Menetlus : 2019/0142(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0038/2019

Esitatud tekstid :

A9-0038/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 28/11/2019 - 8.4

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0075

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0038/2019</NoDocSe>
PDF 170kWORD 60k

<TitreType>SOOVITUS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise kokkuleppe (mis käsitleb kõrgekvaliteedilise veiseliha tariifikvoodi osa eraldamist Ameerika Ühendriikidele, millele on osutatud muudetud vastastikuse mõistmise memorandumis, mis käsitleb teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt pärit veiseliha importi ning Ameerika Ühendriikide poolt teatavate Euroopa Liidu toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud tollimakse (2014)) sõlmimise kohta</Titre>

<DocRef>(10681/2019 – C9‑0107/2019 – 2019/0142(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Rahvusvahelise kaubanduse komisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Bernd Lange</Depute>

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise kokkuleppe (mis käsitleb kõrgekvaliteedilise veiseliha tariifikvoodi osa eraldamist Ameerika Ühendriikidele, millele on osutatud muudetud vastastikuse mõistmise memorandumis, mis käsitleb teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt pärit veiseliha importi ning Ameerika Ühendriikide poolt teatavate Euroopa Liidu toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud tollimakse (2014)) sõlmimise kohta

(10681/2019 – C9‑0107/2019 – 2019/0142(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (10681/2019),

 võttes arvesse Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelist kokkulepet, mis käsitleb kõrgekvaliteedilise veiseliha tariifikvoodi osa eraldamist Ameerika Ühendriikidele, millele on osutatud muudetud vastastikuse mõistmise memorandumis, mis käsitleb teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt pärit veiseliha importi ning Ameerika Ühendriikide poolt teatavate Euroopa Liidu toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud tollimakse (2014) (10678/2019),

 võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C9‑0107/2019),

 võttes arvesse oma ... [1] muud kui seadusandlikku resolutsiooni, mis käsitleb otsuse eelnõu,

 võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

 võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust,

 võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A9-0038/2019),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ameerika Ühendriikide valitsusele ja parlamendile.


 

 

 

PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS (6.11.2019)

<CommissionInt>Saaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon</CommissionInt>


<Titre>mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise kokkuleppe (mis käsitleb kõrgekvaliteedilise veiseliha tariifikvoodi osa eraldamist Ameerika Ühendriikidele, millele on osutatud muudetud vastastikuse mõistmise memorandumis, mis käsitleb teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt pärit veiseliha importi ning Ameerika Ühendriikide poolt teatavate Euroopa Liidu toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud tollimakse) sõlmimise kohta </Titre>

<DocRef>(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))</DocRef>

Arvamuse koostaja: <Depute>Herbert Dorfmann</Depute>

 

 

 

LÜHISELGITUS

Alates 1989. aastast on Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit pidanud pikaajalist kaubandusvaidlust liidu otsuse üle keelustada hormoonidega töödeldud liha müük. Esimese meetmena kehtestas USA 1989. aastal karistustariifid ning määras teatavatele toiduainetele väärtuselise tollimaksu 100 %, mis jäi jõusse 1996. aastani. Teise USA meetmena kehtestati 1999. aastal taas 100 % väärtuseline tollimaks valitud liidu päritolu toiduainetele. Hormoonidega töödeldud liha import liitu on siiani keelatud ning liit piirab enamikku lihaeksporti, lubades tuua sisse vaid piiratud koguses veiseliha, mis on tõendatult toodetud hormoone kasutamata.

Aastate jooksul on USA ja liit püüdnud seda vaidlust lahendada (DS 26 – „EÜ – hormoonid“) rea WTO vaidluste lahendamise konsultatsioonide, vaidluste lahendamise komisjonide, vahekohtumenetluste ja ametlike edasikaebuste abil. Viimane otsus pikas otsuste jadas tehti 2008. aasta oktoobris, kui WTO tegi ühendotsuse, mis võimaldas USA-l kaubandussanktsioone jätkata, aga lubas liidul ka oma keeldu säilitada.

Jaanuaris 2009 teatas USA kavatsusest suurendada vaidlusega seoses teatavate toodete tariife. Liit pidas seda meedet vaidlust teravdavaks. Mais 2009 kirjutasid USA ja liit pärast ridamisi toimunud läbirääkimisi alla vastastikuse mõistmise memorandumile, mis pani aluse teatavatele mitme aasta jooksul tehtud muudatustele. Vastastikuse mõistmise memorandumi raames andis liit uued turulepääsuvõimalused sellisele USA veiselihale, mis on kasvatatud kasvukiirendajaid kasutamata, ning USA peatas oma karistustariifid teatavatele liidu toodetele.

Turulepääs võimaldati kõrgekvaliteedilisele veiselihale tariifikvoodi eraldamisega (määrus (EÜ) nr 617/2009). Esialgu võimaldati tollimaksuta turulepääs iga-aastase tariifikvoodi alusel 20 000 tonnile veiselihale, mis on toodetud ilma kasvuhormoonideta (nn kõrgekvaliteediline veiseliha), nagu lepiti kokku vastastikuse mõistmise memorandumis. Mahtu suurendati 2013. aastal 45 000 tonnini. WTO eeskirjade järgimiseks avati see kvoot ka teistele kõlblikele riikidele.

2016. aasta detsembris võttis USA tariifikvootide kohaldamises probleeme näinud USA veiselihatööstuse ärgitusel meetmeid karistustariifide taastamiseks reale vaidlusalustele liidu toodetele. Selleks et hoida ära kõrgendatud tollimaksude taastamine teatavatele liidu toodetele, pidasid USA ja liit muudetud vastastikuse mõistmise memorandumi toimimise üle konsultatsioone ning USA taotles tariifikvoodi osa eraldamist oma tootjatele.

Kokkulepitud lahendusega nähakse ette määruse (EÜ) nr 617/2009 kohaselt avatud tariifikvoodi alusel 16 500 tonni suuruse kvoodi järkjärguline üleandmine teistelt kõlblikelt tarnijatelt (Austraalia, Uruguay ja Argentina) USA-le. Eraldised jaotatakse seitsmeaastase rakendusperioodi järel järgmiselt: selle tariifikvoodi kohasest 45 000 tonnist eraldatakse USA-le 35 000 tonni ja ülejäänud 10 000 tonni eraldatakse teistele kõlblikele tarnijatele. Komisjon soovis läbirääkimiste osana ja WTO nõuete täitmiseks jõuda oluliste tarnivate riikidega kokkuleppele ja sai kinnituskirjade vormis nende kirjalikud nõusolekud tariifikvoodi osa eraldamise kohta USA-le 10., 20. ja 31. mail 2019.

Raportöör teeb põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonile ettepaneku soovitada käesoleva kokkuleppe sõlmimine heaks kiita. Liitu imporditava veiseliha kogumaht ei suurene. USA osa kehtivast iga-aastaselt täidetavast kvoodist on varasemast suurem. Kokkulepe USAga kaitseb liidu sidusrühmi ohu eest, et teatavate liidu toodete tollimakse suurendatakse. Raportöör rõhutab, et Ameerika Ühendriigid võivad seda ümberjaotatud kvooti täies mahus kasutada, kuid kehtiv üldkvoot on 45 000 tonni ning see ja tootespetsifikatsioonid ei muutu, seega liidu veiselihatarnetele see mõju ei avalda. Kokkuleppega nähakse ette WTO vaidluse lõpetamine pärast kokkuleppe täielikku rakendamist.

******

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil anda soovitus kiita heaks nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise kokkuleppe (mis käsitleb kõrgekvaliteedilise veiseliha tariifikvoodi osa eraldamist Ameerika Ühendriikidele, millele on osutatud muudetud vastastikuse mõistmise memorandumis, mis käsitleb teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt pärit veiseliha importi ning Ameerika Ühendriikide poolt teatavate Euroopa Liidu toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud tollimakse) sõlmimise kohta.


NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi ja USA kokkulepe kõrgekvaliteedilise veiseliha imporditariifikvoodi teatava osa eraldamise kohta

Viited

10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE)

Vastutav komisjon

 

INTA

 

 

 

 

Arvamuse esitajad

 istungil teada andmise kuupäev

AGRI

16.9.2019

Arvamuse koostaja

 nimetamise kuupäev

Herbert Dorfmann

18.9.2019

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

7.10.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

5.11.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

33

7

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-dragoş Benea, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Sheila Ritchie, Bronis Ropė, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Atidzhe Alieva-Veli, Franc Bogovič, Anja Hazekamp, Ivo Hristov, Peter Jahr, Petros Kokkalis, Zbigniew Kuźmiuk, Michal Wiezik

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

33

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová

NI

Dino Giarrusso

PPE

Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Anne Sander, Annie Schreijer‑Pierik, Michal Wiezik

RENEW

Atidzhe Alieva‑Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Sheila Ritchie

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara‑Kovács, Carmen Avram, Adrian‑dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Ivo Hristov, Juozas Olekas, Pina Picierno

 

7

GUE/NGL

Lucke Ming Flanagan

ID

Ivan David, Gilles Lebreton

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Sarah Wiener

 

3

0

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Petros Kokkalis

S&D

Maria Noichl

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

 


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi ja USA kokkulepe kõrgekvaliteedilise veiseliha imporditariifikvoodi teatava osa eraldamise kohta

Viited

10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE)

Konsulteerimise/nõusolekutaotluse kuupäev

28.8.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

INTA

16.9.2019

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

AGRI

16.9.2019

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Bernd Lange

23.9.2019

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

2.10.2019

6.11.2019

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

25.11.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

26

7

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Lucy Elizabeth Harris, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Mazaly Aguilar, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Jérémy Decerle, Dino Giarrusso, Lucy Elizabeth Harris, Yannick Jadot, Javier Moreno Sánchez

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 209 lg 7)

Tanja Fajon

Esitamise kuupäev

25.11.2019

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

26

+

ECR

Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Nicola Danti, Tanja Fajon, Jude Kirton-Darling, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

7

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

ID

Markus Buchheit

RENEW

Jérémy Decerle

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Yannick Jadot

 

4

0

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Luisa Regimenti

NI

Lucy Elizabeth Harris

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

[1] Vastuvõetud tekstid, P9_TA(0000)0000.

Viimane päevakajastamine: 27. november 2019Õigusalane teave