12.12.2018
AGRI_AM(2018)632001
MUUDATUSETTEPANEKUD
350-575
Raporti projekt
Eric Andrieu
(PE623.922v01-00)
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus, määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, määrust (EL) nr 251/2014 aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta, määrust (EL) nr 228/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks, ning määrust (EL) nr 229/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2018)394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 572kWORD 179k
Õigusalane teave