11.12.2018
AGRI_AM(2018)629667
PAKEITIMAI
4937-5253
Pranešimo projektas
Esther Herranz García
(PE629.667v01-00)
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2018)392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 488kWORD 202k
Teisinis pranešimas