Procedura : 2019/2027(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0036/2019

Teksty złożone :

A9-0036/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 27/11/2019 - 6.4

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0070

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0036/2019</NoDocSe>
PDF 179kWORD 55k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>

<Titre>w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2020 r.</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0252 – C9-0008/2019 – 2019/2027(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Komisja Budżetowa</Commission>

Sprawozdawczyni: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2020 r.

(COM(2019)0252 – C9-0008/2019 – 2019/2027(BUD))

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2019)0252 – C9-0008/2019),

 uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej[1],

 uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020[2], w szczególności jego art. 10,

 uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[3], w szczególności jego pkt 11,

 uwzględniając wspólny tekst zatwierdzony przez komitet pojednawczy w dniu 18 listopada 2019 r. (14283/2019 – C9-0186/2019),

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0036/2019),

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 4a ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002 kwota 50 000 000 EUR jest udostępniona na wypłaty zaliczek za pośrednictwem środków w budżecie ogólnym Unii;

1. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

 


 

ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2020 r.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej[4], w szczególności jego art. 4a ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[5], w szczególności jego pkt 11,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Fundusz Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) ma na celu umożliwienie szybkiej, skutecznej i elastycznej reakcji Unii w sytuacjach nadzwyczajnych w celu okazania solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami żywiołowymi.

(2) Środki funduszu nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty w wysokości 500 000 000 EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013[6].

(3) Art. 4a ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002 stanowi, że jeżeli jest to niezbędne w celu zapewnienia na czas dostępu do zasobów budżetowych, możliwe jest uruchomienie funduszu w kwocie do 50 000 000 EUR na wypłatę zaliczek poprzez zapisanie w budżecie ogólnym Unii odpowiednich środków.

(4) W celu zapewnienia na czas dostępu do wystarczających zasobów budżetowych w budżecie ogólnym Unii na rok 2020 należy uruchomić fundusz w kwocie 50 000 000 EUR na wypłatę zaliczek.

(5) W celu skrócenia do minimum czasu potrzebnego na uruchomienie funduszu niniejszą decyzję należy stosować od początku roku budżetowego 2020,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii na rok budżetowy 2020 uruchamia się Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w celu udostępnienia kwoty 50 000 000 EUR w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności z przeznaczeniem na wypłatę zaliczek.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.

 

 

Sporządzono w … dnia …

 

 

 

 

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

 

 

 

 

 

Przewodniczący  Przewodniczący

UZASADNIENIE

 

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) utworzono, aby umożliwić Unii reagowanie na sytuacje nadzwyczajne spowodowane poważnymi klęskami żywiołowymi oraz wyrażenie solidarności europejskiej z regionami dotkniętymi takimi klęskami w Europie. Z funduszu można oferować pomoc finansową państwom członkowskim i państwom prowadzącym negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii w przypadku wystąpienia „poważnej klęski żywiołowej”, tj. jeśli łączne bezpośrednie szkody spowodowane przez tę klęskę żywiołową przekraczają 3 mld EUR w cenach z 2011 r. lub 0,6 % DNB danego kraju, w zależności od tego, która z kwot jest niższa. Środki z funduszu można także uruchamiać w przypadku wystąpienia regionalnej klęski żywiołowej. Warunki uruchomienia FSUE są określone w odpowiednim akcie podstawowym (rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002), zmienionym w 2014 r. (rozporządzenie (UE) nr 661/2014).

 

Rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020[7] (art. 10) dopuszcza możliwość uruchomienia środków z funduszu w ramach rocznego pułapu wynoszącego 500 mln EUR (w cenach z 2011 r.), powyżej limitów właściwych działów ram finansowych.

 

Obecny projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nie dotyczy konkretnej klęski żywiołowej. Jego celem jest raczej ujęcie w budżecie ogólnym Unii na 2020 r. kwoty 50 mln EUR w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności na wypłatę zaliczek w sposób szybki i skuteczny w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej w przyszłym roku.

Możliwość ta, zdecydowanie popierana przez Parlament Europejski, istnieje od czasu reformy z 2014 r. i jest przewidziana w art. 4a rozporządzenia zmieniającego[8]. Zamiarem ustawodawcy było przyspieszenie wypłacania pomocy, przynajmniej częściowo, na rzecz krajów dotkniętych klęską poprzez wypłatę zaliczki, podczas gdy proces podejmowania decyzji o uruchomieniu pełnego wsparcia będzie nadal w toku. Zapewnia to terminową dostępność środków budżetowych i zwiększa skuteczność funduszu.

Należy zauważyć, że zaliczki można udzielić na wniosek państwa członkowskiego i po dokonaniu przez Komisję wstępnej oceny odnośnego wniosku o środki z FSUE. Kwota zaliczki nie może przekraczać 10 % kwoty zakładanego wkładu finansowego ani kwoty 30 mln EUR. Zaliczka jest wypłacana bez uszczerbku dla ostatecznej decyzji w sprawie uruchomienia funduszu. Nienależnie wypłacone zaliczki zostaną odzyskane od państw członkowskich przez Komisję Europejską.

Wypłacanie pomocy było szybsze od czasu reformy z 2014 r., przy czym średni czas potrzebny na cały proces decyzyjny został skrócony o 12 %. Niemniej jednak uruchomienie środków z FSUE i wypłata pełnego wsparcia UE nadal trwa średnio 1 rok. W wyniku dogłębnej oceny[9] stwierdzono, że zakres dalszych oszczędności czasu w ramach istniejących uregulowań prawnych jest bardzo ograniczony. Możliwość częściowej wypłaty zaliczki pozostaje zatem tym bardziej istotna.

 

Dane dotyczące wykorzystania wskazują, że w 15 z 32 wniosków objętych dotychczas zakresem zmienionego rozporządzenia zwrócono się o zaliczki, z czego 11 zostało zatwierdzonych, głównie w odniesieniu do raczej niewielkich kwot. Całkowita kwota zaliczek w tym okresie wynosi blisko 40 mln EUR, tj. ułamek teoretycznie dostępnych środków. Według oceniających, średni czas wypłaty zaliczki wynosił około 1 miesiąca po złożeniu kompletnej dokumentacji wniosku.

 

W świetle tych ustaleń sprawozdawczyni zwraca się do Komisji o dokonanie oceny, czy obecny system zaliczek jest odpowiedni i jakie są dokładnie przeszkody zniechęcające państwa członkowskie do składania wniosków. Ponadto sprawozdawczyni zwraca się do Komisji o zastanowienie się nad sposobami zwiększenia wykorzystania przez państwa członkowskie możliwości wypłaty zaliczki. Można to powiązać z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia zmieniającego[10], który jest obecnie poddawany przeglądowi przez Parlament, w którym Komisja proponuje podwyższenie poziomu zaliczek do 25 % oczekiwanego wkładu z FSUE, ograniczonego do maksymalnie 100 mln EUR, oraz zwiększenie całkowitego poziomu środków na zaliczki z FSUE w rocznym budżecie z 50 mln EUR do 100 mln EUR.

 

Sprawozdawczyni pragnie przypomnieć, że FSUE, który od samego początku umożliwiał UE udzielanie pomocy w odpowiedzi na szeroki zakres poważnych zjawisk naturalnych w praktycznie każdym państwie członkowskim Unii i poza nią, pozostaje jednym z najsilniejszych unijnych symboli solidarności w potrzebie. Ponieważ zmiany klimatu zbierają coraz większe żniwo w odniesieniu do liczby, skali i siły klęsk żywiołowych, które dotykają państwa członkowskie i ludność UE, jeszcze ważniejsze staje się optymalizowanie gotowości i skuteczności tego cennego unijnego mechanizmu wsparcia. Sprawozdawczyni jest głęboko przekonana, że zdolność szybkiego reagowania, w tym poprzez bardziej skuteczny system zaliczek, pomoże Unii w wykazaniu solidarności z dotkniętymi państwami członkowskimi i regionami.

W związku z tym sprawozdawczyni zaleca włączenie proponowanych kwot zaliczek do budżetu na 2020 r.


INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

25.11.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Matteo Adinolfi, Derk Jan Eppink, Henrike Hahn, Eero Heinäluoma, Younous Omarjee

 


 

 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

32

+

ECR

Derk Jan Eppink, Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

ID

Matteo Adinolfi, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

[1] Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

[2] Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

[3] Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

[4] Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

[5] Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

[6] Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

[7] Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

[8] Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 143.

[9] Ocena Funduszu Solidarności Unii Europejskiej 2002–2017, SWD(2019) 186 final, 15.5.2019.

[10] Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 w celu zapewnienia pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy, 4.9.2019, COM(2019) 399 final, 2019/0183 (COD).

Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2019Informacja prawna