5.12.2018
AGRI_AD(2018)625354
ARVAMUS
Esitaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Saaja: regionaalarengukomisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Arvamuse koostaja: Maria Gabriela Zoană

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 215kWORD 134k
Õigusalane teave