Postupak : 2019/0108(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0007/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0007/2020

Rasprave :

Glasovanja :

OJ 10/03/2020 - 24

Doneseni tekstovi :


<Date>{24/01/2020}24.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0007/2020</NoDocSe>
PDF 206kWORD 61k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Italiji za vođenje pregovora i sklapanje sporazuma sa Švicarskom kojim se dozvoljava kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0223 – C9-0002/2019 – 2019/0108(COD))</DocRef>


<Commission>Odbor za promet i turizam</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>Markus Ferber</Depute>

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PRAVNA PITANJA O PRAVNOJ OSNOVI
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Italiji za vođenje pregovora i sklapanje sporazuma sa Švicarskom kojim se dozvoljava kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja

(COM(2019)0223 – C9-0002/2019 – 2019/0108(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0223),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 2. stavak 1. i članak 91. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0002/2019),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja o predloženoj pravnoj osnovi,

 uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 25. rujna 2019.[1],

 nakon savjetovanja s Odborom regija,

 uzimajući u obzir članke 59. i 40. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A9-0007/2020),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


<RepeatBlock-Amend><Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog odluke</DocAmend>

<Article>Pozivanje 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 2. stavak 1. i članak 91.,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91.,

</Amend></RepeatBlock-Amend>

 

OBRAZLOŽENJE

Odluka se predlaže kao odgovor na zahtjev Italije da je se ovlasti, u skladu s člankom 2. stavkom 1. UFEU-a, za pregovore i sklapanje bilateralnog sporazuma o cestovnom prijevozu sa Švicarskom kako bi se dozvolila kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja. Na sastanku Odbora za unutarnji promet EU – Švicarska, održanome u lipnju 2018., Švicarska je obavijestila Komisiju da je i sama zainteresirana za sklapanje takvog sporazuma.

 

Predložena kabotaža koju unutar Unije obavljaju prijevoznici iz trećih zemalja koji nemaju licenciju Zajednice, utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta usluga autobusnog prijevoza, kako je uspostavljeno Uredbom (EZ) br. 1073/2009. Također utječe na Sporazum o cestovnom prijevozu između EU-a i Švicarske prema kojemu kabotaža nije odobrena, osim u slučaju postojećih prava u bilateralnim sporazumima između država članica i Švicarske u trenutku sklapanja tog sporazuma (međutim, ni u jednom dokumentu nisu predviđena prava na obavljanje kabotaže). Trenutačno jedino Francuska ima sporazum sa Švicarskom o odobrenju kabotaže (bilateralni sporazum izmijenjen 2007.).

 

Obveze koje Italija namjerava preuzeti u isključivoj su nadležnosti Unije. Međutim, u skladu s člankom 2. stavkom 1. UFEU-a, Unija može ovlastiti države članice za djelovanje u područjima u kojima ima isključivu nadležnost. Takvu ovlast mora dati zakonodavac Unije u skladu sa zakonodavnim postupkom iz članka 91. UFEU-a.

 

Izvjestitelj napominje da je, u skladu s Prijedlogom Komisije, odobrenje uvjetovano time da ne postoji diskriminacija između prijevoznika s poslovnim nastanom u Uniji ni narušavanje tržišnog natjecanja. Postoji i jasno ograničeno zemljopisno područje primjene kabotaže jer bi bila dopuštena samo u pograničnim regijama Italije koje su navedene u tekstu predložene odluke – regije Pijemont i Lombardija te autonomne regije Valle d'Aosta i Trentino-Alto Adige.– tijekom pružanja usluga autobusnog prijevoza između Italije i Švicarske.

 

Izvjestitelj predlaže da se podrži Prijedlog Komisije jer bi se time poboljšale prekogranične veze javnog prijevoza između dviju država, putovanja autobusnim prijevozom bila bi pristupačnija i privlačnija te bi se pružio veći izbor osobama koji žive i rade s obje strane granice.

MIŠLJENJE ODBORA ZA PRAVNA PITANJA O PRAVNOJ OSNOVI

gđa Karima Delli

Predsjednica

Odbor za promet i turizam

BRUXELLES

Predmet: <Titre>Mišljenje o pravnoj osnovi Prijedloga odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Italiji za vođenje pregovora i sklapanje sporazuma sa Švicarskom kojim se dozvoljava kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja</Titre> <DocRef>(COM(2019)0223 – C9-0002/2019 – 2019/0108(COD))</DocRef>

Poštovana predsjednice,

U pismu od 13. studenoga 2019.[2]Vaš je odbor, u skladu s člankom 40. stavkom 2. Poslovnika, zatražio mišljenje Odbora za pravna pitanja o primjerenosti pravne osnove Komisijina Prijedloga odluke o davanju ovlasti Italiji za vođenje pregovora i sklapanje sporazuma sa Švicarskom kojim se dozvoljava kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja[3].

Odbor je navedeno pitanje razmotrio na svojoj sjednici održanoj 9. siječnja 2020.

I. – Kontekst

Komisija je kao pravnu osnovu Prijedloga koristila članak 2. stavak 1. i članak 91. UFEU-a. Vijeće je u svojem općem pristupu izmijenilo pravnu osnovu brisanjem upućivanja na članak 2. stavak 1. UFEU-a.

 

II. – Relevantni članci Ugovora

Relevantne odredbe Ugovora o funkcioniranju Europske unije su sljedeće:

Članak 2.

1. Kada je Ugovorima Uniji u određenom području dodijeljena isključiva nadležnost, samo Unija može donositi i usvajati pravno obvezujuće akte, dok države članice to mogu činiti samostalno samo ako ih za to ovlasti Unija ili u svrhu provedbe akata Unije.

(...)

Članak 3.

(...)

2. Unija ima i isključivu nadležnost za sklapanje međunarodnog sporazuma kada je njegovo sklapanje predviđeno zakonodavnim aktom Unije ili ako je takav sporazum potreban kako bi Uniji omogućio izvršavanje njezine unutarnje nadležnosti ili u mjeri u kojoj bi njegovo sklapanje moglo utjecati na zajednička pravila ili izmijeniti njihov opseg.

Članak 91.

(bivši članak 71. UEZ-a)

 

1. Za potrebe provedbe članka 90. i uzimajući u obzir posebna obilježja prometa, Europski parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom i nakon savjetovanja s Gospodarskim i socijalnim odborom te Odborom regija, utvrđuju:

(a) zajednička pravila koja se primjenjuju na međunarodni promet prema državnom području države članice ili iz njega, odnosno, promet preko državnog područja jedne države članice ili više njih;

(b) uvjete pod kojima prijevoznici nerezidentni u nekoj državi članici mogu pružati prometne usluge unutar te države članice;

(c) mjere za poboljšanje sigurnosti prometa;

(d) sve druge odgovarajuće odredbe.

2. Kada se usvajaju mjere iz stavka 1. vodi se računa o slučajevima kada bi njihova primjena mogla ozbiljno utjecati na životni standard i na razinu zaposlenosti u određenim regijama kao i na odvijanje prometa.

III. – Sudska praksa Suda Europske unije u pogledu odabira pravne osnove

Sud Europske unije na odabir primjerene pravne osnove tradicionalno gleda kao na pitanje od ustavnopravnog značaja, kojim se jamči poštovanje načela dodjeljivanja ovlasti (članak 5. UFEU-a) i utvrđuje priroda i područje nadležnosti Unije[4].

Prema ustaljenoj sudskoj praksi Suda, izbor pravne osnove mjere Unije mora se temeljiti na objektivnim elementima podložnima sudskom nadzoru, među kojima su i cilj te sadržaj te mjere[5].

Odabir neodgovarajuće pravne osnove može stoga biti opravdanje za poništenje akta o kojemu je riječ. U tom kontekstu želja neke institucije da aktivnije sudjeluje u donošenju određene mjere, okolnosti u kojima je mjera donesena i rezultati koji su postignuti u drugim aspektima u okviru djelovanja obuhvaćenog određenom mjerom nisu relevantni za utvrđivanje odgovarajuće pravne osnove[6].

Ako se ispitivanjem mjere pokaže da ona ima dvostruku svrhu ili dvostruku komponentu od kojih je jednu moguće odrediti kao glavnu ili prevladavajuću, dok je druga samo sporedna, mjera se mora temeljiti na jednoj pravnoj osnovi, tj. onoj koja je potrebna za glavnu ili prevladavajuću svrhu ili komponentu[7].

Međutim, u slučaju kada mjera istodobno ima nekoliko ciljeva ili komponenti koji su nerazdvojivo povezani i od kojih nijedan nije sekundaran i neizravan u odnosu na drugi ili druge, takva će se mjera morati temeljiti na nekoliko odgovarajućih pravnih osnova[8] pod uvjetom da procedure utvrđene za te pravne osnove nisu nespojive s pravom Europskog parlamenta i ne ugrožavaju ga[9].

IV. – Cilj i sadržaj predložene mjere

U skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o željezničkom i cestovnom prijevozu robe i putnika (dalje u tekstu „Sporazum EU-a”)[10] kabotaža u obliku prijevoza putnika autobusom nije dozvoljena.

Italija je zatražila ovlaštenje od strane Unije za sklapanje bilateralnog sporazuma sa Švicarskom o odobravanju takve kabotaže u graničnim regijama tih zemalja.

Prijedlog se u suštini sastoji od jedne odredbe kojom se Italija ovlašćuje za vođenje pregovora i sklapanje sporazuma sa Švicarskom kojim se dozvoljava kabotaža u dotičnim pograničnim regijama Italije i Švicarske tijekom pružanja usluga autobusnog prijevoza između tih dviju zemalja, pod uvjetom da ne postoji diskriminacija između prijevoznika s poslovnim nastanom u Uniji ni narušavanje tržišnog natjecanja.

V. – Analiza i utvrđivanje odgovarajuće pravne osnove

U pogledu odabira pravne osnove, u obrazloženju Komisije navodi se sljedeće:

Člankom 3. stavkom 2. [UFEU] određeno je da „Unija ima i isključivu nadležnost za sklapanje međunarodnog sporazuma kada je njegovo sklapanje predviđeno zakonodavnim aktom Unije ili ako je takav sporazum potreban kako bi Uniji omogućio izvršavanje njezine unutarnje nadležnosti ili u mjeri u kojoj bi njegovo sklapanje moglo utjecati na zajednička pravila ili izmijeniti njihov opseg”.

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1073/2009 kabotažu unutar Unije mogu pod određenim uvjetima obavljati isključivo prijevoznici koji imaju licenciju Zajednice. Međunarodne obveze kojima se drugim prijevoznicima dopušta obavljanje kabotaže, posebno prijevoznicima iz trećih zemalja, utječu na navedenu Uredbu u smislu članka 3. stavka 2. UFEU-a.

Nadalje, takve međunarodne obveze utječu i na Sporazum EU-a, posebno njegov članak 20. Nisu dozvoljene stavkom 1. tog članka, osim kako je utvrđeno u njegovu stavku 2. 

Posljedično, obveze poput onih koje namjerava preuzeti Italija u isključivoj su nadležnosti Unije. Međutim, u skladu s člankom 2. stavkom 1. UFEU-a Unija može ovlastiti države članice za djelovanje u područjima u kojima ima isključivu nadležnost.

Cilj je ovog Prijedloga omogućiti Italiji da vodi pregovore i sklopi sporazum sa Švicarskom kojim bi se dozvolila kabotaža tijekom pružanja usluga prekograničnog cestovnog autobusnog putničkog prijevoza u dotičnim pograničnim regijama tih dviju zemalja”[11].

Na temelju toga Komisija je zaključila da su „pravna osnova ovog prijedloga članak 2. stavak 1. i članak 91. UFEU-a[12].

(a) Prikladnost članka 91. UFEU-a

Člankom 91. predviđaju se pravne osnove u području prometne politike za željeznički i cestovni promet te promet unutarnjim plovnim putovima. U svjetlu cilja i sadržaja Prijedloga, očito je da je Prijedlog povezan s funkcioniranjem unutarnjeg tržišta u prometnom sektoru. Stoga je članak 91. UFEU-a odgovarajuća pravna osnova za Prijedlog.

(b) Nema mogućnosti dodavanja članka 2. stavka 1. UFEU-a kao pravne osnove

Istodobno, članak 2. stavak 1. UFEU-a ne predstavlja pravnu osnovu. Naime, tom se odredbom institucijama ne dodjeljuje nadležnost za donošenje akta Unije. Stoga se ne može koristiti kao pravna osnova.

U svrhu cjelovitosti, može se dodati da se u uvodnoj izjavi 5. Prijedloga točno podsjeća da „[međunarodne obveze kojima s prijevoznicima iz trećih zemalja koji ne posjeduju dozvolu dozvoljava obavljanje kabotaže jesu] u isključivoj vanjskoj nadležnosti Unije. Države članice mogu voditi pregovore ili preuzeti takve obveze samo ako ih za to ovlasti Unija u skladu s člankom 2. stavkom 1.UFEU-a

U ovom se slučaju takvo ovlaštenje daje putem zakonodavnog akta donesenog u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom u skladu s člankom 91. UFEU-a.

VI. – Zaključak i preporuka

Na svojoj sjednici od 9. siječnja 2020. Odbor za pravna pitanja odlučio je s 21 glasom za, nijednim glasom protiv i 1 suzdržanim[13] preporučiti Odboru za promet i turizam da članak 91. zadrži kao jedinu pravnu osnovu predložene odluke.

S poštovanjem,

 

 

 

Lucy Nethsingha

 

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Italiji za vođenje pregovora i sklapanje sporazuma sa Švicarskom kojim se dozvoljava kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja

Referentni dokumenti

COM(2019)0223 – C9-0002/2019 – 2019/0108(COD)

Datum podnošenja EP-u

13.5.2019

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

15.7.2019

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

15.7.2019

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

EMPL

24.7.2019

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Markus Ferber

26.8.2019

 

 

 

Osporavanje pravne osnove

 Datum mišljenja odbora JURI

JURI

9.1.2020

 

 

 

Datum usvajanja

21.1.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

47

0

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Scott Ainslie, Izaskun Bilbao Barandica, David Bull, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, June Alison Mummery, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Vera Tax, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Clotilde Armand, Leila Chaibi, Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Maria Grapini, Pierre Karleskind, Andrey Novakov, Catherine Rowett, Henna Virkkunen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

Tiziana Beghin, Elena Lizzi, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova

Datum podnošenja

24.1.2020

 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

47

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Elena Lizzi, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Tiziana Beghin

PPE

Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW

Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Scott Ainslie, Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Catherine Rowett

 

0

-

 

 

 

2

0

NI

David Bull, June Alison Mummery

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1]  SL C 14, 15.1.2020, str. 118.

[2] D 315855/ JURI mišljenje o pravnoj osnovi u skladu s člankom 40. Poslovnika.

[3] Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Italiji za vođenje pregovora i sklapanje sporazuma sa Švicarskom kojim se dozvoljava kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja [2019/0108(COD].

[4] Mišljenje 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, točka 5.

[5] Vidi predmet C-411/06 Komisija protiv Parlamenta i Vijeća, 8. rujna 2009., EU:C:2009:518, točka 45.

[6] Presuda u predmetu Komisija protiv Vijeća, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, točka 44.

[7] Presuda u predmetu Komisija protiv Vijeća, C-137/12, EU:C:2013:675, točka 53.; C-411/06 EU:C:2009:518, točka 46. i navedena sudska praksa; Parlament protiv Vijeća, C 490/10, EU:C:2012:525, točka 45.; Parlament protiv Vijeća, C 155/07, EU:C:2008:605, točka 34.

[8] Predmet C-211/01, Komisija protiv Vijeća, ECLI:EU:C:2003:452, točka 40.; Predmet C-178/03, Komisija protiv Europskog parlamenta i Vijeća, ECLI:EU:C:2006:4, točke 43. – 56.

[9] Predmet C-300/89, Komisija protiv Vijeća („titanov dioksid”), ECLI:EU:C:1991:244, točke 17. – 25.; Predmet C-268/94, Portugal protiv Vijeća, ECLI:EU:C:1996:461.

[10] Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o željezničkom i cestovnom prijevozu robe i putnika, (SL L 114, 30.4.2002., str. 91.)

[11] Vidjeti stranicu 2. obrazloženja.

[12] Vidjeti stranicu 3. obrazloženja.

[13] Na konačnom glasovanju nazočni su bili: Lucy Nethsingha (predsjednica), Marion Walsmann (potpredsjednica), Ibán García Del Blanco (potpredsjednik), Raffaele Stancanelli (potpredsjednik), Franco Roberti (izvjestitelj za mišljenje), Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Esteban Gonzáles Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth (umjesto Józsefa Szájera u skladu s člankom 209. stavkom 7.), Bettina Vollath i Axel Voss.

Posljednje ažuriranje: 10. veljače 2020.Pravna napomena