6.9.2019
AGRI_AD(2019)639624
ATZINUMS
Sniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Budžeta komitejai
par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
(2019/2028(BUD))
Atzinuma sagatavotājs: Paolo De Castro

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 160kWORD 69k
Juridisks paziņojums