10.12.2018
AGRI_AM(2018)631982
ИЗМЕНЕНИЯ
2506 - 2885
Проект на доклад
Естер Еранс Гарсия
(PE627.760v02-00)
Установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета
Предложение за регламент
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 666kWORD 233k
Правна информация