Postup : 2019/0142(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0038/2019

Předložené texty :

A9-0038/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 28/11/2019 - 8.4

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0075

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9‑0038/2019</NoDocSe>
PDF 183kWORD 56k

<TitreType>DOPORUČENÍ</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014)</Titre>

<DocRef>(10681/2019 – C9‑0107/2019 – 2019/0142(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Výbor pro mezinárodní obchod</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Bernd Lange</Depute>

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014)

(10681/2019 – C9‑0107/2019 – 2019/0142(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (10681/2019),

 s ohledem na návrh dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014) (10678/2019),

 s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 4 prvním pododstavcem a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C9‑0107/2019),

 s ohledem na své nelegislativní usnesení ze dne ... [1]o návrhu rozhodnutí,

 s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

 s ohledem na stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova,

 s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A9‑0038/2019),

1. uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Spojených států amerických.


 

 

STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (6.11.2019)

<CommissionInt>pro Výbor pro mezinárodní obchod</CommissionInt>


<Titre>k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie </Titre>

<DocRef>(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))</DocRef>

Zpravodaj: <Depute>Herbert Dorfmann</Depute>

 

 

 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Spojené státy a Evropská unie v roce 1989 zabředly do dlouhodobého obchodního sporu ohledně rozhodnutí Unie zakázat hormonálně ošetřené maso. První opatření USA v roce 1989 uvalilo na vybrané potravinářské výrobky odvetné valorické clo ve výši 100 % a zůstalo v platnosti až do roku 1996. Jako druhé opatření uložily USA v roce 1999 opět 100 % valorické clo na vybrané potraviny z Unie. Unie do dnešního dne i nadále zakazuje dovoz hormonálně ošetřeného masa a ve většině případů umožňuje jedině dovoz omezeného množství hovězího masa, které musí mít osvědčení o tom, že bylo vyrobeno bez použití hormonů.

V průběhu let se USA a Unie pokusily vyřešit tento spor (DS 26 – „ES – Hormony“) prostřednictvím řady konzultací v rámci WTO, smírčích komor, rozhodčích řízení a formálních odvolání. Posledním ze série rozhodnutí bylo smíšené rozhodnutí z října 2008, kterým WTO umožnila USA, aby ponechaly v platnosti obchodní sankce, ale zároveň umožnila Unii i nadále uplatňovat zákaz dovozu. 

V lednu 2009 Spojené státy oznámily svůj záměr zvýšit v souvislosti s tímto sporem cla na některé výrobky. Unie považovala tento krok za vystupňování sporu. V květnu 2009 podepsaly USA a Unie v návaznosti na řadu jednání memorandum o porozumění, na základě kterého měly být v několika příštích letech postupně zavedeny určité změny. V rámci tohoto memoranda o porozumění poskytla Unie USA nový přístup na trh pro vývoz hovězího masa vyrobeného bez použití růstových stimulátorů a USA pozastavily svá odvetná cla na určité výrobky Unie.

Přístup byl umožněn zavedením celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso (nařízení (ES) č. 617/2009). Zpočátku byl přístup na trh udělen na základě roční celní kvóty ve výši 20 000 metrických tun s nulovým clem na hovězí maso vyrobené bez růstových hormonů (vysoce jakostní hovězí maso), jak bylo dohodnuto v memorandu o porozumění. Tato kvóta byla v roce 2013 zvýšena na 45 000 metrických tun. Aby byla dodržena pravidla WTO, byla tato kvóta otevřena i dalším způsobilým zemím.

USA v prosinci 2016 opět zavedly odvetná cla na výrobky Unie, které byly předmětem sporu, jako reakci na žádost amerických výrobců hovězího masa, kteří vyjádřili znepokojení v souvislosti s uplatňováním celní kvóty.  Aby USA a Unie předešly obnovení zvýšených cel na určité výrobky Unie, provedly konzultace o provádění revidovaného memoranda o porozumění, na jejichž základě USA požádaly o přidělení podílu na celní kvótě.

Na základě dohodnutého řešení by se USA mělo postupně přidělit 16 500 metrických tun otevřené celní kvóty ve smyslu nařízení (ES) č. 617/2009 od ostatních oprávněných dodavatelů (Austrálie, Uruguay a Argentina). Výsledné rozdělení bude po sedmiletém období provádění následující: USA se přidělí 35 000 metrických tun z celkové celní kvóty v objemu 45 000 metrických tun a zbývajících 10 000 metrických tun se přidělí ostatním oprávněným dodavatelům. S cílem splnit požadavky WTO usilovala Komise v rámci jednání o dohodu s významnými dodavatelskými zeměmi a obdržela jejich písemný souhlas s přidělením podílu na celní kvótě Spojeným státům formou potvrzení obdržených dne 10., 20. a 31. května 2019.

Zpravodaj navrhuje, aby Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova doporučil udělit souhlas s touto dohodou. Celkový objem dovozu hovězího masa do Unie se tím nezvýší. Zvýší se jen podíl USA na existující roční celní kvótě. Dohoda s USA bude chránit zájmy zúčastněných stran Unie před hrozbou zvýšení cel na některé výrobky Unie. Zpravodaj zdůrazňuje, že i když USA mohou tohoto přerozdělení plně využívat, platná celková kvóta ve výši 45 000 metrických tun a specifikace produktu se nemění, takže nehrozí žádný dopad na dovoz hovězího masa do Unie. Cílem této dohody je urovnání sporu v rámci WTO, jakmile bude dohoda plně provedena.

******

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod, jako věcně příslušný výbor, aby doporučil udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie


POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Dohoda mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa

Referenční údaje

10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

AGRI

16.9.2019

Zpravodaj(ka)

 Datum jmenování

Herbert Dorfmann

18.9.2019

Projednání ve výboru

7.10.2019

 

 

 

Datum přijetí

5.11.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

7

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-dragoş Benea, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Sheila Ritchie, Bronis Ropė, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Atidzhe Alieva-Veli, Franc Bogovič, Anja Hazekamp, Ivo Hristov, Peter Jahr, Petros Kokkalis, Zbigniew Kuźmiuk, Michal Wiezik

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

33

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová

NI

Dino Giarrusso

PPE

Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Michal Wiezik

RENEW

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Sheila Ritchie

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Ivo Hristov, Juozas Olekas, Pina Picierno

 

7

-

GUE/NGL

Lucke Ming Flanagan

ID

Ivan David, Gilles Lebreton

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Sarah Wiener

 

3

0

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Petros Kokkalis

S&D

Maria Noichl

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 


 

 

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa

Referenční údaje

10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

28.8.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

INTA

16.9.2019

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

AGRI

16.9.2019

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Bernd Lange

23.9.2019

 

 

 

Projednání ve výboru

2.10.2019

6.11.2019

 

 

Datum přijetí

25.11.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

26

7

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Lucy Elizabeth Harris, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Mazaly Aguilar, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Jérémy Decerle, Dino Giarrusso, Lucy Elizabeth Harris, Yannick Jadot, Javier Moreno Sánchez

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

Tanja Fajon

Datum předložení

25.11.2019

 


 

 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

26

+

ECR

Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Nicola Danti, Tanja Fajon, Jude Kirton-Darling, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

7

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

ID

Markus Buchheit

RENEW

Jérémy Decerle

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Yannick Jadot

 

4

0

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Luisa Regimenti

NI

Lucy Elizabeth Harris

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1] Přijaté texty, P9_TA(0000)0000.

Poslední aktualizace: 27. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí