leithreasuithe íocaíochta a iontráil go tráthúil agus go héifeachtúil i mbuiséad ginearálta an Aontais do 2020 i gcás ina dtarlódh tubaiste an bhliain dár gcionn.

Bhí an fhéidearthacht sin ann, ar thacaigh Parlaimint na hEorpa go láidir léi, ó athchóiriú 2014 agus tá sé beartaithe an fhéidearthacht sin a bheith ann in Airteagal 4a den Rialachán Leasaitheach[8]. Ba é rún an reachtóra ná eisíocaíocht an chúnaimh a bhrostú, ar a laghad go páirteach, le tíortha atá buailte le tubaiste nádúrtha, trí réamhíocaíocht a dhéanamh fad is a bheadh an próiseas cinnteoireachta maidir le húsáid na tacaíochta iomláine fós ar siúl. Áirithíonn sé sin infhaighteacht thráthúil acmhainní buiséadacha agus cuireann sé feabhas ar éifeachtúlacht an Chiste.

Ba cheart a thabhairt ar aird gur féidir réamhíocaíocht a dhámhachtain arna iarraidh sin do Bhallstát agus tar éis réamh-mheasúnú a bheith déanta ar iarratas CDAE comhfhreagrach an Choimisiúin.  Níor cheart don réamhíocaíocht dul thar 10 % den ranníocaíocht airgeadais a bhfuil súil léi ná níor cheart di dul thar EUR 30 milliún.  Déantar an réamhíocaíocht gan dochar don chinneadh deiridh maidir le leas a bhaint as an gCiste. Déanfaidh an Coimisiún Eorpach réamhíocaíochtaí a dhéantar go míchuí a aisghabháil ón mBallstát. 

Bhí eisíocaíocht an chúnaimh níos tapúla ó athchóiriú 2014, agus laghdaíodh an méid iomlán ama don phróiseas cinnteoireachta faoi 12%, ar an meán. Mar sin féin, tógann sé bliain amháin, ar an meán, CDAE a shlógadh agus an tacaíocht AE a íoc ina hiomláine. Dar le dianmheastóireacht[9] a rinneadh tá na féidearthachtaí ó thaobh tuilleadh ama a shábháil an-teoranta laistigh den suíomh rialála atá ann faoi láthair. Dá bhrí sin, tá sé fiú níos tábhachtaí fós go mbeadh an fhéidearthacht ann i gcónaí páirt-réamhíocaíocht a dhéanamh.

 

Dar leis na sonraí cur chun feidhme, as 32 iarratas a fuarthas faoi raon feidhme an Rialacháin leasaithe go nuige seo, d’áirigh 15 de na hiarratais sin iarrataí ar réamhíocaíochtaí, agus astusan formheasadh 11, den chuid is mó le haghaidh méideanna a bhí sách beag. Bhí méid iomlán na réamhíocaíochtaí a rinneadh le linn na tréimhse sin cóngarach do EUR 40 milliún, i.e. cuid bheag de na hacmhainní atá ar fáil go teoiriciúil.  De réir na meastóirí, thóg sé tuairim is mí amháin, ar an meán, réamhaíocht a dhéanamh tar éis an chomhaid iarratais iomláin a bheith curtha isteach.

 

Ina fhianaise sin, iarrann an Rapóirtéir ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar cibé an bhfuil an córas reatha de réamhíocaíochtaí leormhaith agus an bhfuil constaicí beachta ann a dhíspreagann na Ballstáit ó chur isteach orthu. De bhreis air sin, iarrann sí ar an gCoimisiún a mhachnamh a dhéanamh ar bhealaí chun cur leis an méid úsáide a bhaineann na Ballstáit a bhíonn buailte le tubaistí as an bhféidearthacht réamhíocaíocht a fháil. Is féidir é sin a nascadh leis an togra le haghaidh Rialachán Leasaitheach[10], atá faoi athbhreithniú faoi láthair ag an bParlaimint, ina molann an Coimisiún go n-ardófaí leibhéal na réamhíocaíochta go dtí 25% den ranníocaíocht mheasta CDAE, agus é sin teoranta d’uasmhéid de EUR 100 milliún, agus go méadófaí an leibhéal iomlán de leithreasuithe le haghaidh réamhíocaíochtaí CDAE sa bhuiséad bliantúil ó EUR 50 milliún chuig EUR 100 milliún.

 

Ba mhaith leis an Rapóirtéir a mheabhrú go bhfuil CDAE ar cheann de na shiombailí is láidre ag AE den dlúthpháirtíocht in am an ghátair, agus chuir sé ar chumas AE, ó bunaíodh an Ciste, cúnamh a thairiscint mar fhreagairt ar raon leathan de mhórfheiniméin nádúrtha i nach mór gach Ballstát den Aontas agus níos faide i gcéin. Ós rud é go bhfuil an t-athrú aeráide ag dul in olcas ó thaobh líon, scála agus déine na dtubaistí nádúrtha a dhéanann difear do Bhallstáit AE agus don phobal, tá sé níos tábhachtaí ná riamh an leas is fearr agus is féidir a bhaint as ullmhacht agus éifeachtúlacht an tsásra tacaíochta luachmhair seo de chuid AE. Creideann an Rapóirtéir go láidir go gcuideoidh acmhainneacht phras freagartha, lena n-áirítear córas níos éifeachtaí de réamhíocaíochtaí, leis an Aontas a dhlúthpháirtíocht a léiriú le Ballstáit agus réigiúin atá buailte le tubaistí nádúrtha.

Molann an Rapóirtéir, dá bhrí sin, go ndéanfaí na méideanna atá molta le haghaidh réamhíocaíochtaí  a áireamh i mBuiséad 2020.


FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE FREAGRACH

Dáta an ghlactha

25.11.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

32

0

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Matteo Adinolfi, Derk Jan Eppink, Henrike Hahn, Eero Heinäluoma, Younous Omarjee


 

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

32

+

ECR

Derk Jan Eppink, Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

ID

Matteo Adinolfi, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

Glasaigh/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Eochair na siombailí:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

[1] IO L 311, 14.11.2002, lch. 3.

[2] IO L 347, 20.12.2013, lch. 884.

[3] IO C 373, 20.12.2013, lch. 1.

[4]IO L 311, 14.11.2002, lch. 3.

[5]IO L 373, 20.12.2013, lch. 1.

[6]Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020 (IO L 347, 20.12.2013, lch. 884).

[7] IO L 347, 20.12.2013, lch. 884.

[8] IO L 189, 27.06.2014, lch. 143.

[9] Meastóireacht ar Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh 2002-2017, SWD(2019) 186 final, 15.5.2019.

[10] Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 ón gComhairle chun cúnamh airgeadais a leithdháileadh ar na Ballstáit chun an t-ualach tromchúiseach airgeadais a chumhdach a chuirtear ar na Ballstáit sin tar éis don Ríocht Aontaithe tarraingt siar as an Aontas gan chomhaontú, 4.9.2019, COM(2019) 399 final, 2019/0183 (COD).

An nuashonrú is déanaí: 26 Samhain 2019Fógra dlíthiúil