PDF 192kWORD 321k

 

Ārlietu komiteja

 

AFET(2019)0204_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 4. februārī, plkst. 15.00–18.30

Briselē

Telpa: József Antall (2Q2)

2019. gada 4. februārī plkst. 15.00

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES īpašo pārstāvju darbības jomu un pilnvarām

AFET/8/13397

 2018/2116(INI) 

 

Referente:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE632.895v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

AFET

 

 

 

         Izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 11. februārī plkst. 11.00

4. Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Turciju

AFET/8/13879

 2018/2150(INI) SWD(2018)0153

 

Referente:

 

Kati Piri (S&D)

PR – PE630.524v01-00
AM – PE632.114v01-00
AM – PE632.131v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

AFET

 

 

 

         Grozījumu izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 11. decembrī plkst. 11.00

2019. gada 4. februārī plkst. 16.30

*** Elektroniskā balsošana ***

5. Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA III) izveide

AFET/8/13766

***I 2018/0247(COD) COM(2018)0465 – C8-0274/2018

 

Līdzreferenti:

 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE)
Knut Fleckenstein (S&D)

PR – PE627.819v01-00
AM – PE630.714v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

AFET

 

 

Atzinumi:

 

INTA –

David Borrelli (NI)

AD – PE628.720v03-00
AM – PE630.460v01-00

 

BUDG –

Ivana Maletić (PPE)

AD – PE626.961v02-00
AM – PE628.622v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.627v01-00
AM – PE628.369v01-00

 

REGI –

Joachim Zeller (PPE)

AM – PE630.667v01-00

 

LIBE –

Bodil Valero (Verts/ALE)

PA – PE625.581v01-00
AM – PE632.109v01-00

 

         Izskatīšana

         Ziņojuma projekta pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 27. novembrī plkst. 11.00

6. Partnerības un sadarbības nolīguma ar Turkmenistānu noslēgšana

AFET/8/12737

 1998/0031R(NLE) 

 

Referente:

 

Ramona Nicole Mănescu (PPE)

PR – PE629.670v01-00
AM – PE632.017v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

AFET

 

 

Atzinumi:

 

INTA –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

BUDG –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

         Grozījumu pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 11. decembrī plkst. 11.00

7. Ieteikums Padomei, Komisijai un Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos/ Komisijas priekšsēdētāja vietniecei par asociācijas nolīgumu starp ES, no vienas puses, un Monako, Andoru un Sanmarīno, no otras puses

AFET/8/14817

 2018/2246(INI) 

 

Referents:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

PR – PE631.796v01-00
AM – PE632.948v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

AFET

 

 

 

         Grozījumu pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 15. janvārī plkst. 11.00

8. Stāvoklis ES un Krievijas politiskajās attiecībās

AFET/8/13893

 2018/2158(INI) 

 

Referente:

 

Sandra Kalniete (PPE)

PR – PE630.526v01-00
AM – PE632.833v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

AFET

 

 

 

         Grozījumu pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 10. janvārī plkst. 11.00

9. ES konfliktu novēršanas un mediācijas spēju uzlabošana

AFET/8/13894

 2018/2159(INI) 

 

Referente:

 

Soraya Post (S&D)

PR – PE630.661v01-00
AM – PE632.818v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

AFET

 

 

 

         Grozījumu pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 10. janvārī plkst. 11.00

10. Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība

AFET/8/13897

 2018/2160(INI) 

 

Referents:

 

Brando Benifei (S&D)

PR – PE631.795v02-00
AM – PE632.956v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

AFET

 

 

Atzinumi:

 

INTA –

(ALDE)

 

 

FEMM –

Maria Arena (S&D)

AD – PE630.494v02-00
AM – PE631.921v01-00

 

         Grozījumu pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 17. janvārī plkst. 11.00

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

11. Dažādi jautājumi

12. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 20. februārī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

         2019. gada 21. februārī plkst. 9.00–12.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 29. janvārisJuridisks paziņojums