5.12.2018
AGRI_AD(2018)625354
СТАНОВИЩЕ
на комисията по земеделие и развитие на селските райони
на вниманието на комисията по регионално развитие
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Докладчик по становище: Мария Габриела Зоана

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 233kWORD 138k
Правна информация