Postup : 2019/2026(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0039/2019

Předložené texty :

A9-0039/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/11/2019 - 6.3

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0069

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9‑0039/2019</NoDocSe>
PDF 170kWORD 48k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>

<Titre>o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0251 – C9-0007/2019 – 2019/2026(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Rozpočtový výbor</Commission>

Zpravodajka: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami

(COM(2019)0251 – C9-0007/2019 – 2019/2026(BUD))

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0251 – C9- 0007/2019),

 s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[1], a zejména na článek 11 tohoto nařízení,

 s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[2], a zejména na článek 12 této dohody,

 s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, který přijala Komise dne 5. července 2019 (COM(2019)0400), ve znění návrhu na změnu č. 1/2020 (COM(2019)0487),

 s ohledem na postoj k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, který Rada přijala dne 3. září 2019 a postoupila Evropskému parlamentu dne 13. září 2019 (11734/2019 – C9-0119/2019),

 s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2019 týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020[3],

 s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 18. listopadu 2019 (A9‑0035/2019),

 s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9‑0039/2019),

A. vzhledem k tomu, že nástroj pružnosti má v daném rozpočtovém roce umožnit financování přesně určených výdajů, které nebylo možné financovat v mezích stropů pro jeden nebo více okruhů;

B. vzhledem k tomu, že Komise navrhla uvolnit prostředky z nástroje pružnosti, aby doplnila financování souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2020 nad rámec stropu okruhu 3 o částku 778 074 489 EUR na financování opatření k řešení migrace, přílivu uprchlíků a bezpečnostních hrozeb;

C. vzhledem k tomu, že dohodovací výbor svolaný k projednávání rozpočtu na rok 2020 se dohodl na uvolnění prostředků tak, jak je navrhla Komise;

1. souhlasí s tím, aby byly z nástroje pružnosti uvolněny prostředky ve výši 778 074 489 EUR v prostředcích na závazky;

2. opakuje, že uvolnění prostředků z tohoto nástroje v souladu s článkem 11 nařízení o VFR znovu ukazuje, že je klíčové, aby byl rozpočet Unie flexibilnější;

3. opakuje svůj dlouhodobý postoj, že prostředky na platby pocházející z prostředků na závazky, které byly původně uvolněny prostřednictvím nástroje pružnosti, je možné započítávat pouze nad rámec stropů VFR;

4. schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

5. pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

6. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

 

 


 

PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti ve prospěch financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[4], a zejména na článek 12 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nástroj pružnosti má umožnit financování přesně určených výdajů, které nebylo možné financovat v mezích stropů pro jeden nebo více jiných okruhů.

(2) Strop pro roční částku, která je k dispozici pro nástroj pružnosti, činí 600 000 000 EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 11 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013[5], navýšené případně o propadlé částky poskytnuté v souladu s odst. 1 druhým pododstavcem uvedeného článku.

(3) Za účelem řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami je nutné urychleně uvolnit další, významné částky na financování příslušných opatření.

(4) Po prozkoumání všech možností přerozdělení prostředků v rámci výdajového stropu okruhu 3 (Bezpečnost a občanství) je nutné mobilizovat nástroj pružnosti, aby byly doplněny finanční prostředky dostupné v souhrnném rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2020 nad rámec stropu okruhu 3 o částku ve výši 778 074 489 EUR za účelem financování opatření v oblasti migrace, uprchlické krize a bezpečnosti.

(5) Na základě očekávaného profilu plateb by prostředky na platby odpovídající prostředkům uvolněným z nástroje pružnosti měly být rozloženy do několika rozpočtových let.

(6) Aby bylo možné uvedené finanční prostředky urychleně využít, mělo by se toto rozhodnutí použít od začátku rozpočtového roku 2020,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1. Ve prospěch souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2020 se z nástroje pružnosti uvolňuje částka ve výši 778 074 489 EUR ke krytí prostředků na závazky v okruhu 3 (Bezpečnost a občanství).

Částka uvedená v prvním pododstavci se použijí k financování opatření zaměřených na řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami.

2. Na základě očekávaného profilu plateb jsou odpovídající prostředky na platby uvolněné z nástroje pružnosti odhadovány v této výši:

a) 407 402 108 EUR v roce 2020;

b) 312 205 134 EUR v roce 2021;

c) 42 336 587 EUR v roce 2022;

d) 16 130 660 EUR v roce 2023;

Konkrétní částky na krytí prostředků na platby na jednotlivé rozpočtové roky se schvalují v souladu s ročním rozpočtovým procesem.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Použije se ode dne 1. ledna 2020.

 

V […] dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda

 


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

25.11.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

2

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Matteo Adinolfi, Derk Jan Eppink, Henrike Hahn, Eero Heinäluoma, Younous Omarjee

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

27

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

2

-

ECR

Derk Jan Eppink

ID

Hélène Laporte

 

3

0

GUE/NGL

Younous Omarjee

ID

Matteo Adinolfi, Valentino Grant

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1] Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

[2] Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

[3] Přijaté texty, P9_TA-PROV(2019)0038.

[4] Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

[5] Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

Poslední aktualizace: 26. listopadu 2019Právní upozornění