26.6.2015
AGRI_AM(2015)560821
ИЗМЕНЕНИЯ
1149 - 1322
Проектодоклад
Мартин Хойслинг
(PE557.122v01-00)
Биологично производство и етикетиране на биологични продукти, за изменение на Регламент (ЕС) № XXX/XXX на Европейския парламент и на Съвета [регламент относно официалния контрол] и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета
Предложение за регламент
(COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 499kWORD 1475k
Правна информация