PDF 194kWORD 321k

 

Výbor pre zahraničné veci

 

AFET(2019)0204_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 4. februára 2019 od 15.00 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (2Q2)

4. februára 2019 od 15.00 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k rozsahu pôsobnosti a mandátu osobitných zástupcov EÚ

AFET/8/13397

 2018/2116(INI) 

 

Spravodajkyňa:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE632.895v01-00

Gestorský výbor:

 

AFET

 

 

 

         preskúmanie

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 11. február 2019, 11.00 h

4. Správa o správe Komisie o Turecku za rok 2018

AFET/8/13879

 2018/2150(INI) SWD(2018)0153

 

Spravodajkyňa:

 

Kati Piri (S&D)

PR – PE630.524v01-00
AM – PE632.114v01-00
AM – PE632.131v01-00

Gestorský výbor:

 

AFET

 

 

 

         preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 11. december 2018, 11.00 h

4. februára 2019 od 16.30 h

*** Elektronické hlasovanie ***

5. Stanovenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III)

AFET/8/13766

***I 2018/0247(COD) COM(2018)0465 – C8-0274/2018

 

Spoluspravodajcovia:

 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE)
Knut Fleckenstein (S&D)

PR – PE627.819v01-00
AM – PE630.714v01-00

Gestorský výbor:

 

AFET

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

INTA –

David Borrelli (NI)

AD – PE628.720v03-00
AM – PE630.460v01-00

 

BUDG –

Ivana Maletić (PPE)

AD – PE626.961v02-00
AM – PE628.622v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.627v01-00
AM – PE628.369v01-00

 

REGI –

Joachim Zeller (PPE)

AM – PE630.667v01-00

 

LIBE –

Bodil Valero (Verts/ALE)

PA – PE625.581v01-00
AM – PE632.109v01-00

 

         preskúmanie

         prijatie návrhu správy

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 27. november 2018, 11.00 h

6. Uzavretie Dohody o partnerstve a spolupráci s Turkménskom

AFET/8/12737

 1998/0031R(NLE) 

 

Spravodajkyňa:

 

Ramona Nicole Mănescu (PPE)

PR – PE629.670v01-00
AM – PE632.017v01-00

Gestorský výbor:

 

AFET

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

INTA –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

BUDG –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

         prijatie pozmeňujúcich návrhov

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 11. december 2018, 11.00 h

7. Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k dohode o pridružení medzi EÚ a Monakom, Andorrou a San Marínom

AFET/8/14817

 2018/2246(INI) 

 

Spravodajca:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

PR – PE631.796v01-00
AM – PE632.948v01-00

Gestorský výbor:

 

AFET

 

 

 

         prijatie pozmeňujúcich návrhov

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 15. január 2019, 11.00 h

8. Stav politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom

AFET/8/13893

 2018/2158(INI) 

 

Spravodajkyňa:

 

Sandra Kalniete (PPE)

PR – PE630.526v01-00
AM – PE632.833v01-00

Gestorský výbor:

 

AFET

 

 

 

         prijatie pozmeňujúcich návrhov

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. január 2019, 11.00 h

9. Budovanie kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie

AFET/8/13894

 2018/2159(INI) 

 

Spravodajkyňa:

 

Soraya Post (S&D)

PR – PE630.661v01-00
AM – PE632.818v01-00

Gestorský výbor:

 

AFET

 

 

 

         prijatie pozmeňujúcich návrhov

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. január 2019, 11.00 h

10. Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA)

AFET/8/13897

 2018/2160(INI) 

 

Spravodajca:

 

Brando Benifei (S&D)

PR – PE631.795v02-00
AM – PE632.956v01-00

Gestorský výbor:

 

AFET

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

INTA –

(ALDE)

 

 

FEMM –

Maria Arena (S&D)

AD – PE630.494v02-00
AM – PE631.921v01-00

 

         prijatie pozmeňujúcich návrhov

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 17. január 2019, 11.00 h

*** Koniec elektronického hlasovania ***

11. Rôzne otázky

12. Nasledujúce schôdze

         20. februára 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

         21. februára 2019 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 28. januára 2019Právne oznámenie