Procedure : 2019/0142(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0038/2019

Ingediende teksten :

A9-0038/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 28/11/2019 - 8.4

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0075

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0038/2019</NoDocSe>
PDF 176kWORD 56k

<TitreType>AANBEVELING</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit in de zin van het herziene memorandum van overeenstemming over de invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde groeibevorderende hormonen en over verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast (2014)</Titre>

<DocRef>(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Commissie internationale handel</Commission>

Rapporteur: <Depute>Bernd Lange</Depute>

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 ADVIES VAN DE Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit in de zin van het herziene memorandum van overeenstemming over de invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde groeibevorderende hormonen en over verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast (2014)

(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

 gezien het ontwerp van besluit van de Raad (10681/2019),

 gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Verenigde staten van Amerika en de Europese Unie over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit in de zin van het herziene memorandum van overeenstemming over de invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde groeibevorderende hormonen en over verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast (2014) (10678/2019),

 gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, lid 4, eerste alinea, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C9-0107/2019),

 gezien zijn niet-wetgevingsresolutie van ... over het ontwerp van besluit,

 gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

 gezien het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling,

 gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A9-0038/2019),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Verenigde Staten van Amerika.


 

 

 

ADVIES VAN DE Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (6.11.2019)

<CommissionInt>aan de Commissie internationale handel</CommissionInt>


<Titre>inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Unie, van een overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent als bedoeld in Verordening (EG) nr. 617/2009 van 13 juli 2009 houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit</Titre>

<DocRef>(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))</DocRef>

Rapporteur voor advies: <Depute>Herbert Dorfmann</Depute>

 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING

Sinds 1989 zijn de Verenigde Staten en de Europese Unie verwikkeld in een slepend handelsgeschil over het besluit van de Unie om met hormonen behandeld vlees te verbieden. Met de eerste vergeldingsmaatregel van de VS in 1989 werd een ad-valoremrecht van 100 % opgelegd voor een aantal geselecteerde levensmiddelen, dat tot 1996 van kracht bleef. Vervolgens legde de VS in 1999 een ad-valoremrecht van 100 % op voor een aantal geselecteerde levensmiddelen uit de Unie. Tot op heden blijft de Unie de invoer van met hormonen behandeld vlees verbieden en beperkt zij het grootste gedeelte van de vleesimport naar de Unie tot een gelimiteerde hoeveelheid ingevoerd rundvlees dat is gecertificeerd als geproduceerd zonder gebruik van hormonen.

In de loop der jaren hebben de VS en de Unie getracht dit conflict (DS 26 – “EC-Hormones”) op te lossen via diverse instrumenten van de WTO: raadplegingen voor geschillenbeslechting, schikkingspanels, arbitrageprocedures en formeel ingestelde beroepen. Het laatste in een reeks besluiten werd genomen in oktober 2008, toen de WTO een tweeledige uitspraak deed waarin het de VS werd toegestaan zijn handelssancties voort te zetten, maar ook de Unie haar verbod mocht handhaven.

In januari 2009 hebben de Verenigde Staten hun voornemen bekendgemaakt om de tarieven voor bepaalde producten die onder het geschil vallen te verhogen. De Unie zag deze actie als een escalatie van het geschil. Na een reeks onderhandelingen hebben de VS en de Unie in mei 2009 een memorandum van overeenstemming ondertekend, waarin de jaren erna een aantal wijzigingen werd aangebracht. In het kader van dat memorandum van overeenstemming heeft de Unie nieuwe toegang tot de markt verleend voor de uitvoer van rundvlees uit de VS dat is geproduceerd zonder gebruik van groeibevorderaars, en de VS heeft zijn vergeldingstarieven voor bepaalde producten uit de Unie opgeschort.

Bovengenoemde markttoegang werd verleend via de invoering van een tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit (Verordening (EG) nr. 617/2009). Aanvankelijk werd de markttoegang verleend in het kader van een jaarlijks tariefcontingent van 20 000 ton productgewicht waarbij een nulrecht gold voor rundvlees dat was geproduceerd zonder groeibevorderende hormonen (rundvlees van hoge kwaliteit), zoals overeengekomen in het memorandum van overeenstemming; dit tariefcontingent werd in 2013 tot 45 000 ton productgewicht verhoogd. Om te voldoen aan de regels van de WTO werd dat tariefcontingent ook opengesteld voor andere in aanmerking komende landen.

In december 2016 heeft de VS op verzoek van de Amerikaanse rundvleesindustrie die haar bezorgdheid uitsprak over de toepassing van het tariefcontingent, maatregelen genomen om de vergeldingstarieven opnieuw in te stellen voor de producten uit de Unie die centraal staan in het geschil. Om de wederinvoering van verhoogde rechten op bepaalde producten uit de Unie te vermijden, hebben de VS en de Unie overleg gepleegd over de werking van het herziene memorandum van overeenstemming, waarbij de VS heeft verzocht om een toewijzing van een aandeel in het tariefcontingent.

De overeengekomen oplossing omvat een geleidelijke toewijzing van 16 500 ton productgewicht in het bij Verordening (EG) nr. 617/2009 geopende tariefcontingent van andere in aanmerking komende leveranciers (Australië, Uruguay en Argentinië) aan de VS. De daaruit voortvloeiende verdeling na een toepassingsperiode van zeven jaar is als volgt: 35 000 ton productgewicht van de 45 000 ton wordt in het kader van dit tariefcontingent aan de VS toegewezen en de resterende 10 000 ton productgewicht komt toe aan de andere in aanmerking komende leveranciers. De Commissie heeft, als onderdeel van de onderhandelingen en om te voldoen aan de eisen van de WTO, getracht tot een akkoord te komen met de belangrijkste leverende landen die via brieven van aanvaarding – ontvangen op 10, 20 en 31 mei 2019 – schriftelijk hebben ingestemd met de toewijzing van een aandeel in het tariefcontingent aan de VS.

De rapporteur stelt voor dat de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling de aanbeveling doet om goedkeuring te verlenen aan deze overeenkomst. Het totale volume van rundvlees dat de Unie in komt, zal niet toenemen. De VS krijgt een groter deel van het bestaande contingent, dat per jaar wordt vastgesteld. Met de overeenkomst die met de VS gesloten is, worden belanghebbenden in de Unie beschermd tegen de dreiging van verhoogde rechten op bepaalde producten uit de Unie. De rapporteur benadrukt dat de VS deze nieuwe toewijzing ten volle kan benutten, maar dat het bestaande totale quotum van 45 000 ton productgewicht en de productspecificaties niet veranderen, zodat er geen gevolgen zijn voor de levering van rundvlees aan de Unie. Deze overeenkomst is bedoeld om een einde te maken aan het WTO-geschil zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd.

******

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie internationale handel de aanbeveling te doen goedkeuring te verlenen aan het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit in de zin van het herziene memorandum van overeenstemming over de invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde groeibevorderende hormonen en over verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast.


PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomst tussen de EU en de VS over de toewijzing van een aandeel in het tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit

Document- en procedurenummers

10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE)

Bevoegde commissie

 

INTA

 

 

 

 

Advies uitgebracht door

 Datum bekendmaking

AGRI

16.9.2019

Rapporteur voor advies

 Datum benoeming

Herbert Dorfmann

18.9.2019

Behandeling in de commissie

7.10.2019

 

 

 

Datum goedkeuring

5.11.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

33

7

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-dragoş Benea, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Sheila Ritchie, Bronis Ropė, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Atidzhe Alieva-Veli, Franc Bogovič, Anja Hazekamp, Ivo Hristov, Peter Jahr, Petros Kokkalis, Zbigniew Kuźmiuk, Michal Wiezik

 


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

33

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová

NI

Dino Giarrusso

PPE

Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Michal Wiezik

RENEW

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Sheila Ritchie

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Ivo Hristov, Juozas Olekas, Pina Picierno

 

7

-

GUE/NGL

Lucke Ming Flanagan

ID

Ivan David, Gilles Lebreton

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Sarah Wiener

 

3

0

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Petros Kokkalis

S&D

Maria Noichl

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 


 

 

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomst tussen de EU en de VS over de toewijzing van een aandeel in het tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit

Document- en procedurenummers

10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

28.8.2019

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

INTA

16.9.2019

 

 

 

Adviserende commissies

 Datum bekendmaking

AGRI

16.9.2019

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Bernd Lange

23.9.2019

 

 

 

Behandeling in de commissie

2.10.2019

6.11.2019

 

 

Datum goedkeuring

25.11.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

26

7

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Lucy Elizabeth Harris, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Mazaly Aguilar, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Jérémy Decerle, Dino Giarrusso, Lucy Elizabeth Harris, Yannick Jadot, Javier Moreno Sánchez

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 209, lid 7)

Tanja Fajon

Datum indiening

25.11.2019

 


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

26

+

ECR

Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Nicola Danti, Tanja Fajon, Jude Kirton-Darling, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

7

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

ID

Markus Buchheit

RENEW

Jérémy Decerle

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Yannick Jadot

 

4

0

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Luisa Regimenti

NI

Lucy Elizabeth Harris

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 

Laatst bijgewerkt op: 26 november 2019Juridische mededeling