Procedura : 2018/0356(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0003/2020

Teksty złożone :

A9-0003/2020

Debaty :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Głosowanie :

PV 12/02/2020 - 11.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0026

<Date>{23/01/2020}23.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0003/2020</NoDocSe>
PDF 223kWORD 75k

<TitreType>ZALECENIE</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu</Titre>

<DocRef>(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Komisja Handlu Międzynarodowego</Commission>

Sprawozdawca: <Depute> Geert Bourgeois</Depute>

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA KOMISJI ROZWOJU
 OPINIA KOMISJI RYBOŁÓWSTWA
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

 uwzględniając projekt decyzji Rady (06050/2019),

 uwzględniając projekt Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu (06051/2019),

 uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 91 ust. 1, art. 100 ust. 2, art. 207 ust. 4 akapit pierwszy i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) oraz art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0023/2019),

 uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z dnia …,[1] w sprawie projektu decyzji,

 uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

 uwzględniając opinie Komisji Rozwoju i Komisji Rybołówstwa,

 uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A9-0003/2020),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Socjalistycznej Republiki Wietnamu.

UZASADNIENIE

Umowa o wolnym handlu między UE a Wietnamem (EVFTA) jest najbardziej kompleksową i najambitniejszą umową tego typu, jaka kiedykolwiek została zawarta między UE a krajem rozwijającym się. Stanowi ona ambitny model dla relacji handlowych UE z gospodarkami wschodzącymi. Model, w ramach którego prowadzimy negocjacje w charakterze partnerów, na równych prawach, oraz dzielimy program i wartości – stymulowanie wzrostu i zatrudnienia, wspieranie konkurencyjności, walka z ubóstwem i konsolidacja reform strukturalnych. Model, w ramach którego chcemy osiągnąć wzajemnie korzystne partnerstwo.

Po ponad trzyletnich negocjacjach UE i Wietnam zawarły umowy handlowe i inwestycyjne w grudniu 2015 r. Następnie przez dwa i pół roku trwał przegląd prawny EVFTA. Obie strony uzgodniły ostateczny tekst EVFTA w czerwcu 2018 r. Dnia 17 października 2018 r. Komisja przesłała EVFTA Radzie Ministrów do zatwierdzenia i do ratyfikacji przez Parlament Europejski[2]. Umowa została podpisana w dniu 30 czerwca 2019 r. w Hanoi, a wniosek Rady o wyrażenie zgody został ogłoszony na posiedzeniu plenarnym Parlamentu w dniu 15 lipca 2019 r.

W wyniku negocjacji podzielono umowę na dwie części – część dotyczącą handlu i część dotyczącą inwestycji – w celu zastosowania się do nowej struktury umów o wolnym handlu zawieranych przez UE w oparciu o opinię ETS 2/15 z dnia 16 maja 2017 r. dotyczącą Singapuru.

Wietnam jest dynamicznie rozwijającą się, konkurencyjną i opartą na łączności gospodarką z prawie 100 mln obywateli, coraz większą klasą średnią oraz młodą i dynamiczną siłą roboczą. Wietnam jest również jednym z najszybciej rozwijających się krajów ASEAN, a średni wskaźnik wzrostu jego PKB w latach 2000–2018 wyniósł około 6,51 %. Jest to również jedna z najbardziej otwartych i sprzyjających wolnemu handlowi gospodarek w regionie.

Umowa o wolnym handlu stworzy nowe możliwości wzrostu i rozwoju po obu stronach, na przykład poprzez znaczne obniżenie ceł na produkty unijne, w tym samochody, części samochodowe, maszyny i drób, a jednocześnie będzie chronić te sektory, które są szczególnie wrażliwe.

UE jest obecnie największym partnerem handlowym Wietnamu po Chinach i drugim co do wielkości rynkiem eksportowym po Stanach Zjednoczonych. Wywóz z UE do tego kraju przez ostatnie dziesięć lat wzrastał rocznie średnio o 5–7 %. Unijny deficyt w handlu z Wietnamem jest jednak stosunkowo wysoki i w 2018 r. osiągnął poziom 27 mld EUR.

EVFTA obejmuje zobowiązania do ochrony podstawowych praw pracowników, szerzej pojmowanych praw człowieka i środowiska. Jest ona pomyślana jako instrument rozwoju i postępu społecznego w Wietnamie i ma wesprzeć Wietnam w wysiłkach na rzecz wzrostu i rozwoju gospodarki z korzyścią dla wszystkich obywateli.

EVFTA zawiera kompleksowy i wiążący rozdział dotyczący handlu i zrównoważonego rozwoju, dotyczący kwestii związanych z pracą i środowiskiem. EVFTA zobowiązuje Wietnam do wdrożenia najważniejszych ratyfikowanych konwencji MOP i do podejmowania nieustających wysiłków na rzecz ratyfikowania pozostałych konwencji, a mianowicie konwencji nr 105 i 87, w odniesieniu do których Wietnam ogłosił dnia 14 czerwca 2019 r. docelowe daty ratyfikacji.

Na wypadek nieprzestrzegania postanowień dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju w umowie przewidziano mechanizm rozstrzygania sporów z udziałem rządów, niezależnego zespołu ekspertów i grup społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwo obywatelskie odgrywa ważną rolę w monitorowaniu wdrażania postanowień dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju. W szczególności w umowie przewidziano ustanowienie wewnętrznych grup doradczych, w których skład wejdą związki zawodowe, organy ds. środowiska i stowarzyszenia przedsiębiorców i które będą mogły przedstawiać stronom zalecenia dotyczące wdrażania tych postanowień. Te grupy doradcze należy ustanowić szybko po wejściu w życie umowy.

Umowa zobowiązuje również obie strony do wdrożenia międzynarodowych porozumień w sprawie ochrony środowiska, takich jak porozumienie paryskie, do działania na rzecz ochrony dzikiej fauny i flory, różnorodności biologicznej, leśnictwa i rybołówstwa oraz zrównoważonego zarządzania nimi, a także do zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w monitorowanie realizacji tych zobowiązań przez obie strony.

Główne elementy EVFTA to:

 Od pierwszego dnia po wejściu w życie 65 % unijnego wywozu do Wietnamu będzie bezcłowe, a pozostała część zostanie zliberalizowana po dziesięciu latach, z kilkoma wyjątkami. UE zliberalizuje 71 % swojego przywozu w momencie wejścia w życie, a po siedmiu latach zwolnienie z cła obejmie 99 % przywozu. Taryfy będą stopniowo usuwane w okresach przejściowych, co umożliwi producentom dostosowanie się do zmian.

 W EVFTA zakazuje się dyskryminacji między towarami przywożonymi a wyprodukowanymi w kraju i zakazuje się wprowadzania wszelkich zakazów lub ograniczeń dotyczących przywozu jakichkolwiek towarów, zgodnie z zasadami WTO.

 Państwowe przedsiębiorstwa handlowe są dopuszczone, ale działają zgodnie z zasadami WTO.

 Towary przerobione będą traktowane w taki sam sposób jak towary nowe.

 Zakazane jest wprowadzanie i utrzymywanie subsydiów wywozowych na towary rolne zliberalizowane przez każdą stronę przywozu.

 Wietnam akceptuje oznaczanie pochodzenia „Made in EU” dla towarów nierolnych (z wyjątkiem produktów farmaceutycznych). Akceptowane będą nadal oznaczenia pochodzenia odnoszące się do państw członkowskich UE.

 Reguły pochodzenia zawarte w EVFTA są zgodne z podejściem UE, a ich główne cechy są takie same jak w przypadku reguł pochodzenia unijnego systemu ogólnych preferencji taryfowych (GSP), ale zawierają pewne ograniczenia, biorąc pod uwagę szczególną sytuację obu stron.

 Przepisy dotyczące barier handlowych wykraczają poza zobowiązania WTO.

 Wietnam zobowiązuje się stosować takie same wymogi w zakresie bezpieczeństwa żywności do produktów podobnych pochodzących ze wszystkich państw członkowskich UE. Szczególne uznanie przez strony oficjalnego statusu zdrowia zatwierdzonego przez organizacje międzynarodowe, takie jak OIE, w odniesieniu do niektórych chorób zwierząt jest innowacyjne i przyczyni się do usunięcia barier w Wietnamie związanych z BSE.

 Prawa własności intelektualnej Wietnam przystąpi do traktatów WIPO dotyczących internetu (dostęp do utworów w internecie lub w innych sieciach cyfrowych oraz korzystanie z tych utworów). Autorzy, nadawcy, artyści wykonawcy i producenci zyskują dodatkowe prawa, takie jak prawo do zwielokrotniania, dystrybucji lub do publicznego udostępniania. Wietnam zastosuje się do zalecenia WIPO dotyczącego ochrony znaków towarowych powszechnie znanych. Wietnam zobowiązał się do przedłużenia okresu ochrony wzorów na okres 15 lat. Okres ochrony danych dotyczących produktów farmaceutycznych (w tym produktów biologicznych) i produktów agrochemicznych ustalono na pięć lat. Strony chronią prawa do ochrony odmian roślin.

 169 europejskich oznaczeń geograficznych (OG) zostanie uznanych i będzie chronionych na rynku wietnamskim na poziomie porównywalnym do poziomu określonego w prawodawstwie UE. 39 wietnamskich oznaczeń geograficznych również będzie uznawanych i chronionych w UE.

 Sektor handlu usługami stanowi 40 % PKB w Wietnamie. Dzięki tej umowie Wietnam wykracza poza swoje zobowiązania w ramach WTO i zapewnia lepszy dostęp do wielu podsektorów gospodarki (np. usług w zakresie planowania architektonicznego i planowania urbanistycznego) oraz oferuje nowy dostęp do rynku dla sektorów takich jak sprzątanie budynków, pakowanie, targi handlowe i inne. W przypadku usług szkolnictwa wyższego Wietnam po raz pierwszy otworzył usługi transgraniczne. W sektorze usług finansowych Wietnam zobowiązał się do zapewnienia papierom wartościowym dostępu do rynku i traktowania narodowego. Wietnam otworzył zarówno usługi kurierskie, jak i pocztowe, z wyjątkiem tych, które są przedmiotem usługi powszechnej i usług zastrzeżonych.

 Umowa o wolnym handlu promuje szereg przepisów dotyczących handlu elektronicznego, takich jak zakaz opłat celnych od przekazów elektronicznych.

 Wietnam i UE uzgodniły reguły zgodne z zasadami Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) WTO. Jest to szczególnie cenne, ponieważ Wietnam nie jest jeszcze członkiem GPA. W rozdziale EVFTA dotyczącym zamówień rządowych osiągnięto stopień przejrzystości i sprawiedliwości proceduralnej porównywalny z innymi umowami o wolnym handlu, które UE podpisała z krajami rozwiniętymi i bardziej zaawansowanymi krajami rozwijającymi się.

Wniosek

Umowa jest ważnym krokiem ku realizacji ostatecznego celu UE, jakim jest stworzenie międzyregionalnej strefy wolnego handlu z państwami ASEAN. Wraz z podobnymi umowami z Singapurem i Japonią zacieśnia ona stosunki UE z Azją, w czasie gdy kwestionuje się wielostronny handel oparty na zasadach. Jest to wyraźny sygnał przeciw tendencjom protekcjonistycznym.

 

Umowa handlowa między UE a Wietnamem zlikwiduje ponad 99 % wszystkich taryf. Będzie zachęcać większą liczbę przedsiębiorstw europejskich do obecności w Wietnamie oraz promować lepszy dostęp wietnamskich przedsiębiorstw do rynku UE.

 

Jest to umowa wysokiej jakości oparta na wartościach. Dzięki rozdziałowi dotyczącemu handlu i rozwoju umowa handlowa jest również ważnym narzędziem poprawy lokalnego otoczenia biznesowego oraz warunków społecznych i środowiskowych. Biorąc pod uwagę wszystkie zobowiązania i konkretne kroki podjęte przez władze Wietnamu, umowa handlowa funkcjonuje już jako narzędzie podnoszenia standardów wietnamskich do poziomu standardów międzynarodowych i europejskich oraz standardów w zakresie pracy i ochrony środowiska. Wraz z wejściem w życie umowy UE będzie miała większą siłę oddziaływania, by wywierać na Wietnam presję w kwestiach związanych z prawami człowieka i ochroną środowiska.

 

Sprawozdawca zaleca zatem wyrażenie zgody na zawarcie tej umowy.

 

 


 

 

OPINIA KOMISJI ROZWOJU (3.12.2019)

<CommissionInt>dla Komisji Handlu Międzynarodowego</CommissionInt>


<Titre>w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu</Titre>

<DocRef>(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))</DocRef>

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: <Depute>Tomas Tobé</Depute>

 

PA_Leg_Consent

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Już od dziesięcioleci Unia Europejska i jej państwa członkowskie przyczyniają się do rozwoju Wietnamu w różnych sektorach jego gospodarki oraz w wielu regionach i prowincjach tego kraju. Na przestrzeni lat kraj ten cieszył się jedną z najwyższych stóp wzrostu gospodarczego wśród krajów Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo‑Wschodniej (ASEAN) i z tego powodu stawał się coraz atrakcyjniejszym partnerem dla Europy i innych regionów na świecie. Zdaniem Komisji w latach 2000–2014 przeciętna stopa wzrostu PKB Wietnamu wynosiła ok. 6%.

 

Umowa między UE a Wietnamem jest najambitniejszą i najbardziej kompleksową umową o wolnym handlu, jaką UE zawarła do tej pory z krajem o średnim dochodzie. Jako taka ustanawia ona nowy poziom odniesienia dla zaangażowania Europy na rzecz gospodarek wschodzących. Nie tylko wyeliminuje ona 99% należności celnych od towarów, ale również otworzy wietnamskie rynki usług dla przedsiębiorstw z UE. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że dla dynamicznie rozwijającej się gospodarki Wietnamu umowa o wolnym handlu może być bodźcem, który zwiększy PKB tego kraju nawet o 15%, a wietnamski eksport do Europy wzrośnie o ponad jedną trzecią.

 

Ostatecznym celem w Azji Południowo‑Wschodniej jest międzyregionalna umowa o wolnym handlu ze wszystkimi dziesięcioma krajami ASEAN. Porozumienie z Wietnamem, który pod względem wielkości jest drugim partnerem handlowym UE w tym regionie, stanowiłoby ważny krok w tym kierunku.

 

Celem umowy jest promowanie zrównoważonego rozwoju obydwu stron. Umowa obejmuje zobowiązania do ochrony podstawowych praw pracowników, szerzej pojmowanych praw człowieka i środowiska. Jej celem jest również wspieranie wysiłków Wietnamu na rzecz wzrostu i rozwoju jego gospodarki z korzyścią dla wszystkich obywateli kraju.

 

W reakcji na obawy dotyczące praw pracowniczych i kwestii środowiskowych w Wietnamie umowa o wolnym handlu zawiera zobowiązania do wdrożenia podstawowych norm Międzynarodowej Organizacji Prac (MOP), takich jak np. normy dotyczące swobody wstępowania do niezależnych związków zawodowych oraz zakazu pracy dzieci, a także konwencji ONZ, takich jak np. konwencje dotyczące przeciwdziałania zmianie klimatu i ochrony różnorodności biologicznej.

 

Mimo korzyści gospodarczych wynikających z umowy o wolnym handlu z Wietnamem wiele zainteresowanych stron wyraziło zastrzeżenia z powodu obaw dotyczących sytuacji w zakresie praw człowieka. Zmiany polityczne w Wietnamie nie dorównują rozwojowi gospodarczemu w tym kraju. Wietnam w dalszym ciągu jest państwem rządzonym przez jedną partię, a oponenci nie są tolerowani. Media w tym kraju są niemalże najbardziej ograniczonymi mediami na świecie i w rankingu wolności prasy Reporterów bez Granic z 2018 r. zajmują 175. miejsce na 180 możliwych.

 

Mimo przytoczonych obaw dotyczących praw człowieka sprawozdawca jest zdania, że zawarcie umowy o wolnym handlu będzie w interesie zarówno UE, jak i Wietnamu. Wobec tego, mając na uwadze, co powyżej, sprawozdawca zaleca udzielenie zgody na zawarcie umowy.

******

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi Europejskiemu, aby udzielił zgody na wniosek dotyczący zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu. (2018/0356(NLE)).


 

 

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Zawarcie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

Odsyłacze

06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

INTA

 

 

 

 

Opinia wydana przez

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

15.7.2019

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

 Data powołania

Tomas Tobé

4.9.2019

Rozpatrzenie w komisji

8.10.2019

 

 

 

Data przyjęcia

3.12.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

11

7

6

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

 


 

 

 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

11

+

ECR

Beata Kempa

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Chrysoula Zacharopoulou

 

7

-

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

6

0

RENEW

Martin Horwood

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 


 

 

OPINIA KOMISJI RYBOŁÓWSTWA (3.12.2019)

<CommissionInt>dla Komisji Handlu Międzynarodowego</CommissionInt>


<Titre>w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu </Titre>

<DocRef>(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))</DocRef>

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: <Depute>Pietro Bartolo</Depute>

 

 

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W 2007 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji w sprawie międzyregionalnej umowy o wolnym handlu z państwami ASEAN.  Na podstawie wytycznych negocjacyjnych przyjętych przez Radę w 2007 r. i uzupełnionych w październiku 2013 r. o ochronę inwestycji Komisja wynegocjowała z Wietnamem ambitną i kompleksową umowę o wolnym handlu oraz umowę o ochronie inwestycji, by stworzyć nowe możliwości i zapewnić pewność prawa w celu sprzyjania rozwojowi handlu i inwestycji między obydwoma partnerami.

W art. 13.9 umowy o wolnym handlu – Handel i zrównoważone zarządzanie żywymi zasobami morskimi i produktami akwakultury – Strony uznają znaczenie zapewnienia ochrony żywych zasobów morskich i ekosystemów morskich oraz zrównoważonego zarządzania nimi, jak również propagowania odpowiedzialnej i zrównoważonej akwakultury.

W październiku 2017 r. – po zgromadzeniu dowodów w związku z szeregiem wtargnięć wietnamskich statków rybackich na wody krajów sąsiadujących – Komisja poinformowała państwa członkowskie, że kraj ten nie spełnia wymogów dotyczących zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom (NNN) i że na podstawie rozporządzenia w sprawie połowów NNN zastosowała przeciwko niemu wstępnie procedurę żółtej kartki.

W listopadzie 2018 r. delegacja Komisji Rybołówstwa udała się do Wietnamu (Hanoi i Ninham), by ocenić działania podjęte przez władze wietnamskie w celu zwalczania połowów NNN, w tym również plan działania mający na celu reformę wietnamskiego sektora rybołówstwa.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej z Komisji Rybołówstwa nie zamierza poważyć się na polityczną ocenę umowy, za którą odpowiedzialne są inne komisje. Uważa on, że Parlament powinien zatwierdzić umowę, ponieważ stworzy ona stabilne ramy dla handlu z jednym z ważnych partnerów UE. Jednakże w odniesieniu do rezolucji nieustawodawczej przygotowanej przez Komisję Handlu Międzynarodowego sprawozdawca uważa, że należy bardziej szczegółowo poruszyć kilka kwestii dotyczących zaangażowania władz Wietnamu w zwalczanie połowów NNN,  na przykład kwestię nadal niewystarczającego stopnia wdrożenia nowej ustawy ramowej w odniesieniu do sektora rybołówstwa, a także skoordynowanych struktur monitorowania, kontroli i egzekwowania prawa w celu skutecznego zwalczania i powstrzymywania połowów NNN, kwestię wciąż stojących przed władzami wietnamskimi wyzwań związanych z nadmierną zdolnością połowową bardzo rozdrobnionej floty rybackiej tego kraju oraz nadmierną eksploatacją zasobów napędzaną przez szybko rozwijający się sektor przetwórstwa ryb i owoców morza, czy kwestię konieczności ścisłego monitorowania floty rybackiej tego kraju i wdrożenia środków umożliwiających pełną identyfikowalność produktów rybołówstwa przeznaczonych do wywozu na rynek UE.

Z tych powodów sprawozdawca jest zdania, że taryfy preferencyjne stosowane w odniesieniu do produktów rybołówstwa i akwakultury powinny być połączone z monitorowaniem wdrażania wietnamskiego planu działania w zakresie zwalczania połowów NNN oraz z przeglądem zobowiązań podjętych przez Wietnam w ramach rozdziału „Handel i zrównoważony rozwój”.  Sprawozdawca uważa ponadto, że w razie niespełnienia przez Wietnam warunków zrównoważonego rybołówstwa UE powinna w pełni wykorzystać narzędzia, którymi dysponuje, jak np. „czerwona kartka”, aby zapewnić bezpieczeństwo przywozu ryb i owoców morza na rynek UE oraz chronić jej konsumentów,

Sprawozdawca przypomina również, że wydanie „żółtej kartki” przez Komisję Europejską w październiku 2017 r. powinno być postrzegane jako zachęta dla władz wietnamskich do kontynuowania wysiłków na rzecz zapewnienia zrównoważonego charakteru działalności połowowej w Wietnamie i skutecznego zwalczania połowów NNN. Sprawozdawca popiera w związku z tym wniosek Wietnamu o przystąpienie do Komisji ds. Rybołówstwa na Zachodnim i Środkowym Pacyfiku (WCPFC) w charakterze pełnoprawnego członka, w ramach której UE i Wietnam mogłyby dalej współpracować i dążyć do podjęcia ambitniejszych środków mających na celu ograniczenie połowów NNN w obszarze objętym konwencją WCPFC.

******

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi Europejskiemu, aby zatwierdził projekt decyzji Rady dotyczący zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu.


PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Zawarcie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

Odsyłacze

06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

INTA

 

 

 

 

Opinia wydana przez

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

15.7.2019

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

 Data powołania

Pietro Bartolo

23.7.2019

Rozpatrzenie w komisji

4.9.2019

12.11.2019

 

 

Data przyjęcia

3.12.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

6

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Rosa D’Amato, Chris Davies, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Carmen Avram, Nicolás González Casares, Ska Keller, June Alison Mummery, Maxette Pirbakas, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen

Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego

Jeroen Lenaers, Robert Rowland

 


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

17

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

PPE

Peter van Dalen, Niclas Herbst, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis

RENEW

Chris Davies, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

 

6

-

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato, June Alison Mummery

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

 

2

0

ID

Rosanna Conte, Maxette Pirbakas

 

Key to symbols:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zawarcie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

Odsyłacze

06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

1.7.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

15.7.2019

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

24.10.2019

DEVE

15.7.2019

PECH

15.7.2019

 

Opinia niewydana

 Data decyzji

AFET

4.12.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Geert Bourgeois

23.9.2019

 

 

 

Poprzedni sprawozdawcy

Jan Zahradil

Rozpatrzenie w komisji

2.10.2019

6.11.2019

3.12.2019

 

Data przyjęcia

21.1.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

6

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Saskia Bricmont

Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego

Nicolas Bay

Data złożenia

23.1.2020

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

29

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

NI

Tiziana Beghin

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

6

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

5

0

ID

Nicolas Bay, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

NI

James Wells

S&D

Jude Kirton-Darling

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

[1] Teksty przyjęte w tym dniu, P9_TA(0000)0000.

[2] Wietnam w dalszym ciągu będzie miał preferencje handlowe z UE w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP) przez 2 lata od wejścia w życie umowy, a nawet dłużej, jeśli wynegocjowane stawki są wyższe od stawki GSP.

 

Ostatnia aktualizacja: 6 lutego 2020Informacja prawna