Procedūra : 2020/0904(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0010/2020

Pateikti tekstai :

A9-0010/2020

Debatai :

Balsavimas :

PV 30/01/2020 - 5.6

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0022

<Date>{27/01/2020}27.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0010/2020</NoDocSe>
PDF 151kWORD 47k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>

<Titre>dėl pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimo</Titre>

<DocRef>(N9-0006/2020 – C9-0011/2020 – 2020/0904(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas</Commission>

Pranešėja: <Depute>Irene Tinagli</Depute>

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimo

(N9-0006/2020 - C9-0011/2020 – 2020/0904(NLE))

(Pritarimas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 2020 m. sausio 14 d. Komisijos pasiūlymą dėl Jano de Carpentier‘o skyrimo Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko pavaduotoju (C9-0011/2020),

 atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010[1], 56 straipsnio 6 dalį,

 atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl lyčių pusiausvyros skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes[2],

 atsižvelgdamas į savo 2020 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijų ir įstaigų: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, prevencija[3],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0010/2020),

A. kadangi Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko pavaduotojas skiriamas atsižvelgiant į nuopelnus, gebėjimus, bankų ir finansų reikalų išmanymą ir su finansų priežiūra, reguliavimu ir bankų pertvarkymu susijusią patirtį;

B. kadangi Parlamentas apgailestauja dėl to, jog nepaisant pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 4 dalį nustatytų įpareigojimų ir daugybės Parlamento raginimų laikytis lyčių pusiausvyros teikiant kandidatų sąrašą buvo pateiktos vien vyrų kandidatūros; kadangi Parlamentas apgailestauja, jog moterims bankininkystės ir finansinių paslaugų srityje ir toliau nepakankamai atstovaujama vykdomosiose pareigose, ir reikalauja, kad lyčių pusiausvyros būtų paisoma kito skyrimo metu; kadangi visos ES ir nacionalinės institucijos ir įstaigos turėtų įgyvendinti konkrečias priemones lyčių pusiausvyrai užtikrinti;

C. kadangi pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 6 dalį Komisija 2019 m. lapkričio 13 d. patvirtino galutinį kandidatų eiti Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko pavaduotojo pareigas sąrašą;

D. kadangi pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 6 dalį Komisija galutinį sąrašą pateikė Parlamentui;

E. kadangi 2020 m. sausio 14 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Jano de Carpentier'o skyrimo Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko pavaduotoju ir už BPV bendrųjų paslaugų teikimą ir Bendro pertvarkymo fondo priežiūrą atsakingu direktoriumi ir šį pasiūlymą perdavė Parlamentui;

F. kadangi tada Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ėmėsi tikrinti į Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko pavaduotojus pasiūlyto kandidato duomenis, ypač atsižvelgdamas į Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus;

G. kadangi 2020 m. sausio 22 d. Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas surengė klausymą su Janu de Carpentier‘u, per kurį jis pasakė įžanginę kalbą ir atsakė į komiteto narių pateiktus klausimus;

1. pritaria Komisijos pasiūlymui skirti Janą de Carpentier‘ą Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko pavaduotoju penkerių metų kadencijai;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimas

Nuorodos

N9-0006/2020 – C9-0011/2020 – 2020/0904(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

14.1.2020

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

 

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Irene Tinagli

14.1.2020

 

 

 

Svarstymas komitete

22.1.2020

 

 

 

Priėmimo data

23.1.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

11

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Francesca Donato, Martin Hlaváček, Eugen Jurzyca, Fulvio Martusciello, Bogdan Rzońca, Julie Ward

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Rob Rooken, Anna Zalewska

Pateikimo data

27.1.2020

 

 

[1] OL L 225, 2014 07 30, p. 1.

[2] Priimti tekstai, P8_TA(2019)0211.

[3] Priimti tekstai, P9_TA(2020)0017.

Atnaujinta: 2020 m. sausio 28 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika