26.6.2015
AGRI_AM(2015)560821
GROZĪJUMI Nr.
1149 - 1322
Ziņojuma projekts
Martin Häusling
(PE557.122v01-00)
Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana, grozījumi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. XXX/XXX [Oficiālo kontroļu regula] un Padomes Regulas (EK) Nr. 834/2007 atcelšana
Regulas priekšlikums
(COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 470kWORD 1474k
Juridisks paziņojums