Postup : 2019/0142M(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0037/2019

Predkladané texty :

A9-0037/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/11/2019 - 8.5

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0076

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0037/2019</NoDocSe>
PDF 167kWORD 56k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>

<Titre>s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o pridelení podielu colnej kvóty Spojeným štátom americkým na vysokokvalitné hovädzie mäso v zmysle revidovaného Memoranda o porozumení o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie (2014) </Titre>

<DocRef>(10681/2019 – C9‑0107/2019 – 2019/0142M(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Výbor pre medzinárodný obchod</Commission>

Spravodajca: <Depute>Bernd Lange</Depute>

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V  GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o pridelení podielu colnej kvóty Spojeným štátom americkým na vysokokvalitné hovädzie mäso v zmysle revidovaného Memoranda o porozumení o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie (2014)

(10681/2019 – C9‑0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10681/2019),

 so zreteľom na návrh Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o pridelení podielu colnej kvóty Spojeným štátom americkým na vysokokvalitné hovädzie mäso v zmysle revidovaného Memoranda o porozumení o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie (2014) (10678/2019),

 so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9‑0107/2019),

 so zreteľom na svoje uznesenia z 12. septembra 2018 o stave vzťahov medzi EÚ a USA[1], z 3. júla 2018 o diplomacii v oblasti klímy[2] a zo 14. marca 2019 o zmene klímy – dlhodobá strategická vízia Európy pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo v súlade s Parížskou dohodou[3],

 so zreteľom na spoločné vyhlásenie USA a EÚ z 25. júla 2018 po návšteve predsedu Junckera v Bielom dome[4],

 so zreteľom na správu o pokroku vo vykonávaní spoločného vyhlásenia USA a EÚ z 25. júla 2018[5],

 so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z ...[6] o návrhu rozhodnutia,

 so zreteľom na článok 105 ods. 2 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0037/2019),

A. keďže obchodné a investičné vzťahy medzi EÚ a USA sú najrozvinutejšie, ich vzájomné hospodárske vzťahy sú v porovnaní s ostatnými krajinami najviac integrované a napriek súčasnému napätiu v oblasti obchodu obe strany spájajú tie isté dôležité hodnoty a politické a hospodárske záujmy;

B. keďže EÚ a USA uzavreli v roku 2009 memorandum o porozumení (revidované v roku 2014[7]), ktoré poskytlo dočasné riešenie dlhotrvajúceho sporu vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO), pokiaľ ide o opatrenia zavedené EÚ v roku 1989 na dovoz hovädzieho mäsa z USA, ktoré obsahovalo umelé rastové hormóny[8]; keďže v memorande o porozumení sa stanovila colná kvóta 45 000 ton hovädzieho mäsa neupravovaného hormónmi, ktorá sa vzťahuje na všetkých kvalifikovaných dodávateľov v členských štátoch WTO;

C. keďže v roku 2019 rokovala Komisia s USA o novom pridelení colnej kvóty (35 000 ton pre USA z celkového objemu 45 000 ton), pričom ostatní dodávatelia (Austrália, Uruguaj a Argentína) súhlasili s tým, že si rozdelia zvyšnú časť kvóty;

D. keďže túto dohodu treba vnímať ako súčasť zmierňovania obchodného napätia medzi EÚ a USA, na ktorom sa obe strany dohodli v spoločnom vyhlásení z 25. júla 2018;

E. keďže USA z dôvodu obáv o národnú bezpečnosť uvalili v marci 2018 dodatočné clá na dovoz ocele a hliníka a vyhrážajú sa, že uvalia podobné clá na dovoz motorových vozidiel a automobilových súčiastok z EÚ (podľa oddielu 232 zákona USA o rozšírení obchodu z roku 1962);

F. keďže EÚ vzniesla v rámci WTO námietku voči zavedeniu antidumpingových a vyrovnávacích ciel na španielske olivy zo strany USA[9];

G. keďže na základe rozhodcovského rozhodnutia WTO, ktoré bolo rozoslané 2. októbra 2019[10] a ako odvetu za nezákonné subvencie EÚ poskytnuté výrobcovi lietadiel Airbus uvalili Spojené štáty 18. októbra 2019 clá na dovoz tovaru z EÚ v hodnote 7,5 miliardy USD, a colnými tarifami vo výške 25 % tak ohrozia skôr väčšinu poľnohospodárskeho sektora EÚ než priemyslu, a to aj pri 10 % clách na lietadlá;

H. keďže Európsky parlament opakovane vyzval EÚ, aby zvážila možnosti ďalšieho zvýšenia úrovne cieľov Parížskej dohody a začlenenia ambícií v oblasti klímy do všetkých politík EÚ vrátane obchodnej politiky, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby všetky obchodné dohody podpísané EÚ boli v úplnom súlade s Parížskou dohodou;

1. víta túto dohodu s USA o pridelení podielu colnej kvóty na vysokokvalitné hovädzie mäso, ktorou sa urovnáva dlhodobý obchodný spor, keďže ide o pozitívny príklad riešenia sporu medzi EÚ a USA na základe dohody;

2. víta a oceňuje to, že iní členovia WTO, ktorí vyvážajú do EÚ hovädzie mäso neošetrované hormónmi, podporili túto dohodu tým, že súhlasili, aby sa prevažná väčšina kvóty pridelila USA; berie na vedomie skutočnosť, že podľa Komisie títo iní členovia WTO nedostali žiadnu kompenzáciu za podporu dohody;

3. konštatuje, že dohoda nemá vplyv na súčasný rozsah prístupu hovädzieho mäsa na trh EÚ a že celková kvóta na prístup na trh EÚ pre hovädzie mäso neošetrené hormónmi nesmie byť navýšená; uznáva, že s cieľom zaručiť najvyššiu možnú úroveň ochrany spotrebiteľov v EÚ by dohoda nemala mať vplyv na technické charakteristiky kvóty uvedené v prílohe 2 k nariadeniu (EÚ) č. 481/2012[11], vrátane kvality a vysledovateľnosti výrobkov; konštatuje, že dohoda nemá vplyv na zákaz dovozu hovädzieho mäsa zo zvierat liečených určitými rastovými hormónmi, ktorý vydala EÚ;

4. podporuje Komisiu v jej úsilí nájsť spravodlivé a vyvážené riešenie s cieľom zmierniť súčasné obchodné napätie, a to aj prostredníctvom tejto dohody; zdôrazňuje význam nachádzania riešení založených na dohode; konštatuje, že EÚ urobila všetko, čo je v jej silách, aby zmiernila súčasné obchodné napätie; vyzýva USA, aby v tejto súvislosti spolupracovali s EÚ; vyjadruje poľutovanie nad formálnym oznámením Spojených štátov zo 4. novembra 2019 o ich odstúpení od Parížskej dohody; pripomína, že spoločná obchodná politika EÚ musí prispievať k presadzovaniu vykonávania Parížskej dohody;

5. zdôrazňuje, že je dôležité oddeliť túto dohodu od ďalších prebiehajúcich obchodných rokovaní medzi USA a EÚ, do ktorých by odvetvie poľnohospodárstva nemalo byť zahrnuté;

6. berie na vedomie nedostatočný pokrok pri vykonávaní spoločného vyhlásenia, hoci EÚ plní ciele zamerané na znižovanie napätia v oblasti obchodu, ako sa v ňom uvádza;

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Spojené štáty doteraz v súvislosti s dlhodobým sporom vo veci Airbusu a Boeingu odmietli spolupracovať s EÚ na hľadaní spravodlivého a vyváženého riešenia pre letecký priemysel oboch strán a vyzýva Spojené štáty, aby začali rokovania s cieľom vyriešiť tento spor; je znepokojený opatreniami, ktoré prijali Spojené štáty a ktoré zasahujú európsky letecký priemysel a mnohé jeho poľnohospodárske výrobky; žiada Komisiu, aby prijala opatrenia na podporu európskych výrobcov;

8. vyzýva Spojené štáty, aby zrušili svoje jednostranné dodatočné clá na oceľ, hliník a olivy a aby odvolali svoju hrozbu uvalenia dodatočných ciel na automobily a automobilové súčiastky;

9. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov a Spojených štátov amerických.

 


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda medzi EÚ a USA o pridelení podielu colnej kvóty na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa

Referenčné čísla

2019/0142M(NLE)

Dátum predloženia / žiadosť o udelenie súhlasu

22.10.2019

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

INTA

 

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

 

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

 dátum rozhodnutia

AGRI

5.11.2019

 

 

 

Spravodajcovia

 dátum vymenovania

Bernd Lange

23.9.2019

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

6.11.2019

 

 

 

Dátum prijatia

25.11.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

6

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Lucy Elizabeth Harris, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mazaly Aguilar, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Jérémy Decerle, Dino Giarrusso, Yannick Jadot, Javier Moreno Sánchez

Náhradníčka (čl. 209 ods. 7) prítomná na záverečnom hlasovaní

Tanja Fajon

Dátum predloženia

25.11.2019

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V  GESTORSKOM VÝBORE

27

+

ECR

Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Nicola Danti, Tanja Fajon, Jude Kirton-Darling, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

6

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

ID

Markus Buchheit

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Yannick Jadot

 

4

0

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Luisa Regimenti

NI

Lucy Elizabeth Harris

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

[1] Prijaté texty, P8_TA(2018)0342.

[2] Prijaté texty, P8_TA(2018)0280.

[3] Prijaté texty, P8_TA(2019)0217.

[6] Prijaté texty, P9_TA(0000)0000.

[7] Revidované Memorandum o porozumení so Spojenými štátmi americkými o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie. Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2014, s. 2.

[8] Spoločné oznámenie Európskej únie a Spojených štátov o opatreniach týkajúcich sa mäsa a mäsových výrobkov (hormóny) zo 17. apríla 2014 (WT/DS26/29).

[9] Antidopingové a vyrovnávacie clá na zrelé olivy zo Španielska: žiadosť Európskej únie o zriadenie panelu zo 17. mája 2019 (WT/DS577/3).

[10] Európske spoločenstvá a určité členské štáty – opatrenia ovplyvňujúce obchod s veľkými civilnými

lietadlami: uplatnenie článku 7.9 Dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach a článku 22 ods. 7 Dohovoru o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov Spojenými štátmi zo 4. októbra 2019 (WT/DS316/42).

[11] Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 481/2012 zo 7. júna 2012 , ktorým sa stanovujú pravidlá spravovania colnej kvóty pre vysokokvalitné hovädzie mäso, Ú. v. EÚ L 148, 8.6.2012, s. 9.

Posledná úprava: 27. novembra 2019Právne oznámenie