PDF 192kWORD 1012k

 

Väliskomisjon

 

AFET(2019)1106_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Kolmapäev, 6. november 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

Neljapäev, 7. november 2019 kell 9.00–12.30

Brüssel

Ruum: József Antall (2Q2)

6. november 2019 kell 9.00

** LIBE koosolekuruumis PHS 3C50 ***

Koos arengukomisjoniga ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoniga

1. ELi-Türgi pagulasrahastu ja Süüria põgenike olukord Türgis
– Arvamuste vahetus Euroopa Komisjoni naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraadi asepeadirektori Maciej Popowski, Euroopa välisteenistuse ja ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku (UNHCR) osavõtul (kinnitamisel)

* * *

Kell 10.15 koosolekuruumis József Antall 2Q2

2. Päevakorra kinnitamine

3. Juhataja teadaanded

4. Koosolekute protokollide kinnitamine

         10. juuli 2019 PV – PE639.743v01-00

         24. juuli 2019 PV – PE639.852v01-00

         2.–3. september 2019 PV – PE641.074v01-00

         8. oktoober 2019 PV – PE641.425v01-00

5. Arvamuste vahetus Parlamentidevahelise Liidu (IPU) presidendi Gabriela Cuevas Barróniga

Punktid 6 ja 7: ühine arutelu koos julgeoleku ja kaitse allkomisjoniga

6. Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine – aastaaruanne

AFET/9/01503

 2019/2136(INI) 

 

Raportöör:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE641.442v02-00

Vastutav:

 

AFET

 

 

 

         Arvamuste vahetus

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 8. november 2019 kell 11.00

7. Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine – 2018. aasta aruanne

AFET/9/01458

 2019/2135(INI) 

 

Raportöör:

 

Arnaud Danjean (PPE)

PR – PE641.445v02-00

Vastutav:

 

AFET

 

 

Arvamused:

 

AFCO –

(PPE)

 

 

         Arvamuste vahetus

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 8. november 2019 kell 12.00

* * *

8. Ajakohastatud teave Venezuela olukorra kohta ja Venezuela põgenike ja sisserändajate kriisi käsitleva rahvusvahelise konverentsi kokkuvõte
– Arvamuste vahetus Euroopa välisteenistuse Lõuna-Ameerika üksuse juhataja Veronique Lorenzoga

6. november 2019 kell 14.30

9. Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise institutsioonilist raamistikku käsitleva lepingu hetkeseis
– Arvamuste vahetus Euroopa välisteenistuse asekantsleri Christian Leffleriga

6. november 2019 kell 15.30

Koos arengukomisjoniga

10. Arvamuste vahetus Euroopa välisteenistuse Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna eest vastutava tegevdirektori Gunnar Wiegandiga ja Euroopa Komisjoni rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadi Aasia ja Lähis-Ida direktori Pierre Amilhatiga.

6. november 2019 kell 16.30

Käimasolevate institutsioonidevaheliste läbirääkimiste hetkeseis

Koos arengukomisjoniga, kodukorra artikkel 58 (vt eraldi päevakorra projekti)

11. Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi loomine

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Raportöörid:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Vastutav:

 

AFET, DEVE

 

 

 

6. november 2019 kell 17.00

Kinnine koosolek

12. AFETi koordinaatorite kohtumine (vahetult pärast AFET-komisjoni koosolekut)

7. november 2019 kell 9.00

13. Arvamuste vahetus Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste voliniku Johannes Hahniga

7. november 2019 kell 10.00

Kinnine koosolek

14. Strateegiline dialoog Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste voliniku Johannes Hahniga Maroko abiprogrammide kavandamise kohta Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi (ENI) raames ajavahemikuks 2019–2020

7. november 2019 kell 10.30

Kinnine koosolek

15. Türgi sõjaline operatsioon Süüria kirdeosas – hiljutised arengud ja Euroopa Liidu võimalused
– Arvamuste vahetus Euroopa välisteenistuse peasekretäri Helga Schmidiga (kinnitamisel)
 

16. Muud küsimused

17. Järgmised koosolekud

         18. november 2019 kell 15.00–18.30 (Brüssel)

         25. november 2019 kell 19.00–20.30 (Strasbourg)

Viimane päevakajastamine: 4. november 2019Õigusalane teave