Procedūra : 2019/0142M(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0037/2019

Pateikti tekstai :

A9-0037/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 28/11/2019 - 8.5

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0076

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0037/2019</NoDocSe>
PDF 165kWORD 56k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>

<Titre>su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl aukštos kokybės jautienos tarifinės kvotos, nurodytos Atnaujintame susitarimo memorandume dėl galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri augimą skatinantys hormonai, importo ir dėl Jungtinių Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams taikomų padidintų muito tarifų, dalies skyrimo Jungtinėms Valstijoms sudarymo projekto (2014)</Titre>

<DocRef>(10681/2019 – C9‑0107/2019 – 2019/0142M(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Tarptautinės prekybos komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Bernd Lange</Depute>

PAKEITIMAI
PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO NE TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO NE TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl aukštos kokybės jautienos tarifinės kvotos, nurodytos Atnaujintame susitarimo memorandume dėl galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri augimą skatinantys hormonai, importo ir dėl Jungtinių Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams taikomų padidintų muito tarifų, dalies skyrimo Jungtinėms Valstijoms sudarymo projekto (2014)

(10681/2019 – C9‑0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (10681/2019),

 atsižvelgdamas į Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl aukštos kokybės jautienos tarifinės kvotos, nurodytos Atnaujintame susitarimo memorandume dėl galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri augimą skatinantys hormonai, importo ir dėl Jungtinių Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams taikomų padidintų muito tarifų, dalies skyrimo Jungtinėms Valstijoms projektą (2014) (10678/2019),

 atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C9‑0107/2019),

 atsižvelgdamas į savo 2018 m. rugsėjo 12 d. rezoliuciją dėl ES ir JAV santykių padėties[1], 2018 m. liepos 3 d. rezoliuciją dėl klimato diplomatijos[2] ir 2019 m. kovo 14 d. rezoliuciją „Klimato kaita. Europos strateginė ilgalaikė vizija siekiant klestinčios, modernios ir konkurencingos neutralaus poveikio klimatui ekonomikos pagal Paryžiaus susitarimą“[3],

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 25 d. bendrą JAV ir ES pareiškimą po Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio vizito Baltuosiuose rūmuose (toliau – Bendras pareiškimas)[4],

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 25 d. ES ir JAV bendro pareiškimo įgyvendinimo pažangos ataskaitą[5],

 atsižvelgdamas į savo … m. ... ... d. teisėkūros rezoliuciją ...[6] dėl sprendimo projekto,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 2 dalį,

 atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A9-0037/2019),

A. kadangi ES ir JAV dvišalių prekybos ir investicijų santykių mastas yra didžiausias, jų ekonominiai ryšiai yra glaudžiausi visame pasaulyje ir, nepaisant dabartinės įtampos prekybos srityje, jos laikosi tų pačių svarbių vertybių ir siekia tų pačių politinių ir ekonominių interesų;

B. kadangi 2009 m. ES ir JAV sudarė susitarimo memorandumą (Susitarimo memorandumas, atnaujintas 2014 m.[7]), kuriame pateikiamas laikinasis ilgalaikio ginčo Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) sprendimas dėl priemonių, kurias 1989 m. ES nustatė iš JAV eksportuotai mėsai, kurioje buvo aptikta dirbtinių galvijų augimą skatinančių hormonų[8]; kadangi Susitarimo memorandume nustatyta 45 000 tonų tarifinė kvota galvijienai iš galvijų, kuriuos auginant nenaudoti hormonai, ir šia kvota gali naudotis visi reikalavimus atitinkantys tiekėjai iš šalių PPO narių;

C. kadangi 2019 m. Komisija susiderėjo su JAV ir kitais tiekėjais (Australija, Urugvajumi ir Argentina) dėl naujos tarifinės kvotos skyrimo (iš bendro 45 000 tonų kiekio 35 000 tonų skiriama JAV, likusią kvotos dalį sutiko pasidalinti minėti kiti tiekėjai);

D. kadangi šį susitarimą reikėtų vertinti atsižvelgiant į įtampos prekybos tarp ES ir JAV srityje deeskalavimą, dėl kurio susitarta 2018 m. liepos 25 d. bendrame JAV ir ES pareiškime;

E. kadangi JAV, remdamosi nacionalinio saugumo sumetimais, 2018 m. kovo mėn. nustatė papildomus plieno ir aliuminio importo tarifus ir grasina taikyti tokius pat tarifus motorinių transporto priemonių ir automobilių dalių importui iš ES (pagal 1962 m. Prekybos plėtros įstatymo 232 skirsnį);

F. kadangi Pasaulio prekybos organizacijoje ES prieštarauja JAV antidempingo ir kompensacinių muitų taikymui Ispanijos alyvuogėms[9];

G. kadangi JAV, remdamosi PPO arbitražo sprendimu, išplatintu 2019 m. spalio 2 d.[10], atsakydamos į neteisėtas ES subsidijas, teikiamas orlaivių gamintojai „Airbus“, 2019 m. spalio 18 d. nustatė muitus ES importui, kurio vertė siekia 7,5 mlrd. JAV dolerių, sukeldamos grėsmę daugumai ES žemės ūkio sektorių, taikant jiems 25 % muitų tarifus, o ne pramoninės gaminiams taikomą tarifą, įskaitant muitus orlaiviams, kuriems taikomas 10 % muitų tarifas;

H. kadangi Europos Parlamentas ne kartą skatino ES apsvarstyti būdus, kuriais būtų galima padidinti Paryžiaus susitarimo užmojų lygį ir integruoti siekius klimato srityje į visą ES politiką, įskaitant prekybos politiką, ir primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad visi ES pasirašyti prekybos susitarimai būtų visiškai suderinami su Paryžiaus susitarimu;

1. palankiai vertina susitarimą su JAV dėl tarifinių kvotų dalies skyrimo aukštos kokybės jautienai, kaip ilgalaikio prekybos ginčo sprendimą, nes tai yra teigiamas ES ir JAV derybomis pasiekto sprendimo pavyzdys;

2. palankiai vertina ir pripažįsta tai, kad kitos PPO narės, eksportuojančios į ES jautieną, kurios sudėtyje nėra hormonų, sutarė pritarti šiam susitarimui ir sutiko, kad didžioji kvotos dalis būtų skirta JAV; pripažįsta, kad, anot Komisijos, nenumatyta taikyti jokios kompensacijos toms PPO narėms už tai, kad pritarė minėtam susitarimui;

3. pažymi, kad pagal minėtą susitarimą nedaromas poveikis dabartinėms galimybėms jautienai patekti į ES rinką ir kad bendra jautienos, kurios sudėtyje nėra hormonų, patekimo į ES rinką tarifinė kvota negali būti padidinta; pripažįsta, kad šis susitarimas neturėtų daryti poveikio techninėms kvotos ypatybėms, apibrėžtoms Reglamento (ES) 481/2012 2 priede[11], įskaitant produktų kokybę ir atsekamumą, kad būtų galima užtikrinti kuo aukštesnį ES vartotojų apsaugos lygį; pažymi, kad minėtas susitarimas nedaro poveikio ES draudimui importuoti jautieną iš galvijų, gavusių tam tikrų augimą skatinančių hormonų;

4. remia Komisijos pastangas rasti sąžiningą ir subalansuotą sprendimą, siekiant sumažinti dabartinę įtampą prekybos srityje, be kita ko, šiuo susitarimu; pabrėžia, kaip svarbu rasti derybomis grindžiamus sprendimus; pažymi, kad ES padarė viską, kas įmanoma, kad sumažintų dabartinę įtampą prekybos srityje; ragina JAV bendradarbiauti su ES šiais klausimais; smerkia 2019 m. lapkričio 4 d. oficialų JAV pranešimą apie jos išstojimą iš Paryžiaus susitarimo; primena, kad ES bendra prekybos politika turi padėti propaguoti Paryžiaus susitarimo įgyvendinimą;

5. pabrėžia, kad svarbu šį susitarimą atskirti nuo kitų tebevykstančių JAV ir ES prekybos derybų, į kurias žemės ūkio sektorius neturėtų būti įtrauktas;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad nepasiekta pažangos įgyvendinant Bendrą pareiškimą, nors ES įgyvendina jame nustatytus tikslus deeskaluoti įtampą prekybos srityje;

7. apgailestauja, kad iki šiol JAV atsisakė bendradarbiauti su ES ir rasti sąžiningą ir subalansuotą sprendimą dėl mūsų atitinkamų orlaivių pramonės sektorių, atsižvelgiant į ilgai besitęsiantį bendrovių „Airbus“ ir „Boeing“ ginčą, ir ragina JAV pradėti derybas siekiant išspręsti šį konfliktą; yra susirūpinęs dėl priemonių, kurių ėmėsi Jungtinės Amerikos Valstijos ir kurios daro poveikį Europos aviacijos sektoriui ir daugeliui žemės ūkio maisto produktų; ragina Komisiją nustatyti paramos Europos gamintojams priemones;

8. ragina JAV atšaukti savo vienašališkai nustatytus papildomus tarifus plienui ir aliuminiui bei alyvuogėms, taip pat atsiimti savo grasinimą nustatyti papildomus tarifus automobiliams ir automobilių dalims;

9. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybėms ir parlamentams.

 


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES ir JAV susitarimas dėl aukštos kokybės galvijienos importo tarifinės kvotos dalies skyrimo

Nuorodos

2019/0142M(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

22.10.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

 

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

 

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

AGRI

5.11.2019

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Berndui Lange

23.9.2019

 

 

 

Svarstymas komitete

6.11.2019

 

 

 

Priėmimo data

25.11.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

6

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Lucy Elizabeth Harris, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Mazaly Aguilar, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Jérémy Decerle, Dino Giarrusso, Yannick Jadot, Javier Moreno Sánchez

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Tanja Fajon

Pateikimo data

25.11.2019

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

27

+

ECR

Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Nicola Danti, Tanja Fajon, Jude Kirton-Darling, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

6

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

ID

Markus Buchheit

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Yannick Jadot

 

4

0

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Luisa Regimenti

NI

Lucy Elizabeth Harris

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

[1] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0342.

[2] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0280.

[3] Priimti tekstai, P8_TA(2019)0217.

[6] Priimti tekstai, P9_TA(0000)0000.

[7] Atnaujintas susitarimo memorandumas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri augimą skatinantys hormonai, importo ir dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams taikomų padidintų muito tarifų. OL L 27, 2014 1 30, p. 2.

[8] 2014 m. balandžio 17 d. bendras Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų pareiškimas „Su mėsa ir mėsos produktais susijusios priemonės (hormonai)“ (WT/DS26/29).

[9] „Kompensaciniai ir antidempingo muitai, taikomi prinokusioms alyvuogėms iš Ispanijos“. 2019 m. gegužės 17 d. Europos Sąjungos prašymas sudaryti kolegiją (WT/DS577/3).

[10] „Europos Bendrijos ir tam tikros valstybės narės. Prekybai dideliais civiliniais orlaiviais poveikį darančios

priemonės“. 2019 m. spalio 4 d. Jungtinių Amerikos Valstijų pasirėmimas Sutarties dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių (SKP sutarties) 7.9 straipsniu ir Susitarimo dėl ginčų sprendimo 22.7 straipsniu (WT/DS316/42).

[11] 2012 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 481/2012, kuriuo nustatomos aukštos kokybės galvijienos tarifinių kvotų administravimo taisyklės (OL L 148, 2012 6 8, p. 9).

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 27 d.Teisinis pranešimas