Postopek : 2019/2027(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0036/2019

Predložena besedila :

A9-0036/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 27/11/2019 - 6.4

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0070

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0036/2019</NoDocSe>
PDF 164kWORD 56k

<TitreType>POROČILO</TitreType>

<Titre>o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2020</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0252 – C9-0008/2019 – 2019/2027(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Odbor za proračun</Commission>

Poročevalka: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2020

(COM(2019)0252 – C9-0008/2019 – 2019/2027(BUD))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0252 – C9-0008/2019),

 ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije[1],

 ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[2], zlasti člena 10,

 ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[3], zlasti točke 11,

 ob upoštevanju skupnega besedila, ki ga je spravni odbor potrdil 18. novembra 2019 (14283/2019 – C9-0186/2019),

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0036/2019),

A. ker je v skladu s členom 4a(4) Uredbe (ES) št. 2012/2002 v splošnem proračunu Unije na voljo znesek v višini 50.000.000 EUR za plačilo predplačil prek odobritev;

1. odobri sklep, priložen tej resoluciji;

2. naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

3. naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

 


 

PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2020

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije[4], zlasti člena 4a(4),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[5], zlasti točke 11,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Namen Solidarnostnega sklada Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: sklad) je omogočiti Uniji, da se hitro, učinkovito in prožno odziva na izredne razmere in tako izkaže svojo solidarnost s prebivalstvom območij, ki so jih prizadele naravne nesreče.

(2) Sredstva sklada ne presegajo najvišjega letnega zneska 500.000.000 EUR (v cenah iz leta 2011), kot je določeno v členu 10 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013[6].

(3) Člen 4a(4) Uredbe (ES) št. 2012/2002 določa, da se lahko, kadar je potrebno za zagotovitev pravočasne razpoložljivosti proračunskih sredstev, sklad uporabi v znesku do največ 50.000.000 EUR za plačilo predplačil, ustrezne odobritve pa se vnesejo v splošni proračun Unije.

(4) Da se zagotovi pravočasna razpoložljivost zadostnih proračunskih sredstev v splošnem proračunu Unije za leto 2020, bi bilo treba za plačilo predplačil uporabiti sredstva sklada v višini 50.000.000 EUR.

(5) Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za črpanje sredstev sklada, bi morali ta sklep uporabljati od začetka proračunskega leta 2020 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2020 se Solidarnostni sklad Evropske unije uporabi za zagotovitev zneska v višini 50.000.000 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil za plačilo predplačil.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

 

Uporablja se od 1. januarja 2020.

 

 

V ...,

 

 

 

 

Za Evropski parlament  Za Svet

 

 

 

 

 

Predsednik  Predsednik

OBRAZLOŽITEV

 

Solidarnostni sklad Evropske unije je bil ustanovljen, da se Uniji omogoči hitro odzivanje na izredne razmere, ki jih povzročijo hujše naravne nesreče, in kot izraz evropske solidarnosti s prizadetimi evropskimi regijami. Iz sklada se lahko izplača finančna pomoč državam članicam in državam, ki se pogajajo o pristopu, v primeru večje naravne nesreče, če skupna neposredna škoda, ki jo ta nesreča povzroči, presega 3 milijarde EUR v cenah iz leta 2011 ali 0,6 % BND države, odvisno od tega, kateri znesek je nižji. Sklad se lahko uporabi tudi v primeru regionalne nesreče. Pogoji za uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije so določeni v ustreznem temeljnem aktu (Uredba Sveta (ES) št. 2012/2002), ki je bil spremenjen leta 2014 (Uredba (EU) št. 661/2014).

 

Uredba o večletnem finančnem okviru 2014–2020[7] (člen 10) dopušča uporabo sklada do letne zgornje meje 500 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011), ki ne štejejo k ustreznim razdelkom finančnega okvira.

 

Pričujoči predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta ni vezan na specifično nesrečo. Njegov namen je v splošni proračun Unije za leto 2020 vnesti znesek 50 milijonov EUR za obveznosti in plačila, da bodo mogoča pravočasna in učinkovita predplačila, če se bo prihodnje leto pripetila kaka nesreča.

Ta možnost, ki jo Evropski parlament odločno podpira, je na voljo od reforme leta 2014 in je predvidena v členu 4a uredbe o spremembi[8]. Namen zakonodajalca je bil vsaj deloma pospešiti izplačilo pomoči prizadetim državam prek predplačila, medtem ko odločanje o mobilizaciji celotne podpore še poteka. S tem se zagotovi pravočasna razpoložljivost proračunskih sredstev in poveča učinkovitost sklada.

Opozoriti velja, da se predplačilo odobri, potem ko Komisija predhodno oceni prošnjo za sredstva iz Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki jo vloži država članica. Znesek predplačila ne sme presegati 10 % predvidenega finančnega prispevka oziroma 30 milijonov EUR. Predplačilo ne posega v končno odločitev o uporabi Sklada. Evropska komisija od držav članic izterja neupravičena predplačila.

Izplačilo pomoči je od reforme leta 2014 hitrejše, povprečen čas, potreben za celoten proces odločanja, pa se je skrajšal za 12 %. Kljub temu v povprečju še vedno preteče eno leto, preden se Solidarnostni sklad EU mobilizira in podpora EU izplača v celoti. Pri poglobljeni oceni[9] je bilo ugotovljeno, da so možnosti za dodatne prihranke časa v obstoječem regulativnem okviru zelo omejene. Možnost delnega predplačila je zato še toliko pomembnejša.

 

Iz podatkov o izvajanju izhaja, da je od 32 vlog, ki so bile doslej vložene v okviru spremenjene uredbe, 15 vlog vključevalo prošnjo za predplačilo, od teh pa jih je bilo 11 odobrenih, večinoma za razmeroma majhne zneske. Skupni znesek predplačil v tem obdobju znaša skoraj 40 milijonov EUR, kar je izjemno majhen delež teoretično razpoložljivih sredstev. Po navedbah ocenjevalcev se je predplačilo v povprečju izplačalo 1 mesec po predložitvi popolne vloge.

 

Poročevalka glede na te ugotovitve poziva Komisijo, naj oceni, ali je sedanji sistem predplačil ustrezen in katere so dejanske ovire, ki države članice odvračajo od tega, da bi zaprosile za predplačilo. Poleg tega jo poziva, naj preuči, kako bi bilo mogoče povečati uporabo možnosti predplačil v prizadetih državah članicah. To lahko vključuje predlog uredbe o spremembi[10], ki jo trenutno obravnava Parlament in v kateri Komisija predlaga povečanje ravni predplačil na 25 % pričakovanega prispevka iz Solidarnostnega sklada EU, pri čemer je omejitev 100 milijonov EUR, in povečanje skupne ravni odobritev za predplačila iz Solidarnostnega sklada EU v letnem proračunu s 50 milijonov EUR na 100 milijonov EUR.

 

Poročevalka želi spomniti, da je Solidarnostni sklad EU, s katerim se lahko EU vse od njegove uvedbe s pomočjo odziva na najrazličnejše večje naravne pojave v praktično vseh državah članicah Unije, pa tudi zunaj nje, še vedno eden najtrdnejših simbolov solidarnosti EU v težkih časih. Ker podnebne spremembe terjajo vedno višji davek v smislu števila, obsega in resnosti naravnih nesreč, ki vplivajo na države članice EU in njihove prebivalce, je še toliko bolj pomembno optimizirati pripravljenost in učinkovitost tega pomembnega podpornega mehanizma EU. Poročevalka je trdno prepričana, da bo zmogljivost za hitro odzivanje, tudi prek učinkovitejšega sistema predplačil, Uniji pomagala izkazati solidarnost s prizadetimi državami članicami in regijami.

Poročevalka zato priporoča, da se predlagani znesek za predplačila vnese v proračun za leto 2020.

 

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

25.11.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Olivier Chastel, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Matteo Adinolfi, Derk Jan Eppink, Henrike Hahn, Eero Heinäluoma, Younous Omarjee

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

32

+

ECR

Derk Jan Eppink, Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Younous Omarjee

ID

Matteo Adinolfi, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

[1] UL L 311, 14.11.2002, str. 3.

[2] UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

[3] UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

[4] UL L 311, 14.11.2002, str. 3.

[5] UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

[6] Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

[7] UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

[8] UL L 189, 27.6.2014, str. 143.

[9] Ocena Solidarnostnega sklada Evropske unije v obdobju 2002–2017, SWD(2019)0186, 15.5.2019.

[10] Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002, da se zagotovi finančna pomoč državam članicam za kritje velikega finančnega bremena zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez dogovora, 4.9.2019, COM(2019)0399, 2019/0183(COD).

Zadnja posodobitev: 26. november 2019Pravno obvestilo