10.12.2018
AGRI_AM(2018)631988
ИЗМЕНЕНИЯ
4396 - 4775
Проект на доклад
Естер Еранс Гарсия
(PE627.760v02-00)
Установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
Предложение за регламент
COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 682kWORD 194k
Правна информация