Menetlus : 2019/0142M(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0037/2019

Esitatud tekstid :

A9-0037/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 28/11/2019 - 8.5

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0076

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0037/2019</NoDocSe>
PDF 153kWORD 56k

<TitreType>REPORT</TitreType>

<Titre>muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise kokkuleppe, mis käsitleb kõrgekvaliteedilise veiseliha tariifikvoodi osa eraldamist Ameerika Ühendriikidele, millele on osutatud muudetud vastastikuse mõistmise memorandumis, mis käsitleb teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt pärit veiseliha importi ning Ameerika Ühendriikide poolt teatavate Euroopa Liidu toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud tollimakse (2014), sõlmimise kohta </Titre>

<DocRef>(10681/2019 – C9‑0107/2019 – 2019/0142M(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Rahvusvahelise kaubanduse komisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Bernd Lange</Depute>

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI MUU KUI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI MUU KUI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise kokkuleppe, mis käsitleb kõrgekvaliteedilise veiseliha tariifikvoodi osa eraldamist Ameerika Ühendriikidele, millele on osutatud muudetud vastastikuse mõistmise memorandumis, mis käsitleb teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt pärit veiseliha importi ning Ameerika Ühendriikide poolt teatavate Euroopa Liidu toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud tollimakse (2014), sõlmimise kohta

(10681/2019 – C9‑0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (10681/2019),

 võttes arvesse Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelist kokkulepet, mis käsitleb kõrgekvaliteedilise veiseliha tariifikvoodi osa eraldamist Ameerika Ühendriikidele, millele on osutatud muudetud vastastikuse mõistmise memorandumis, mis käsitleb teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt pärit veiseliha importi ning Ameerika Ühendriikide poolt teatavate Euroopa Liidu toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud tollimakse (2014) (10678/2019),

 võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C9‑0107/2019),

 võttes arvesse oma 12. septembri 2018. aasta resolutsiooni ELi ja USA suhete seisu kohta[1], 3. juuli 2018. aasta resolutsiooni kliimadiplomaatia kohta[2] ja 14. märtsi 2019. aasta resolutsiooni kliimamuutuste kohta – Euroopa pikaajaline strateegiline visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni kooskõlas Pariisi kokkuleppega[3],

 võttes arvesse USA ja ELi 25. juuli 2018. aasta ühisavaldust pärast president Junckeri visiiti Valgesse Majja (edaspidi „ühisavaldus“)[4],

 võttes arvesse eduaruannet ELi ja USA 25. juuli 2018. aasta ühisavalduse rakendamise kohta[5],

 võttes arvesse oma ... seadusandlikku resolutsiooni[6], mis käsitleb otsuse eelnõu,

 võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 2,

 võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A9-0037/2019),

A. arvestades, et ELil ja USA-l on kõige ulatuslikumad kahepoosed kaubandus- ja investeerimissuhted, et neil on maailma kõige integreeritum majandussuhe ning ühised olulised väärtused ja poliitilised ja majanduslikud huvid, hoolimata praegustest kaubanduslikest pingetest;

B. arvestades, et EL ja USA sõlmisid 2009. aastal vastastikuse mõistmise memorandumi (edaspidi „memorandum“, mis 2014. aastal läbi vaadati[7]), millega nähti ette ajutine lahendus pikaajalisele vaidlusele Maailma Kaubandusorganisatsioonis (WTO) seoses meetmetega, mille EL kehtestas 1989. aastal USA kasvuhormoone sisaldava veiseliha ekspordile[8]; arvestades, et vastastikuse mõistmise memorandumis kehtestati hormoonidega töötlemata veiseliha suhtes tariifikvoot 45 000 tonni, mis on avatud kõigi WTO liikmesriikide nõuetele vastavate tarnijate jaoks;

C. arvestades, et 2019. aastal pidas komisjon läbirääkimisi, et eraldada USA-le uus tariifikvoodi osa (kokku 45 000 tonnist 35 000 tonni USA-le), ning teised tarnijad (Austraalia, Uruguay ja Argentina) nõustusid jagama kvoodi ülejäänud osa;

D. arvestades, et seda kokkulepet tuleb vaadelda ELi ja USA vahelises 25. juuli 2018. aasta ühisavalduses kokkulepitud ELi ja USA vaheliste kaubanduspingete leevendamise kontekstis;

E. arvestades, et USA kehtestas märtsis 2018 riiklikele julgeolekuprobleemidele tuginedes terase ja alumiiniumi impordile täiendavad tollimaksud ning ähvardab kohaldada ELi mootorsõidukite ja autoosade impordi suhtes sarnaseid tariife (1962. aasta USA kaubanduse laiendamise seaduse 232. jao alusel);

F. arvestades, et EL on vaidlustanud WTOs USA poolt Hispaania oliividele dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude kehtestamise[9];

G. arvestades, et Ameerika Ühendriigid kehtestasid 18. oktoobril 2019. aastal, võttes aluseks 2. oktoobril 2019. aastal edastatud WTO vahekohtu otsuse[10], vastusena lennukitootjale Airbus antud ebaseaduslike ELi toetuste eest ELi impordile imporditollimakse 7,5 miljardi USA dollari väärtuses, ohustades tollimaksumääraga 25 % pigem enamikku ELi põllumajandussektorist kui tööstussektorit, kaasa arvatud lennukid, mille tollimaksumäär on 10 %;

H. arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt julgustanud ELi kaaluma viise, kuidas veelgi suurendada Pariisi kokkuleppe ambitsioonikust ja integreerida kliimaalased ambitsioonid kõikidesse ELi poliitikavaldkondadesse, sealhulgas kaubanduspoliitikasse, ning nõuab tungivalt, et komisjon tagaks kõigi ELi poolt allkirjastatud kaubanduslepingute täieliku kooskõla Pariisi kokkuleppega;

1. väljendab heameelt selle USA-ga sõlmitava kokkuleppe üle, mis käsitleb kõrgekvaliteedilise veiseliha tariifikvoodi osa eraldamist, sest see on lahendus pikaajalisele kaubandusvaidlusele ja positiivne näide ELi ja USA vahelisest läbirääkimiste teel saadud lahendusest;

2. tunnustab ja võtab teadmiseks asjaolu, et teised hormoonidega töötlemata veiseliha ELi eksportivad WTO liikmed nõustusid seda kokkulepet toetama, aktsepteerides, et valdav osa kvoodist eraldatakse USA-le; võtab teadmiseks asjaolu, et komisjoni andmetel ei ole nendele WTO liikmetele kokkuleppe toetamise eest hüvitist makstud;

3. märgib, et kokkulepe ei mõjuta veiseliha ELi turule pääsu praegust taset ning et hormoonidega töötlemata veiseliha üldist ELi turulepääsu kvooti ei tohi suurendada; tunnistab, et kokkulepe ei tohiks mõjutada määruse (EL) 481/2012[11] 2. lisas määratletud kvoodi tehnilisi omadusi, sealhulgas toodete kvaliteeti ja jälgitavust, et tagada ELi tarbijatele võimalikult kõrge kaitsetase; märgib, et kokkulepe ei mõjuta ELi keeldu importida veiseliha teatavate kasvuhormoonidega töödeldud loomadelt;

4. toetab komisjoni tema püüdlustes leida õiglane ja tasakaalustatud lahendus praeguste kaubanduspingete leevendamiseks, sealhulgas käesoleva kokkuleppe kaudu; rõhutab, kui tähtis on leida lahendused läbirääkimiste teel; märgib, et EL on teinud praeguste kaubanduspingete leevendamiseks kõik endast oleneva; kutsub USAd üles tegema ELiga selles osas koostööd; taunib USA 4. novembri 2019. aasta ametlikku teadet Pariisi kokkuleppest taganemise kohta; tuletab meelde, et ELi üldine kaubanduspoliitika peab aitama kaasa Pariisi kokkuleppe edendamisele ja rakendamisele;

5. rõhutab, et oluline on eristada käesolevat kokkulepet muudest käimasolevatest kaubandusläbirääkimistest USA ja ELi vahel, millesse ei tuleks kaasata põllumajandussektorit;

6. võtab teadmiseks, et ühisavalduse rakendamisel ei ole tehtud edusamme, kuigi EL täidab selles sätestatud kaubanduspingete leevendamise eesmärke;

7. peab kahetsusväärseks asjaolu, et USA on seni keeldunud tegemast ELiga koostööd, et leida seoses pikaajalise Airbusi/Boeingi vaidlusega õiglane ja tasakaalustatud lahendus kummagi poole lennukitööstusele, ning kutsub USAd üles alustama selle küsimuse lahendamiseks läbirääkimisi; on mures Ameerika Ühendriikide võetud meetmete pärast, mis mõjutavad Euroopa lennundussektorit ja paljusid põllumajanduslikke toiduaineid; kutsub komisjoni üles kehtestama Euroopa tootjatele toetusmeetmeid;

8. palub USA-l tühistada terasele ja alumiiniumile ning oliividele kehtestatud lisatollimaksud ning võtta tagasi ähvardus kehtestada lisatollimaksud autodele ja autoosadele;

9. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ameerika Ühendriikide valitsusele ja parlamendile.

 


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi ja USA kokkulepe kõrgekvaliteedilise veiseliha imporditariifikvoodi teatava osa eraldamise kohta

Viited

2019/0142M(NLE)

Konsulteerimise/nõusolekutaotluse kuupäev

22.10.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

INTA

 

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

AGRI

 

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

AGRI

5.11.2019

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Bernd Lange

23.9.2019

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

6.11.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

25.11.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

27

6

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Lucy Elizabeth Harris, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Mazaly Aguilar, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Jérémy Decerle, Dino Giarrusso, Yannick Jadot, Javier Moreno Sánchez

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 209 lg 7)

Tanja Fajon

Esitamise kuupäev

25.11.2019

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

27

+

ECR

Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Nicola Danti, Tanja Fajon, Jude Kirton-Darling, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

6

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

ID

Markus Buchheit

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Yannick Jadot

 

4

0

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Luisa Regimenti

NI

Lucy Elizabeth Harris

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

[1] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0342.

[2] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0280.

[3] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0217.

[6] Vastuvõetud tekstid, P9_TA(0000)0000.

[7] Ameerika Ühendriikidega sõlmitud muudetud vastastikuse mõistmise memorandum, mis käsitleb teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt pärit veiseliha importi ning Ameerika Ühendriikide poolt teatavate Euroopa Liidu toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud tollimakse, ELT L 27, 30.1.2014, lk 2.

[8] Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide 17. aprilli 2014. aasta ühisteatis liha ja lihatooteid (hormoonid) käsitlevate meetmete kohta (WT/DS26/29).

[9] Tasakaalustavate ja dumpinguvastaste tollimaksude kehtestamine Hispaaniast pärit küpsete oliivide suhtes: Euroopa Liidu 17. mai 2019. aasta taotlus moodustada vahekohus (WT/DS577/3).

[10] Euroopa ühendused ja teatavad liikmesriigid – Suurte tsiviilõhusõidukitega kauplemist

mõjutavad meetmed: subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete lepingu artikli 7 lõike 9 ja vaidluste lahendamist reguleerivate eeskirjade ja protseduuride käsitusleppe artikli 22 lõike 7 kohaldamine Ameerika Ühendriikide poolt 4. oktoobril 2019 (WT/DS316/42).

[11] Komisjoni 7. juuni 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 481/2012, millega kehtestatakse kõrgekvaliteedilise veiseliha tariifikvoodi haldamise kord, ELT L 148, 8.6.2012, lk 9.

Viimane päevakajastamine: 27. november 2019Õigusalane teave