Procedūra : 2018/0419(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0053/2019

Pateikti tekstai :

A9-0053/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/01/2020 - 10.2
CRE 15/01/2020 - 10.2

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0002

<Date>{11/12/2019}11.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0053/2019</NoDocSe>
PDF 178kWORD 51k

<TitreType>REKOMENDACIJA</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Islandijos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo, pateikto valstybėje narėje arba Islandijoje ar Norvegijoje, nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų Europos Sąjungos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės protokolo dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais sudarymo projekto</Titre>

<DocRef>(15791/2018 – C9-0155/2019 – 2018/0419(NLE))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas</Commission>

Pranešėja: <Depute>Jadwiga Wiśniewska</Depute>

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Islandijos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo, pateikto valstybėje narėje arba Islandijoje ar Norvegijoje, nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų Europos Sąjungos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės protokolo dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais sudarymo projekto

(15791/2018 – C9-0155/2019 – 2018/0419(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (15791/2018),

 atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Islandijos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo, pateikto valstybėje narėje arba Islandijoje ar Norvegijoje, nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų Europos Sąjungos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės protokolo dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais projektą (15792/2018),

 atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 87 straipsnio 2 dalies a punktą, 88 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C9-0155/2019),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 7 dalį,

 atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A9-0053/2019),

1. pritaria protokolo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės parlamentams ir vyriausybėms.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pagal reglamento (ES) Nr. 603/2013 naują redakciją, be kita ko, sudaromos sąlygos teisėsaugos institucijoms susipažinti su EURODAC duomenimis teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais. Tikslas – teisėsaugos institucijoms suteikti galimybę teikti prašymą palyginti pirštų atspaudų duomenis su EURODAC centrinėje duomenų bazėje saugomais duomenimis, kai jos siekia tiksliai nustatyti asmens, įtariamo padarius teroristinį ar sunkų nusikaltimą, tapatybę arba gauti išsamesnės informacijos prevencijos, nustatymo arba tyrimo tikslais.

 

Nuo 2001 m. Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės dėl valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo, pateikto valstybėje narėje arba Islandijoje ar Norvegijoje, nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų susitarimas apima ir su Dublino reglamentu susijusių EURODAC dalių taikymą. Tačiau teisėsaugos institucijų prieiga, kuri buvo EURODAC reglamento naujos redakcijos naujas aspektas, palyginti su pirmine „Eurodac“ sistema (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2725/2000), iki šiol pagal minėtąjį susitarimą nebuvo reglamentuojama.

 

Derybos dėl Europos Sąjungos ir Islandijos bei Norvegijos susitarimo dėl Islandijos ir Norvegijos dalyvavimo taikant naujos redakcijos EURODAC reglamento VI skyriuje numatytą palyginimo ir duomenų perdavimo procedūrą teisėsaugos tikslais tvarkos buvo užbaigtos ir parafuotas susitarimas, sudarytas 2001 m. sausio 19 d. susitarimo protokolo, kuriuo pratęsiamas 2001 m. sausio 19 d. susitarimo taikymas teisėsaugos institucijoms, forma.

 

Pradėjus taikyti su teisėsauga susijusias Reglamento (ES) Nr. 603/2013 nuostatas Islandijai ir Norvegijai, jų teisėsaugos institucijoms būtų sudarytos sąlygos teikti prašymą palyginti pirštų atspaudų duomenis su kitų dalyvaujančių valstybių įvestais, EURODAC duomenų bazėje saugomais duomenimis, kai jos siekia nustatyti asmens, įtariamo padarius teroristinį ar sunkų nusikaltimą, arba aukos tapatybę arba gauti apie juos išsamesnės informacijos. Be to, juo būtų sudarytos sąlygos visų kitų dalyvaujančių valstybių (valstybių narių ar asocijuotųjų šalių) teisėsaugos institucijoms tais pačiais tikslais teikti prašymą palyginti pirštų atspaudų duomenis su Islandijos ir Norvegijos įvestais, EURODAC duomenų bazėje saugomais duomenimis.

 

Taryba sprendimą priims kvalifikuota balsų dauguma po to, kai pasirašys susitarimą Sąjungos vardu ir tik gavusi Europos Parlamento pritarimą pagal SESV 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį ir 218 straipsnio 8 dalį.

 

Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytas aplinkybes, pranešėjas rekomenduoja, kad Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariai paremtų šį pranešimą, o Europos Parlamentas pritartų jam.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo, pateikto valstybėje narėje arba Islandijoje ar Norvegijoje, nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų Europos Sąjungos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės protokolo dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais sudarymas

Nuorodos

15791/2018 – C9-0155/2019 – 2018/0419(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

25.10.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

13.11.2019

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Jadwiga Wiśniewska

24.9.2019

 

 

 

Svarstymas komitete

21.10.2019

9.12.2019

 

 

Priėmimo data

9.12.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

46

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Malik Azmani, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Sophia in ‘t Veld, Assita Kanko, Peter Kofod, Moritz Körner, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude Moraes, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Abir Al-Sahlani, Bartosz Arłukowicz, Patrick Breyer, Ondřej Kovařík, Erik Marquardt, Jan-Christoph Oetjen, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Franco Roberti, Irina Von Wiese, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Alexander Bernhuber, Heléne Fritzon, Joachim Schuster, Edina Tóth, Jörgen Warborn

Pateikimo data

11.12.2019

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

46

+

ECR

Assita Kanko, Nicola Procaccini

ID

Nicolaus Fest, Peter Kofod

NI

Laura Ferrara

PPE

Bartosz Arłukowicz, Alexander Bernhuber, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Nadine Morano, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Edina Tóth, Axel Voss, Jörgen Warborn, Tomáš Zdechovský

RENEW

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Irina Von Wiese

S&D

Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Heléne Fritzon, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Franco Roberti, Joachim Schuster, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Magid Magid, Erik Marquardt, Terry Reintke, Tineke Strik

 

2

-

GUE/NGL

Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

 

0

0

 

 

 

 

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 18 d.Teisinis pranešimas