Förfarande : 2019/0099(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0050/2019

Ingivna texter :

A9-0050/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2019 - 4.6

Antagna texter :

P9_TA(2019)0089

<Date>{09/12/2019}9.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0050/2019</NoDocSe>
PDF 168kWORD 52k

<TitreType>REKOMMENDATION</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>om utkastet till rådets beslut om Salomonöarnas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan </Titre>

<DocRef>(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Utskottet för internationell handel</Commission>

Föredragande: <Depute>André Rougé</Depute>

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTVECKLING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om Salomonöarnas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan

(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av utkastet till rådets beslut (09405/2019),

 med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.3, artikel 207.4 första stycket samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0010/2019),

 med beaktande av sin resolution av den 4 oktober 2016 om framtiden för förbindelserna mellan AVS och EU efter 2020[1],

 med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2011 om interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Stillahavsstaterna[2],

 med beaktande av partnerskapsavtalet mellan stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS), å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000, nedan kallat Cotonouavtalet,

 med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandet från utskottet för utveckling.

 med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A9-0050/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner Salomonöarnas anslutning till avtalet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och på Salomonöarna. 

 

 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTVECKLING (3.12.2019)

<CommissionInt>för utskottet för internationell handel</CommissionInt>


<Titre>om utkastet till rådets beslut om Salomonöarnas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan</Titre>

<DocRef>(09405/2019 – C9‑0010/2019 – 2019/0099(NLE))</DocRef>

Föredragande av yttrande: <Depute>Tomas Tobé</Depute>

 

 

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott rekommendera godkännande av förslaget till rådets beslut om Samoas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan.


ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Salomonöarnas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan

Referensnummer

09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)

Ansvarigt utskott

 

INTA

 

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

DEVE

15.7.2019

Föredragande

 Utnämning

Tomas Tobé

22.10.2019

Tidigare föredragande

Michèle Rivasi

Behandling i utskott

6.11.2019

 

 

 

Antagande

2.12.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Dominique Bilde, Udo Bullmann, Ryszard Czarnecki, Charles Goerens, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ellie Chowns, Valentino Grant, Shaffaq Mohammed, Marlene Mortler, Rory Palmer, Caroline Roose

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

Aušra Maldeikienė, Angelika Winzig

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

 

19

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Beata Kempa

ID

Valentino Grant, Bernhard Zimniok

PPE

György Hölvényi, Aušra Maldeikienė, Marlene Mortler, Tomas Tobé, Angelika Winzig

RENEW

Charles Goerens, Martin Horwood, Shaffaq Mohammed, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Udo Bullmann, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Rory Palmer, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana

 

4

-

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Dominique Bilde

VERTS/ALE

Ellie Chowns, Caroline Roose

 

0

0

 

 

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

 


 

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Salomonöarnas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan

Referensnummer

09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

14.6.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

INTA

15.7.2019

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

DEVE

15.7.2019

PECH

15.7.2019

 

 

Inget yttrande avges

 Beslut

PECH

23.7.2019

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

André Rougé

23.9.2019

 

 

 

Behandling i utskott

6.11.2019

 

 

 

Antagande

3.12.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nikos Androulakis, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Bernd Lange, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, André Rougé, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Saskia Bricmont, Jérémy Decerle, Seán Kelly, Witold Jan Waszczykowski

Ingivande

9.12.2019

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

29

+

ECR

Geert Bourgeois, Witold Jan Waszczykowski, Jan Zahradil

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner,  Seán Kelly, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

5

-

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

André Rougé

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

0

0

 

 

 

 

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1]EUT C 215, 19.6.2018, s. 2.

[2] EUT C 136E, 11.5.2012, s. 19.

Senaste uppdatering: 13 december 2019Rättsligt meddelande