PDF 199kWORD 297k

 

Výbor pre zahraničné veci

 

AFET(2019)0304_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 4. marca 2019 od 15.00 do 19.00 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (2Q2)

4. marca 2019 od 15.00 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         21. – 22. novembra 2018 PV – PE630.763v01-00

         4. februára 2019 PV – PE634.763v01-00

4. Výmena názorov s Maríou Fernandou Espinosovou Garrusovou, predsedníčkou 73. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN)

5. Debrífing o volebnej pozorovateľskej misii v Moldavsku 24. februára 2019

4. marca 2019 od 16.15 h

6. Výmena názorov s predsedom vlády Arménska Nikolom Pašinianom

*** Elektronické hlasovanie ***

7. Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k rozsahu pôsobnosti a mandátu osobitných zástupcov EÚ

AFET/8/13397

 2018/2116(INI) 

 

Spravodajkyňa:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE632.895v01-00
AM – PE634.779v01-00

Gestorský výbor:

 

AFET

 

 

 

         prijatie návrhu správy

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 11. február 2019, 11.00 h

8. Uzavretie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

AFET/8/15556

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Predseda:

 

David McAllister (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         prijatie návrhu stanoviska vo forme listu

9. Protokol k Euro-stredomorskej dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej, na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

AFET/8/12671

 2018/0080(NLE) 09547/2018 – C8-0021/2019

 

Spravodajca:

 

Cristian Dan Preda (PPE)

PR – PE633.052v01-00

Gestorský výbor:

 

AFET

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

INTA –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

         prijatie návrhu odporúčania (súhlas)

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 13. február 2019, 11.00 h

4. marca 2019 od 17.30 h

Spoločne s Výborom pre rozvoj, článok 55 (pozri osobitný návrh programu schôdze)

10. Zriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce

CJ19/8/13986

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Spravodajcovia:

 

Pier Antonio Panzeri (S&D)
Cristian Dan Preda (PPE)
Frank Engel (PPE)
Charles Goerens (ALDE)

PR – PE627.790v01-00
AM – PE632.092v01-00
AM – PE632.090v01-00
AM – PE632.089v01-00
AM – PE632.093v01-00
AM – PE632.091v01-00

Gestorský výbor:

 

AFET, DEVE*

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

INTA –

Marietje Schaake (ALDE)

AD – PE629.557v05-00
AM – PE630.746v01-00

 

BUDG* –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE626.927v03-00
AM – PE630.702v01-00
AM – PE631.781v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.705v01-00
AM – PE628.396v01-00

 

CULT –

María Teresa Giménez Barbat (ALDE)

AD – PE629.439v02-00
AM – PE630.573v01-00

 

LIBE –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

AD – PE625.583v02-00
AM – PE629.585v01-00

 

FEMM –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

AD – PE628.565v04-00
AM – PE629.552v02-00

 

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 12. december 2018, 12.00 h

*** Koniec elektronického hlasovania ***

11. Rôzne otázky

12. Nasledujúce schôdze

         18. marca 2019 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 25. februára 2019Právne oznámenie