5.12.2018
AGRI_AD(2018)625354
STANOVISKO
Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
pre Výbor pre regionálny rozvoj
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Maria Gabriela Zoană

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 227kWORD 136k
Právne oznámenie