PDF 196kWORD 297k

 

Ārlietu komiteja

 

AFET(2019)0304_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 4. martā, plkst. 15.00–19.00

Briselē

Telpa: József Antall (2Q2)

2019. gada 4. martā plkst. 15.00

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2018. gada 21.–22. novembrī PV – PE630.763v01-00

         2019. gada 4. februārī PV – PE634.763v01-00

4. Viedoku apmaiņa ar ANO Ģenerālās asamblejas (UNGA) 73. sesijas priekšsēdētāju María Fernanda Espinosa Garcés

5. Pārskats par vēlēšanu novērošanas misiju Moldovā 2019. gada 24. februārī

2019. gada 4. martā plkst. 16.15

6. Viedokļu apmaiņa ar Armēnijas premjerministru Nikol Pashinyan

*** Elektroniskā balsošana ***

7. Ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES īpašo pārstāvju darbības jomu un pilnvarām

AFET/8/13397

 2018/2116(INI) 

 

Referente:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE632.895v01-00
AM – PE634.779v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

AFET

 

 

 

         Ziņojuma projekta pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 11. februārī plkst. 11.00

8. Priekšlikums par to, lai parakstītu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas

AFET/8/15556

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Priekšsēdētājs:

 

David McAllister (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Atzinuma projekta vēstules veidā pieņemšana

9. Protokols Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgumam, ar ko izveido apvienību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

AFET/8/12671

 2018/0080(NLE) 09547/2018 – C8-0021/2019

 

Referents:

 

Cristian Dan Preda (PPE)

PR – PE633.052v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

AFET

 

 

Atzinumi:

 

INTA –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

         Ieteikuma projekta pieņemšana (piekrišana)

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 13. februārī plkst. 11.00

2019. gada 4. martā plkst. 17.30

Kopīgi ar Attīstības komiteju (55. pants, lūgums skatīt atsevišķu darba kārtības projektu)

10. Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide

CJ19/8/13986

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Referenti:

 

Pier Antonio Panzeri (S&D)
Cristian Dan Preda (PPE)
Frank Engel (PPE)
Charles Goerens (ALDE)

PR – PE627.790v01-00
AM – PE632.092v01-00
AM – PE632.090v01-00
AM – PE632.089v01-00
AM – PE632.093v01-00
AM – PE632.091v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

AFET, DEVE*

 

 

Atzinumi:

 

INTA –

Marietje Schaake (ALDE)

AD – PE629.557v05-00
AM – PE630.746v01-00

 

BUDG* –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE626.927v03-00
AM – PE630.702v01-00
AM – PE631.781v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.705v01-00
AM – PE628.396v01-00

 

CULT –

María Teresa Giménez Barbat (ALDE)

AD – PE629.439v02-00
AM – PE630.573v01-00

 

LIBE –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

AD – PE625.583v02-00
AM – PE629.585v01-00

 

FEMM –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

AD – PE628.565v04-00
AM – PE629.552v02-00

 

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 12. decembrī plkst. 12.00

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

11. Dažādi jautājumi

12. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 18. martā plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. februārisJuridisks paziņojums