5.12.2018
AGRI_AD(2018)625354
ATZINUMS
Sniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Reģionālās attīstības komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Atzinuma sagatavotāja: Maria Gabriela Zoană

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 217kWORD 159k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika