PDF 187kWORD 296k

 

Väliskomisjon

 

AFET(2019)0304_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 4. märts 2019 kell 15.00–19.00

Brüssel

Ruum: József Antall (2Q2)

4. märts 2019 kell 15.00

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

         21.–22. november 2018 PV – PE630.763v01-00

         4. veebruar 2019 PV – PE634.763v01-00

4. Arvamuste vahetus ÜRO Peaassamblee 73. istungjärgu presidendi María Fernanda Espinosa Garcésiga

5. Ülevaade Moldova valimisvaatlusmissioonist 24. veebruaril 2019 

4. märts 2019 kell 16.15

6. Arvamuste vahetus Armeenia peaministri Nikol Pashinyaniga

*** Elektrooniline hääletus ***

7. Soovitus nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ELi eriesindajate tegevusulatuse ja volituste kohta

AFET/8/13397

 2018/2116(INI) 

 

Raportöör:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE632.895v01-00
AM – PE634.779v01-00

Vastutav:

 

AFET

 

 

 

         Raporti projekti vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 11. veebruar 2019 kell 11.00

8. Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimine

AFET/8/15556

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Esimees:

 

David McAllister (PPE)

 

Vastutav:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Kirja vormis arvamuse projekti vastuvõtmine

9. Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokoll

AFET/8/12671

 2018/0080(NLE) 09547/2018 – C8-0021/2019

 

Raportöör:

 

Cristian Dan Preda (PPE)

PR – PE633.052v01-00

Vastutav:

 

AFET

 

 

Arvamused:

 

INTA –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

         Soovituse projekti vastuvõtmine (nõusolek)

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 13. veebruar 2019 kell 11.00

4. märts 2019 kell 17.30

Koos arengukomisjoniga (kodukorra artikkel 55, vt eraldi päevakorra projekti)

10. Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi loomine

CJ19/8/13986

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Raportöörid:

 

Pier Antonio Panzeri (S&D)
Cristian Dan Preda (PPE)
Frank Engel (PPE)
Charles Goerens (ALDE)

PR – PE627.790v01-00
AM – PE632.092v01-00
AM – PE632.090v01-00
AM – PE632.089v01-00
AM – PE632.093v01-00
AM – PE632.091v01-00

Vastutav:

 

AFET, DEVE*

 

 

Arvamused:

 

INTA –

Marietje Schaake (ALDE)

AD – PE629.557v05-00
AM – PE630.746v01-00

 

BUDG* –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE626.927v03-00
AM – PE630.702v01-00
AM – PE631.781v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.705v01-00
AM – PE628.396v01-00

 

CULT –

María Teresa Giménez Barbat (ALDE)

AD – PE629.439v02-00
AM – PE630.573v01-00

 

LIBE –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

AD – PE625.583v02-00
AM – PE629.585v01-00

 

FEMM –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

AD – PE628.565v04-00
AM – PE629.552v02-00

 

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 12. detsember 2018 kell 12.00

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

11. Muud küsimused

12. Järgmised koosolekud

         18. märts 2019 kell 15.00–18.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 25. veebruar 2019Õigusalane teave