5.12.2018
AGRI_AD(2018)625354
NUOMONĖ
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto
pateikta Regioninės plėtros komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Nuomonės referentė: Maria Gabriela Zoană

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 216kWORD 126k
Teisinis pranešimas