Procedūra : 2019/2026(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0039/2019

Iesniegtie teksti :

A9-0039/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 27/11/2019 - 6.3

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0069

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9‑0039/2019</NoDocSe>
PDF 169kWORD 50k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>

<Titre>par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0251 – C9-0007/2019 – 2019/2026(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Budžeta komiteja</Commission>

Referente: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas

(COM(2019)0251 – C9-0007/2019 – 2019/2026(BUD))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2019)0251 – C9-0007/2019),

 ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[1] (DFS regula), un jo īpaši tās 11. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[2] un jo īpaši tā 12. punktu,

 ņemot vērā Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (COM(2019)0400), ko Komisija pieņēma 2019. gada 5. jūlijā un kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2020 (COM(2019)0487),

 ņemot vērā nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Padome pieņēma 2019. gada 3. septembrī un iesniedza Eiropas Parlamentam 2019. gada 13. septembrī (11734/2019 – C9-0119/2019),

 ņemot vērā 2019. gada 23. oktobra rezolūciju par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu[3],

 ņemot vērā Samierināšanas komitejas 2019. gada 18. novembrī apstiprināto kopīgo dokumentu (A9‑0035/2019),

 ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9‑0039/2019),

A. tā kā elastības instruments ir paredzēts tam, lai konkrētajā finanšu gadā varētu finansēt skaidri noteiktus izdevumus, ko nav iespējams finansēt, nepārsniedzot vienai vai vairākām citām izdevumu kategorijām noteiktos maksimālos apjomus;

B. tā kā Komisija ir ierosinājusi izmantot elastības instrumentu, lai papildinātu Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta finansējumu, par 778 074 489 EUR pārsniedzot 3. izdevumu kategorijai noteikto maksimālo apjomu, nolūkā finansēt pasākumus migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu jomā;

C. tā kā saistībā ar 2020. gada budžetu sasauktā Samierināšanas komiteja atbalstīja Komisijas ierosināto instrumenta izmantošanu;

1. piekrīt elastības instrumenta izmantošanai 778 074 489 EUR apmērā saistību apropriācijās;

2. atkārtoti norāda, ka DFS regulas 11. pantā paredzētā elastības instrumenta izmantošana vēlreiz pierāda, cik būtiski ir Savienības budžetā nodrošināt lielāku elastīgumu;

3. atkārtoti pauž savu izsenis deklarēto uzskatu, ka maksājumi, kas izriet no elastības instrumentā iepriekš uzņemtām saistībām, var tikt iegrāmatoti tikai papildus DFS maksimālajiem apjomiem;

4. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

5. uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

6. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

 


 

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par to, lai izmantotu elastības instrumentu nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[4] un jo īpaši tā 12. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Elastības instruments ir paredzēts tam, lai finansētu skaidri noteiktus izdevumus, kurus nebūtu iespējams finansēt, nepārsniedzot vienai vai vairākām citām izdevumu kategorijām noteiktos maksimālos apjomus.

(2) Kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013[5] 11. pantā, elastības instrumentam pieejamais ikgadējais maksimālais apjoms ir 600 000 000 EUR (2011. gada cenās), kuru attiecīgā gadījumā papildina dzēstās summas, ko dara pieejamas saskaņā ar minētā panta 1. punkta otro daļu.

(3) Lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas, ir jāizmanto ievērojamas papildu summas, lai nekavējoties finansētu šādus pasākumus.

(4) Pēc tam, kad ir tikušas izskatītas visas iespējas pārdalīt apropriācijas 3. izdevumu kategorijas (Drošība un pilsonība) maksimālā apjoma ietvaros, ir jāizmanto elastības instruments, lai Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžetā papildinātu pieejamo finansējumu, pārsniedzot 3. izdevumu kategorijas maksimālo apjomu par summu 778 074 489 EUR apmērā, lai finansētu pasākumus migrācijas, bēgļu un drošības jomā.

(5) Balstoties uz paredzamo maksājumu profilu, maksājumu apropriācijas, kas atbilst elastības instrumenta izmantošanai, būtu jāsadala pa vairākiem finanšu gadiem.

(6) Lai ļautu līdzekļus ātri izmantot, šis lēmums būtu jāpiemēro no 2020. finanšu gada sākuma.

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1. Attiecībā uz Savienības vispārējo budžetu 2020. finanšu gadam elastības instrumentu izmanto, lai paredzētu summu 778 074 489 EUR apmērā saistību apropriācijām 3. izdevumu kategorijā (Drošība un pilsonība).

Šā punkta pirmajā daļā minēto summu izmanto, lai finansētu pasākumus nolūkā risināt migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas.

2. Balstoties uz paredzamo maksājumu profilu, maksājumu apropriācijas, kas atbilst elastības instrumenta izmantošanai, ir šādas:

(a) 407 402 108 EUR 2020. gadā;

(b) 312 205 134 EUR 2021. gadā;

(c) 42 336 587 EUR 2022. gadā;

(d) 16 130 660 EUR 2023. gadā.

Konkrētās maksājumu apropriāciju summas katram finanšu gadam apstiprina saskaņā ar ikgadējo budžeta procedūru.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

 

To piemēro no 2020. gada 1. janvāra.

 

[vieta],

Eiropas Parlamenta vārdā Padomes vārdā

priekšsēdētājs priekšsēdētājs


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

25.11.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

2

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Matteo Adinolfi, Derk Jan Eppink, Henrike Hahn, Eero Heinäluoma, Younous Omarjee

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

27

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

2

-

ECR

Derk Jan Eppink

ID

Hélène Laporte

 

3

0

GUE/NGL

Younous Omarjee

ID

Matteo Adinolfi, Valentino Grant

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

[1] OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

[2] OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

[3] Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0038.

[4] OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

[5] Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2013. gada 2. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 26. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika