1.6.2017
AFET_AD(2017)601073
ARVAMUS
Esitaja: väliskomisjon
Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu ümberasustamisraamistik ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 516/2014
(COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD))
Arvamuse koostaja: Laima Liucija Andrikienė

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 215kWORD 117k
Õigusalane teave