Postup : 2019/2026(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0039/2019

Predkladané texty :

A9-0039/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/11/2019 - 6.3

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0069

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0039/2019</NoDocSe>
PDF 173kWORD 49k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>

<Titre>o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev týkajúcich sa migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0251 – C9‑0007/2019 – 2019/2026(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Výbor pre rozpočet</Commission>

Spravodajkyňa: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev týkajúcich sa migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb

(COM(2019)0251 – C9‑0007/2019 – 2019/2026(BUD))

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0251 –C9‑0007/2019),

 so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[1] (nariadenie o VFR), a najmä na jeho článok 11,

 so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[2], a najmä na jej bod 12,

 so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020, ktorý Komisia prijala 5. júla 2019 (COM(2019)0400) a ktorý bol zmenený opravným listom č. 1/2020 (COM(2019)0487),

 so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020, ktorú Rada prijala 3. septembra 2019 a postúpila Parlamentu 13. septembra 2019 (11734/2019 – C9‑0119/2019),

 so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2019 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020[3],

 so zreteľom na spoločný návrh schválený Zmierovacím výborom 18. novembra 2019 (A9‑0035/2019),

 so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0039/2019),

A. keďže cieľom nástroja flexibility je umožniť za daný rozpočtový rok financovanie jasne identifikovaných výdavkov, ktoré by sa nemohli financovať v rámci stropov, ktoré sú k dispozícii pre jeden alebo viacero okruhov;

B. keďže Komisia navrhla mobilizovať nástroj flexibility s cieľom doplniť prostriedky vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2020 nad rámec stropov okruhu 3 sumou 778 074 489 EUR na financovanie opatrení v oblasti migrácie, prílevov utečencov a bezpečnostných hrozieb;

C. keďže Zmierovací výbor zvolaný pre rozpočet na rok 2020 schválil mobilizáciu, ktorú navrhla Komisia,

1.   súhlasí s mobilizáciou nástroja flexibility vo výške 778 074 489 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch;

2. pripomína, že mobilizácia tohto nástroja v súlade s článkom 11 nariadenia o VFR opäť dokazuje, že je mimoriadne dôležité, aby bol rozpočet Únie flexibilnejší;

3. pripomína svoj dlhodobý názor, že platby vyplývajúce zo záväzkov už skôr mobilizovaných prostredníctvom nástroja flexibility možno započítať len nad rámec stropov VFR;

4. schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

5. poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

6. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

 


 

PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev týkajúcich sa migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[4], a najmä na jej bod 12,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1) Účelom nástroja flexibility je umožniť financovanie jasne určených výdavkov, ktoré nemožno financovať v rámci stropov, ktoré sú k dispozícii pre jeden alebo viacero iných okruhov.

(2) Strop ročnej sumy, ktorá je k dispozícii pre nástroj flexibility, predstavuje 600 000 000 EUR (v cenách roku 2011), ako je stanovené v článku 11 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013[5], pričom táto suma sa v prípade potreby zvýši o prepadnuté sumy sprístupnené v súlade s odsekom 1 druhým pododsekom uvedeného článku.

(3) S cieľom riešiť pretrvávajúce výzvy týkajúce sa migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb je nevyhnutné urgentne mobilizovať značné dodatočné sumy na financovanie takýchto opatrení.

(4) Po preskúmaní všetkých možností prerozdelenia rozpočtových prostriedkov v rámci stropu výdavkov pre okruh 3 (Bezpečnosť a občianstvo) je nevyhnutné mobilizovať nástroj flexibility na doplnenie finančných prostriedkov dostupných vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2020 nad rámec stropu výdavkov okruhu 3 sumou 778 074 489 EUR na financovanie opatrení v oblasti migrácie, utečencov a bezpečnosti.

(5) Na základe očakávaného profilu platieb by mali byť platobné rozpočtové prostriedky zodpovedajúce mobilizácii nástroja flexibility rozložené na viacero rozpočtových rokov.

(6) S cieľom umožniť rýchle použitie finančných prostriedkov by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať od začiatku rozpočtového roku 2020,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1. V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2020 sa mobilizuje nástroj flexibility na poskytnutie sumy vo výške 778 074 489 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo).

Suma uvedená v prvom pododseku sa použije na financovanie opatrení s cieľom riešiť pretrvávajúce výzvy týkajúce sa migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb.

2. Na základe očakávaného profilu platieb sa platobné rozpočtové prostriedky zodpovedajúce mobilizácii nástroja flexibility odhadujú takto:

a) 407 402 108 EUR v roku 2020;

b) 312 205 134 EUR v roku 2021;

c) 42 336 587 EUR v roku 2022;

d) 16 130 660 EUR v roku 2023;

Konkrétne sumy platobných rozpočtových prostriedkov na jednotlivé rozpočtové roky budú schválené v súlade s ročným rozpočtovým postupom.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2020.

 

V […]

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

25.11.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

27

2

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Matteo Adinolfi, Derk Jan Eppink, Henrike Hahn, Eero Heinäluoma, Younous Omarjee

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

27

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

2

-

ECR

Derk Jan Eppink

ID

Hélène Laporte

 

3

0

GUE/NGL

Younous Omarjee

ID

Matteo Adinolfi, Valentino Grant

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

[1] Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

[2] Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

[3] Prijaté texty, P9_TA(2019)0038.

[4] Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

[5] Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

Posledná úprava: 26. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia