PDF 196kWORD 314k

 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

 

AGRI(2019)0129_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 29 януари 2019 г., 14.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (6Q2)

29 януари 2019 г., 14.30–18.30 ч.

В присъствието на Съвета и на Комисията

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

AGRI/8/13428

***I 2018/0216(COD) COM(2018)0392 – C8-0248/2018

 

Докладчик:

 

Естер Еранс Гарсия (PPE)

PR – PE627.760v02-00
AM – PE631.981v01-00
AM – PE631.983v01-00
AM – PE629.667v01-00
AM – PE631.979v01-00
AM – PE631.980v01-00
AM – PE631.988v01-00
AM – PE631.982v01-00
AM – PE629.666v01-00
AM – PE631.986v01-00
AM – PE631.985v01-00
AM – PE631.977v01-00
AM – PE629.665v01-00
AM – PE631.998v01-00
AM – PE631.987v01-00
AM – PE629.664v01-00

Водеща:

 

AGRI*

 

 

Подпомагащи:

 

DEVE –

Мария Хойбух (Verts/ALE)

PA – PE629.646v01-00
AM – PE632.094v01-00

 

INTA –

Решение: без становище

 

 

BUDG –

Неджми Али (ALDE)

AD – PE625.573v02-00
AM – PE627.799v01-00

 

CONT –

Йоахим Целер (PPE)

PA – PE631.922v01-00
AM – PE632.816v01-00

 

ENVI* –

Джовани Ла Вия (PPE)

PA – PE630.523v01-00
AM – PE632.139v02-00
AM – PE632.145v01-00
AM – PE632.142v01-00
AM – PE632.119v01-00
AM – PE632.156v01-00
AM – PE632.141v01-00
AM – PE632.140v01-00

 

ITRE –

Решение: без становище

 

 

REGI –

Бронис Ропе (Verts/ALE)

PA – PE629.641v01-00
AM – PE631.788v01-00
AM – PE631.786v01-00

 

FEMM –

Марияна Петир (PPE)

PA – PE630.397v01-00
AM – PE631.812v01-00

 

         Разглеждане на измененията

4. Финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика

AGRI/8/13439

***I 2018/0217(COD) COM(2018)0393 – C8-0247/2018

 

Докладчик:

 

Улрике Мюлер (ALDE)

PR – PE629.392v01-00
AM – PE630.690v01-00
AM – PE630.686v01-00
AM – PE630.688v01-00

Водеща:

 

AGRI

 

 

Подпомагащи:

 

DEVE –

Мария Хойбух (Verts/ALE)

PA – PE629.647v01-00
AM – PE632.096v01-00

 

BUDG –

Збигнев Кужмюк (ECR)

AD – PE625.574v02-00
AM – PE627.800v01-00

 

CONT –

Клаудия Шмит (PPE)

PA – PE631.923v01-00
AM – PE632.815v01-00

 

ENVI –

Решение: без становище

 

 

REGI –

Франц Богович (PPE)

PA – PE629.655v01-00
AM – PE631.861v01-00

 

         Разглеждане на измененията

5. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти, (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и (ЕС) № 229/2013 за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море

AGRI/8/13531

***I 2018/0218(COD) COM(2018)0394 – C8-0246/2018

 

Докладчик:

 

Ерик Андрийо (S&D)

PR – PE623.922v01-00
AM – PE632.001v01-00
AM – PE632.002v01-00
AM – PE631.782v01-00

Водеща:

 

AGRI

 

 

Подпомагащи:

 

DEVE –

Мария Хойбух (Verts/ALE)

PA – PE629.648v01-00
AM – PE632.088v01-00

 

BUDG –

Решение: без становище

 

 

ENVI –

Херберт Дорфман (PPE)

PA – PE630.373v01-00
AM – PE631.855v03-00

 

REGI –

Юнус Омаржи (GUE/NGL)

AD – PE630.370v02-00
AM – PE632.680v01-00

 

PECH –

Решение: без становище

 

Позиции под формата на изменения:

 

CONT –

Томаш Здеховски (PPE)

AD – PE629.441v02-00
AM – PE629.440v01-00

 

         Разглеждане на измененията

6. Разни въпроси

7. Следващи заседания

         7 февруари 2019 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

         18 февруари 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

         19 февруари 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

         27 февруари 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

* * *

Последно осъвременяване: 24 януари 2019 г.Правна информация