10.12.2018
AGRI_AM(2018)631982
GROZĪJUMI Nr.
2506 - 2885
Ziņojuma projekts
Esther Herranz García
(PE627.760v02-00)
Noteikumu izveidošana par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Regulas priekšlikums
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 627kWORD 177k
Juridisks paziņojums