Eljárás : 2019/2026(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0039/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0039/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 27/11/2019 - 6.3

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0069

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0039/2019</NoDocSe>
PDF 167kWORD 52k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>

<Titre>a Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0251 – C9‑0007/2019 – 2019/2026(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Költségvetési Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2019)0251 – C9‑0007/2019 – 2019/2026(BUD))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0251 – C9 0007/2019),

 tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre[1] (a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet), és különösen annak 11. cikkére,

 tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[2], és különösen annak 12. pontjára,

 tekintettel az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre szóló, az 1/2020. sz. módosító indítvánnyal (COM(2019)0487) módosított általános költségvetési tervezetére, amelyet a Bizottság 2019. július 5-én fogadott el (COM(2017)0400),

 tekintettel az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről szóló, 2019. szeptember 3-án elfogadott, és az Európai Parlamentnek 2019. szeptember 13-án továbbított tanácsi álláspontra (11734/2019 – C9/2019),

 tekintettel az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetési tervezetéről szóló tanácsi álláspontról szóló, 2019. október 23-i állásfoglalására[3],

 tekintettel az egyeztetőbizottság által 2019. november 18-án jóváhagyott közös szövegtervezetre (A9‑0035/2019),

 tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0039/2019),

A. mivel a Rugalmassági Eszköz arra szolgál, hogy az adott pénzügyi évben fedezze azon pontosan meghatározott kiadásokat, amelyeket egy vagy több fejezet felső határán belül nem lehetne finanszírozni,

B. mivel a Bizottság javasolta a Rugalmassági Eszköz igénybevételét annak érdekében, hogy a 3. fejezet felső határértékén felül 778 074 489 EUR-val egészítsék ki az Európai Unió 2020. évi általános költségvetésében szereplő forrásokat a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések területén hozott intézkedések finanszírozására,

C. mivel a 2020. évi költségvetéssel kapcsolatban összehívott egyeztetőbizottság megállapodott a Bizottság által javasolt igénybevételről,

1.   egyetért a Rugalmassági Eszköz 778 074 489 EUR összegű, kötelezettségvállalási előirányzatok formájában történő igénybevételével;

2. ismételten hangsúlyozza, hogy ezen eszköznek a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 11. cikke szerinti igénybevétele újra rávilágít arra a döntő fontosságú igényre, hogy az uniós költségvetésnek rugalmasabbnak kell lennie;

3. ismételten hangot ad annak a régóta képviselt álláspontjának, hogy a Rugalmassági Eszköz révén korábban igénybe vett kötelezettségvállalásokból származó kifizetéseket csak a többéves pénzügyi keret felső határértékein túlmenően lehessen bevezetni a költségvetésbe;

4. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

5. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

 


 

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[4], és különösen annak 12. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A Rugalmassági Eszköz azon egyértelműen meghatározható kiadások finanszírozásának lehetővé tételére szolgál, amelyeket más fejezethez vagy fejezetekhez tartozó felső határok korlátai között nem lehetett finanszírozni.

(2) Az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet[5] 11. cikkének értelmében a Rugalmassági Eszköz céljára rendelkezésre álló éves összeg felső határa (2011-es árakon) 600 000 000 EUR, amelyet adott esetben az említett cikk (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban rendelkezésre bocsátott, megszűnt összegek növelnek.

(3) A migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelése érdekében további jelentős összegeket kell sürgősen igénybe venni ezen intézkedések finanszírozása céljából.

(4) Miután a Bizottság megvizsgálta a 3. fejezet (Biztonság és uniós polgárság) kiadási felső határain belül az előirányzatok átcsoportosításának valamennyi lehetőségét, igénybe kell venni a Rugalmassági Eszközt annak érdekében, hogy a migráció, a menekültügy és a biztonság területén való intézkedések finanszírozására az Unió 2020-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésében rendelkezésre álló finanszírozást a 3. fejezet felső határán felül 778 074 489 EUR összeggel ki lehessen egészíteni.

(5) A várható kifizetési profil alapján a Rugalmassági Eszköz igénybevételének megfelelő kifizetési előirányzatokat több pénzügyi évre kell elosztani.

(6) A pénzeszközök mielőbbi felhasználásának lehetővé tétele érdekében indokolt, hogy ez a határozat a 2020-as pénzügyi év kezdetétől legyen alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

1. Az Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül a Rugalmassági Eszközből 778 074 489 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási előirányzatok formájában a 3. fejezetben (Biztonság és uniós polgárság).

Az első albekezdésben említett összeget a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló intézkedések finanszírozásának céljára kell felhasználni.

2. A várható kifizetési profil alapján a Rugalmassági Eszköz igénybevételének megfelelő kifizetési előirányzatok a becslések szerint a következőképpen alakulnak:

a) 407 402 108 EUR 2020-ban;

b) 312 205 134 EUR 2021-ben;

c) 42 336 587 EUR 2022-ben;

d) 16 130 660 EUR 2023-ban.

Az egyes pénzügyi évekre vonatkozó kifizetési előirányzatok konkrét összegét az éves költségvetési eljárásnak megfelelően kell engedélyezni.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

 

Kelt […],

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

25.11.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

2

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Matteo Adinolfi, Derk Jan Eppink, Henrike Hahn, Eero Heinäluoma, Younous Omarjee

 


 

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

27

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

2

-

ECR

Derk Jan Eppink

ID

Hélène Laporte

 

3

0

GUE/NGL

Younous Omarjee

ID

Matteo Adinolfi, Valentino Grant

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

[1] HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

[2] HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

[3] Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0038.

[4] HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

[5] A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

Utolsó frissítés: 2019. november 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat