PDF 199kWORD 296k

 

Komisja Spraw Zagranicznych

 

AFET(2019)0304_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 4 marca 2019 r., w godz. 15.00 – 19.00

Bruksela

Sala: József Antall (2Q2)

4 marca 2019 r., w godz. 15.00

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         21-22 listopada 2018 r. PV – PE630.763v01-00

         4 lutego 2019 r. PV – PE634.763v01-00

4. Wymiana poglądów z Maríą Fernandą Espinosą Garcés, przewodniczącą 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (ZO ONZ)

5. Sprawozdanie z misji obserwacji wyborów w Mołdawii w dniu 24 lutego 2019 r.

4 marca 2019 r., w godz. 16.15

6. Wymiana poglądów z premierem Armenii Nikolem Paszinianem

*** Głosowanie elektroniczne ***

7. Zalecenie dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie zakresu działania i mandatu specjalnych przedstawicieli UE

AFET/8/13397

 2018/2116(INI) 

 

Sprawozdawczyni:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE632.895v01-00
AM – PE634.779v01-00

Przedm. właśc.:

 

AFET

 

 

 

         Przyjęcie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 11 lutego 2019 r., godz. 11.00

8. Zawarcie umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

AFET/8/15556

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Przewodniczący:

 

David McAllister (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Przyjęcie projektu opinii w formie pisma

9. Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

AFET/8/12671

 2018/0080(NLE) 09547/2018 – C8-0021/2019

 

Sprawozdawca:

 

Cristian Dan Preda (PPE)

PR – PE633.052v01-00

Przedm. właśc.:

 

AFET

 

 

Opiniodawcza:

 

INTA –

Decyzja: brak opinii

 

 

         Przyjęcie projektu zalecenia (zgoda)

         Termin składania poprawek: 13 lutego 2019 r., godz. 11.00

4 marca 2019 r., w godz. 17.30

Wspólnie z Komisją Rozwoju, art. 55 (zob. odrębny projekt porządku dziennego)

10. Ustanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej

CJ19/8/13986

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Sprawozdawcy:

 

Pier Antonio Panzeri (S&D)
Cristian Dan Preda (PPE)
Frank Engel (PPE)
Charles Goerens (ALDE)

PR – PE627.790v01-00
AM – PE632.092v01-00
AM – PE632.090v01-00
AM – PE632.089v01-00
AM – PE632.093v01-00
AM – PE632.091v01-00

Przedm. właśc.:

 

AFET, DEVE*

 

 

Opiniodawcza:

 

INTA –

Marietje Schaake (ALDE)

AD – PE629.557v05-00
AM – PE630.746v01-00

 

BUDG* –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE626.927v03-00
AM – PE630.702v01-00
AM – PE631.781v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.705v01-00
AM – PE628.396v01-00

 

CULT –

María Teresa Giménez Barbat (ALDE)

AD – PE629.439v02-00
AM – PE630.573v01-00

 

LIBE –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

AD – PE625.583v02-00
AM – PE629.585v01-00

 

FEMM –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

AD – PE628.565v04-00
AM – PE629.552v02-00

 

         Termin składania poprawek: 12 grudnia 2018 r., godz. 12.00

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

11. Sprawy różne

12. Następne posiedzenia

         18 marca 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2019Informacja prawna