6.12.2018
AFET_PR(2018)630430
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par institucionālās sistēmas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju
(2018/2262(INI))
Ārlietu komiteja
Referents: Doru-Claudian Frunzulică

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 170kWORD 50k
Juridisks paziņojums