Menettely : 2018/0412(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0048/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0048/2019

Keskustelut :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Äänestykset :

PV 17/12/2019 - 4.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0090

<Date>{06/12/2019}6.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0048/2019</NoDocSe>
PDF 195kWORD 87k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen maksupalveluntarjoajia koskevien vaatimusten käyttöön ottamiseksi</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Talous- ja raha-asioiden valiokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Lídia Pereira</Depute>

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen maksupalveluntarjoajia koskevien vaatimusten käyttöön ottamiseksi

 (COM(2018)0812 – C9-0015/2019 – 2018/0412(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0812),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C9-0015/2019),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

 ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0048/2019),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus direktiiviksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Komissiolle laaditun EU28-jäsenvaltioiden alv-vajetta koskevan selvityksen ”Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States” vuoden 2019 loppukertomuksen mukaan arvonlisäverovaje eli odotettujen alv-tulojen ja toteutuneen alv-kertymän erotus unionissa oli 137,5 miljardia euroa vuonna 2017, mikä merkitsee, että tuloja menetetään unionissa 267 euroa henkeä kohti. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin suuria eroja: alv-vajeet vaihtelevat joidenkin jäsenvaltioiden alle 0,7 prosentista toisten 35,5 prosenttiin odotettujen alv-tulojen kokonaismäärästä. Tämä tuo korostetusti esiin sen, että tarvitaan enemmän valtioiden rajatylittävää yhteistyötä erityisesti verkkokauppaan liittyvien alv-petosten ja yleisemminkin alv-petosten (mukaan lukien karusellipetokset) torjumiseksi entistä paremmin.

 

_________________

 

44 a Saatavilla verkko-osoitteessa https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus direktiiviksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 b) Alv-petosten torjuntastrategiaa olisi kehitettävä rinnakkain talouden nykyaikaistamisen ja digitalisaation kanssa, ja alv-järjestelmästä olisi tehtävä mahdollisimman yksinkertainen yritysten ja kansalaisten kannalta. Sen vuoksi on erityisen tärkeää, että jäsenvaltiot investoivat edelleen teknologiapohjaisiin ratkaisuihin veronkannossa, erityisesti yhdistämällä automaattisesti yritysten kassakoneet ja myyntijärjestelmät alv-ilmoituksiin. Lisäksi veroviranomaisten olisi jatkettava pyrkimyksiään yhteistyön tiivistämiseksi ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi muun muassa verohallinnon EU-huippukokouksen (Tadeus) kautta. Tadeus on jäsenvaltioiden verohallintojen johtajien verkosto, jolla pyritään parantamaan strategisen tason koordinointia verohallintojen välillä. Tässä yhteydessä veroviranomaisten olisi pyrittävä varmistamaan unionin tasolla tehokas viestintä ja yhteentoimivuus kaikkien verotietokantojen välillä. Lohkoketjuteknologiaa voitaisiin myös hyödyntää henkilötietojen suojan ja veroviranomaisten välisen sähköisen tietojenvaihdon parantamiseksi.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus direktiiviksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Tällä hetkellä maksuja suoritetaan vain harvoissa tapauksissa virtuaalivaluuttojen vaihtopalvelujen kautta, joten näitä palvelualustoja ei pidetä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2015/23661 a määriteltyinä maksupalveluntarjoajina. Vaikka alv-petosten riski on tällä hetkellä rajallinen, se on kuitenkin olemassa. Komission olisi sen vuoksi arvioitava kolmen vuoden kuluessa, olisiko virtuaalivaluuttojen vaihtopalvelut sisällytettävä tämän direktiivin soveltamisalaan.

 

_______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus direktiiviksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 7 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/67946 mukaisesti on tärkeää, että maksupalveluntarjoajan velvoite säilyttää ja antaa rajatylittävää maksutapahtumaa koskevia tietoja on oikeasuhteinen, ja sen olisi rajoituttava siihen, mikä on tarpeen jäsenvaltioille verkkokaupan alv-petosten torjumiseksi. Lisäksi maksajasta olisi säilytettävä ainoastaan sijaintia koskeva tieto. Maksunsaajaa ja maksutapahtumaa koskevien tietojen osalta maksupalveluntarjoajilta olisi edellytettävä ainoastaan, että ne säilyttävät ja välittävät veroviranomaisille tietoja, jotka veroviranomaiset tarvitsevat havaitakseen mahdolliset petoksentekijät ja tehdäkseen alv-tarkastuksia. Sen vuoksi maksupalveluntarjoajia olisi vaadittava säilyttämään tietoja ainoastaan rajatylittävistä maksutapahtumista, jotka todennäköisesti osoittavat taloudellista toimintaa. Jos otetaan käyttöön enimmäismäärä, joka perustuu maksunsaajan kalenterivuoden neljänneksen aikana saamien maksujen määrään, voidaan saada luotettava käsitys siitä, että maksut on suoritettu osana taloudellista toimintaa eikä muista kuin kaupallisista syistä. Maksupalveluntarjoajan kirjanpitovelvoite käynnistyisi silloin, kun tämä enimmäismäärä saavutetaan.

(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/67946 mukaisesti on tärkeää, että maksupalveluntarjoajan velvoite säilyttää ja antaa rajatylittävää maksutapahtumaa koskevia tietoja on oikeasuhteinen, ja sen olisi rajoituttava siihen, mikä on tarpeen jäsenvaltioille verkkokaupan alv-petosten torjumiseksi. Lisäksi maksajasta olisi säilytettävä ainoastaan sijaintia koskeva tieto. Maksunsaajaa ja maksutapahtumaa koskevien tietojen osalta maksupalveluntarjoajilta olisi edellytettävä ainoastaan, että ne säilyttävät ja välittävät veroviranomaisille tietoja, jotka veroviranomaiset tarvitsevat havaitakseen mahdolliset petoksentekijät ja tehdäkseen alv-tarkastuksia. Sen vuoksi maksupalveluntarjoajia olisi vaadittava säilyttämään tietoja ainoastaan rajatylittävistä maksutapahtumista, jotka todennäköisesti osoittavat taloudellista toimintaa. Jos otetaan käyttöön enimmäismäärä, joka perustuu joko maksunsaajan kalenterivuoden neljänneksen aikana saamien maksujen määrään tai maksukohtaiseen vähimmäismäärään, voidaan saada luotettava käsitys siitä, että maksut on suoritettu osana taloudellista toimintaa eikä muista kuin kaupallisista syistä. Maksupalveluntarjoajan kirjanpitovelvoite käynnistyisi silloin, kun tämä enimmäismäärä saavutetaan.

_________________

_________________

46 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

46 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus direktiiviksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 8 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(8) Koska tietoja on runsaasti ja ne ovat henkilötietojen suojan kannalta arkaluonteisia, on tarpeen ja oikeasuhteista, että maksupalveluntarjoajat säilyttävät tiedot rajatylittävistä maksutapahtumista kahden vuoden ajan, jotta voidaan auttaa jäsenvaltioita torjumaan verkkokauppaan liittyviä alv-petoksia ja havaitsemaan petoksentekijät. Tämä on välttämätön vähimmäisaika, jotta jäsenvaltiot voivat suorittaa tarkastukset tehokkaasti ja tutkia epäiltyjä alv-petoksia tai havaita alv-petokset.

(8) Koska tietoja on runsaasti ja ne ovat henkilötietojen suojan kannalta arkaluonteisia, on tarpeen ja oikeasuhteista, että maksupalveluntarjoajat säilyttävät tiedot rajatylittävistä maksutapahtumista kolmen vuoden ajan, jotta voidaan auttaa jäsenvaltioita torjumaan verkkokauppaan liittyviä alv-petoksia ja havaitsemaan petoksentekijät. Tämä on välttämätön vähimmäisaika, jotta jäsenvaltiot voivat suorittaa tarkastukset tehokkaasti ja tutkia epäiltyjä alv-petoksia tai havaita alv-petokset.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus direktiiviksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Tietojen kirjaamis- ja ilmoitusvelvoitteen olisi myös synnyttävä tapauksissa, joissa maksupalveluntarjoaja vastaanottaa varoja tai maksutapahtumia maksunsaajan puolesta, eikä pelkästään silloin, kun maksupalveluntarjoaja siirtää varoja tai myöntää maksuvälineitä maksunsaajalle.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus direktiiviksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b) Euroopan syyttäjänvirastolle (EPPO) on tarpeen antaa kunnianhimoinen mandaatti, jotta se voi yhteistyössä kansallisten oikeusviranomaisten kanssa varmistaa petoksentekijöiden tehokkaan syytteeseenpanon kansallisissa tuomioistuimissa. Järjestäytyneiden rajatylittävien alv-petosten olisi johdettava asianmukaisesti syytteeseen asettamiseen, ja petoksentekijöille olisi määrättävä rangaistuksia.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus direktiiviksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2006/112/EY</DocAmend2>

<Article2>243 b artikla – 2 kohta – b alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

(b) maksupalveluntarjoaja suorittaa kalenterivuoden neljänneksen aikana yli 25 a alakohdassa tarkoitettua maksutapahtumaa samalle maksunsaajalle.

(b) maksupalveluntarjoaja suorittaa kalenterivuoden neljänneksen aikana yli 25 a alakohdassa tarkoitettua maksutapahtumaa samalle maksunsaajalle tai suorittaa yhtenä maksutapahtumana varainsiirron, jonka rahallinen arvo on vähintään 2 500 euroa.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus direktiiviksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2006/112/EY</DocAmend2>

<Article2>243 b artikla – 3 kohta – a alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

(a) maksupalveluntarjoajan on säilytettävä tiedot sähköisessä muodossa kahden vuoden ajan sen vuoden päättymisestä, jonka kuluessa maksutapahtuma suoritettiin;

(a) maksupalveluntarjoajan on säilytettävä tiedot sähköisessä muodossa kolmen vuoden ajan sen vuoden päättymisestä, jonka kuluessa maksutapahtuma suoritettiin;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus direktiiviksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2006/112/EY</DocAmend2>

<Article2>243 c artikla – 1 kohta – a alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

(a) maksajan maksutilin IBAN-tilinumeroa;

(a) maksajan maksutilin IBAN-tilinumeroa tai muuta tunnistetta, joka yksiselitteisesti yksilöi maksajan ja maksajan sijainnin; tai

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Vastaa neuvoston tekstiä

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus direktiiviksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2006/112/EY</DocAmend2>

<Article2>243 d artikla – 1 kohta – b alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

(h) g alakohdassa tarkoitettuihin maksutapahtumiin liittyvät maksunpalautukset;

(h) g alakohdassa tarkoitettuihin maksutapahtumiin liittyvät maksunpalautukset, jos ne ovat saatavilla;

<TitreJust>Perustelu</TitreJust>

Sääntöjen noudattamisen kannalta on tärkeää, että maksupalveluntarjoajat voivat dokumentoida kaikki pyydetyt tiedot.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus direktiiviksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Direktiivi 2006/112/EY</DocAmend2>

<Article2>XV osasto – 2 a luku – 410 c artikla</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Lisätään XV osaston 2 a lukuun artikla seuraavasti:

 

”410 c artikla

 

Komissio esittää jäsenvaltioilta saamiensa tietojen pohjalta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen XI osaston 4 luvun 2 a jakson toiminnasta ja erityisesti tarpeesta sisällyttää virtuaalivaluuttojen vaihtopalvelut kyseisen jakson soveltamisalaan. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.”

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus direktiiviksi</DocAmend>

<Article>2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus direktiiviksi</DocAmend>

<Article>2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2022.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2024.

</Amend></RepeatBlock-Amend>

 


 

PERUSTELUT

Verkkokaupan nopea kasvu viime vuosina on auttanut kuluttajia ostamaan tavaroita ja palveluja verkossa. Kuluttajat voivat valita eri toimittajien, tuotteiden ja tuotemerkkien välillä. He voivat myös maksaa verkossa luotettavassa ympäristössä omalla tietokoneellaan tai älypuhelimellaan. Myyjät ovat muuttaneet liiketoimintamallejaan hyötyäkseen verkkokaupasta, jonka ansiosta tuotteita voi myydä kuluttajille maailmanlaajuisesti ilman vähittäiskaupan fyysistä läsnäoloa. Tätä mahdollisuutta hyödyntävät kuitenkin myös vilpillisesti toimivat yritykset, jotka tavoittelevat epäoikeudenmukaista markkinaetua välttelemällä alv-velvoitteitaan.

Euroopan komissio on yksilöinyt rajatylittävän verkkokaupan alv-petosten kolme pääasiallista tapausta: i) EU:n sisäiset tavaroiden luovutukset ja palvelujen suoritukset, ii) tavaroiden tuonti kolmanteen maahan tai kolmannelle alueelle (eli EU:n ulkopuoliseen maahan tai ulkopuoliselle alueelle) sijoittautuneilta yrityksiltä kuluttajille jäsenvaltioissa ja iii) palvelujen suoritukset kolmanteen maahan sijoittautuneilta yrityksiltä kuluttajille jäsenvaltioissa.

Komission mukaan alv-vaje (odotettujen alv-tulojen ja toteutuneen alv-kertymän välinen erotus) on EU:ssa tällä hetkellä 137 miljardia euroa, mikä merkitsee, että tuloja menetetään unionissa 267 euroa henkeä kohti. Unionin jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin suuria eroja: alv-vajeet vaihtelevat joidenkin jäsenvaltioiden alle 0,7 prosentista toisten 35,5 prosenttiin odotettujen alv-tulojen kokonaismäärästä. Tämä osoittaa, että tarvitaan enemmän valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä erityisesti verkkokauppaan liittyvien alv-petosten, mutta yleisemminkin alv-petosten (mukaan lukien karusellipetokset) torjumiseksi entistä paremmin.

Komission ehdotuksella pyritään ratkaisemaan verkkokaupan alv-petosten ongelma vahvistamalla veroviranomaisten ja maksupalveluntarjoajien välistä yhteistyötä. Viime vuosina yli 90 prosenttia eurooppalaisten asiakkaiden verkko-ostoista tehtiin tilisiirroilla, suoraveloituksilla ja korttimaksuilla eli maksutapahtumaan osallistuvan välittäjän (maksupalveluntarjoajan) kautta, ja tällainen suuntaus jatkuu tulevaisuudessa.

Esittelijä tukee täysin komission ehdotusta ja ehdottaa joitakin tarkistuksia erityisesti alv-petosten torjunnan tehostamiseksi. Esittelijä korostaa myös tarvetta arvioida, pitäisikö virtuaalivaluuttojen vaihtopalvelut sisällyttää ehdotuksen soveltamisalaan.

Lisäksi esittelijä katsoo, että alv-petosten torjuntastrategiaa on kehitettävä rinnakkain talouden nykyaikaistamisen ja digitalisaation kanssa ja alv-järjestelmästä on tehtävä mahdollisimman yksinkertainen yritysten ja kansalaisten kannalta. Esittelijä kehottaa näin ollen jäsenvaltioita investoimaan edelleen teknologiapohjaisiin ratkaisuihin veronkannossa. Tässä yhteydessä hän katsoo, että lohkoketjuteknologiaa voitaisiin myös hyödyntää henkilötietojen suojan ja veroviranomaisten välisen sähköisen tietojenvaihdon parantamiseksi.

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tietyt maksupalveluntarjoajia koskevat vaatimukset

Viiteasiakirjat

COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

20.12.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

14.1.2019

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Lídia Pereira

18.7.2019

 

 

 

Valiokuntakäsittely

4.11.2019

3.12.2019

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.12.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

51

4

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Agnès Evren, Eugen Jurzyca, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Ville Niinistö, Bogdan Rzońca, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Antonio Tajani, Julie Ward

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (209 art. 7 kohta)

Rosa D’Amato, Anna Deparnay-Grunenberg, Dino Giarrusso

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.12.2019

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

51

+

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

NI

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dino Giarrusso, Piernicola Pedicini

PPE

Stefan Berger, Cristian-Silviu Buşoi, Agnès Evren, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Antonio Tajani, Inese Vaidere

RENEW

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Carmen Avram, Marek Belka, Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Julie Ward

VERTS/ALE

Damien Carême, Anna Deparnay-Grunenberg, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö

 

4

-

ID

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

NI

Jake Pugh, Robert Rowland

 

3

0

ID

Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

Päivitetty viimeksi: 11. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus