5.12.2018
AGRI_AD(2018)625354
YTTRANDE
från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
till utskottet för regional utveckling
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Föredragande av yttrande: Maria Gabriela Zoană

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 213kWORD 135k
Rättsligt meddelande