26.6.2015
AGRI_AM(2015)560821
PAKEITIMAI
1149 - 1322
Pranešimo projektas
Martin Häusling
(PE557.122v01-00)
dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. XXX/XXX [Oficialios kontrolės reglamentas] ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2014)0180 - C8-0109/2014 - 2014/0100(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 463kWORD 1468k
Teisinis pranešimas