Procedūra : 2019/0142(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0038/2019

Pateikti tekstai :

A9-0038/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 28/11/2019 - 8.4

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0075

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0038/2019</NoDocSe>
PDF 186kWORD 60k

<TitreType>REKOMENDACIJA</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl aukštos kokybės jautienos tarifinės kvotos, nurodytos Atnaujintame susitarimo memorandume dėl galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri augimą skatinantys hormonai, importo ir dėl Jungtinių Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams taikomų padidintų muito tarifų, dalies skyrimo Jungtinėms Valstijoms sudarymo projekto (2014)</Titre>

<DocRef>(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Tarptautinės prekybos komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Bernd Lange</Depute>

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 Žemės ūkio ir kaimo plėtros KOMITETO NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl aukštos kokybės jautienos tarifinės kvotos, nurodytos Atnaujintame susitarimo memorandume dėl galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri augimą skatinantys hormonai, importo ir dėl Jungtinių Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams taikomų padidintų muito tarifų, dalies skyrimo Jungtinėms Valstijoms sudarymo projekto (2014)

(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (10681/2019),

 atsižvelgdamas į Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl aukštos kokybės jautienos tarifinės kvotos, nurodytos Atnaujintame susitarimo memorandume dėl galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri augimą skatinantys hormonai, importo ir dėl Jungtinių Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams taikomų padidintų muito tarifų, dalies skyrimo Jungtinėms Valstijoms projektą (10678/2019),

 atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos (a) punkto (v) papunktį (C9-0107/2019),

 atsižvelgdamas į ... m. ... ... d. ne teisėkūros rezoliuciją[1] dėl sprendimo projekto,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 7 dalį,

 atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę,

 atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A9-0038/2019),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybėms ir parlamentams.

 


 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros KOMITETO NUOMONĖ (6.11.2019)

<CommissionInt>pateikta Tarptautinės prekybos komitetui</CommissionInt>


<Titre>dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl aukštos kokybės jautienos tarifinės kvotos, nurodytos Atnaujintame susitarimo memorandume dėl galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri augimą skatinantys hormonai, importo ir dėl Jungtinių Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams taikomų padidintų muito tarifų, dalies skyrimo Jungtinėms Valstijoms sudarymo projekto </Titre>

<DocRef>(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))</DocRef>

Nuomonės referentas: <Depute>Herbert Dorfmann</Depute>

 

 

 

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuo 1989 m. Jungtinės Amerikos Valstijos ir Europos Sąjunga yra įsitraukusios į ilgalaikį prekybos ginčą dėl Sąjungos sprendimo uždrausti mėsa iš gyvulių, kuriuos auginant naudoti hormonai. Pirmieji JAV veiksmai 1989 m. buvo nustatyti 100 proc. muito ad valorem atsakomuosius tarifus, taikomus pasirinktiems maisto produktams, kurie liko galioti iki 1996 m. Antroji JAV priemonė buvo 1999 m. vėl nustatytas 100 proc. muitas ad valorem pasirinktiems Sąjungos maisto produktams. Iki šiol Sąjunga ir toliau draudžia importuoti gyvulių, kuriuos auginant naudoti hormonai, mėsą ir riboja didžiąją dalį mėsos eksporto į Sąjungą, leisdama importuoti ribotą kiekį galvijienos, kuri yra sertifikuota kaip pagaminta nenaudojant hormonų.

Bėgant metams JAV ir Sąjunga bandė išspręsti šį ginčą (DS 26 – „EK Hormonai“), naudodamosi daugeliu Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) ginčų sprendimo konsultacijų, ginčų sprendimo komisijų, arbitražo procedūrų ir oficialių skundų. Paskutinis iš daugelio sprendimų priimtas 2008 m. spalio mėn., tai – PPO mišrus sprendimas, pagal kurį JAV gali toliau taikyti savo prekybos sankcijas, bet Sąjungai taip pat ir toliau leidžiama išlaikyti savo draudimą.

Dėl šio ginčo 2009 m. sausio mėn. JAV paskelbė apie savo ketinimą padidinti tam tikriems produktams taikomus tarifus. Sąjunga šį veiksmą laikė ginčo eskalavimu. 2009 m. gegužės mėn. po ilgų derybų JAV ir Sąjunga pasirašė susitarimo memorandumą, pagal kurį per kitus kelerius metus palaipsniui pradėti taikyti tam tikri pakeitimai. Taikydama šį susitarimo memorandumą, Sąjunga suteikė naują galimybę patekti į rinką JAV eksportuojamai galvijienai, užaugintai be augimą skatinančių medžiagų, o JAV tam tikriems Sąjungos produktams sustabdė savo atsakomųjų tarifų taikymą.

Patekimo į rinką galimybė buvo suteikta nustačius tarifinę kvotą aukštos kokybės galvijienai (Reglamentas (EB) Nr. 617/2009). Iš pradžių patekimo į rinką galimybė buvo suteikta pagal metinę tarifinę kvotą 20 000 metrinių tonų taikant nulinį muitą galvijienai, pagamintai be augimą skatinančių hormonų (aukštos kokybės galvijienai), kaip susitarta susitarimo memorandume. Šis kiekis 2013 m. buvo padidintas iki 45 000 metrinių tonų. Siekiant laikytis PPO taisyklių, ta kvota taip pat buvo suteikta kitoms reikalavimus atitinkančioms šalims.

2016 m. gruodžio mėn. JAV galvijienos pramonės atstovams, kuriems kilo abejonių dėl tarifinių kvotų įgyvendinimo, paprašius JAV ėmėsi veiksmų, kad Sąjungos produktų, dėl kurių kyla ginčas, sąrašui vėl būtų taikomi atsakomieji muitai. Siekdamos, kad padidinti muito tarifai tam tikriems Sąjungos produktams nebūtų iš naujo nustatyti, JAV ir Sąjunga surengė konsultacijas dėl atnaujinto susitarimo memorandumo veikimo, per kurias JAV paprašė skirti tarifinės kvotos dalį.

Sprendimas, dėl kurio susitarta, apima laipsnišką 16 500 metrinių tonų pradėtos naudoti tarifinės kvotos perskyrimą, remiantis Reglamentu (EB) Nr. 617/2009, iš kitų reikalavimus atitinkančių tiekėjų (Australijos, Urugvajaus ir Argentinos) JAV. Su tuo susijęs paskirstymas po septynerių metų įgyvendinimo laikotarpio bus toks, kaip nurodyta toliau. Pagal šią tarifinę kvotą JAV skirtos 35 000 metrinės tonos iš 45 000 metrinių tonų, o likusios 10 000 metrinių tonų – kitiems reikalavimus atitinkantiems tiekėjams. Vykdydama derybas ir siekdama atitikti PPO reikalavimus, Komisija tuo tikslu kreipėsi į svarbias tiekiančiąsias šalis ir 2019 m. gegužės 10, 20 ir 31 d. gavo patvirtinimo raštus, kuriais pritarta tarifinės kvotos dalies skyrimui JAV.

Nuomonės referentas siūlo Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui rekomenduoti pritarti šiam susitarimui. Bendras į Sąjungą įvežamos galvijienos kiekis nepadidės. JAV turės didesnę dalį esamos kvotos, kuri kiekvienais metais papildoma. Susitarimu su JAV bus apsaugoti Sąjungos suinteresuotųjų šalių interesai nuo muitų tam tikriems Sąjungos produktams didinimo grėsmės. Nuomonės referentas pabrėžia, kad JAV gali visiškai pasinaudoti šiuo perskyrimu, tačiau dabartinė bendra 45 000 metrinių tonų kvota ir produkto specifikacijos nesikeičia, todėl poveikis galvijienos tiekimui į Sąjungą nedaromas. Šiuo susitarimu numatoma užbaigti PPO ginčą, kai tik susitarimas bus visiškai įgyvendintas.

******

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą rekomenduoti pritarti Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl aukštos kokybės jautienos tarifinės kvotos, nurodytos Atnaujintame susitarimo memorandume dėl galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri augimą skatinantys hormonai, importo ir dėl Jungtinių Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams taikomų padidintų muito tarifų, dalies skyrimo Jungtinėms Valstijoms sudarymo projektui.


NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES ir JAV susitarimas dėl aukštos kokybės galvijienos importo tarifinės kvotos dalies skyrimo

Nuorodos

10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE)

Atsakingas komitetas

 

INTA

 

 

 

 

Nuomonę pateikė

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

16.9.2019

Nuomonės referentas (-ė)

 Paskyrimo data

Herbert Dorfmann

18.9.2019

Svarstymas komitete

7.10.2019

 

 

 

Priėmimo data

5.11.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

7

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-dragoş Benea, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Sheila Ritchie, Bronis Ropė, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Atidzhe Alieva-Veli, Franc Bogovič, Anja Hazekamp, Ivo Hristov, Peter Jahr, Petros Kokkalis, Zbigniew Kuźmiuk, Michal Wiezik

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

33

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová

NI

Dino Giarrusso

PPE

Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Michal Wiezik

RENEW

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Sheila Ritchie

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Ivo Hristov, Juozas Olekas, Pina Picierno

 

7

-

GUE/NGL

Lucke Ming Flanagan

ID

Ivan David, Gilles Lebreton

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Sarah Wiener

 

3

0

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Petros Kokkalis

S&D

Maria Noichl

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 


 

 

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES ir JAV susitarimas dėl aukštos kokybės galvijienos importo tarifinės kvotos dalies skyrimo

Nuorodos

10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

28.8.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

16.9.2019

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

16.9.2019

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Bernd Lange

23.9.2019

 

 

 

Svarstymas komitete

2.10.2019

6.11.2019

 

 

Priėmimo data

25.11.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

26

7

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Lucy Elizabeth Harris, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Mazaly Aguilar, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Jérémy Decerle, Dino Giarrusso, Lucy Elizabeth Harris, Yannick Jadot, Javier Moreno Sánchez

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Tanja Fajon

Pateikimo data

25.11.2019

 

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

26

+

ECR

Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Nicola Danti, Tanja Fajon, Jude Kirton-Darling, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

7

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

ID

Markus Buchheit

RENEW

Jérémy Decerle

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Yannick Jadot

 

4

0

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Luisa Regimenti

NI

Lucy Elizabeth Harris

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

[1] Priimti tekstai, P9_TA(0000)0000.

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 27 d.Teisinis pranešimas