PDF 192kWORD 305k

 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

 

AGRI(2019)0129_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. sausio 29 d., antradienis, 14.30–18.30 val.

Briuselis

Salė: József Antall (6Q2)

2019 m. sausio 29 d. 14.30–18.30 val.

Dalyvauja Tarybos ir Komisijos atstovai

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

3. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas

AGRI/8/13428

***I 2018/0216(COD) COM(2018)0392 – C8-0248/2018

 

Pranešėja:

 

Esther Herranz García (PPE)

PR – PE627.760v02-00
AM – PE631.981v01-00
AM – PE631.983v01-00
AM – PE629.667v01-00
AM – PE631.979v01-00
AM – PE631.980v01-00
AM – PE631.988v01-00
AM – PE631.982v01-00
AM – PE629.666v01-00
AM – PE631.986v01-00
AM – PE631.985v01-00
AM – PE631.977v01-00
AM – PE629.665v01-00
AM – PE631.998v01-00
AM – PE631.987v01-00
AM – PE629.664v01-00

Atsakingas komitetas:

 

AGRI*

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

DEVE –

Maria Heubuch (Verts/ALE)

PA – PE629.646v01-00
AM – PE632.094v01-00

 

INTA –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

BUDG –

Nedzhmi Ali (ALDE)

AD – PE625.573v02-00
AM – PE627.799v01-00

 

CONT –

Joachim Zeller (PPE)

PA – PE631.922v01-00
AM – PE632.816v01-00

 

ENVI* –

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE630.523v01-00
AM – PE632.139v02-00
AM – PE632.145v01-00
AM – PE632.142v01-00
AM – PE632.119v01-00
AM – PE632.156v01-00
AM – PE632.141v01-00
AM – PE632.140v01-00

 

ITRE –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

REGI –

Bronis Ropė (Verts/ALE)

PA – PE629.641v01-00
AM – PE631.788v01-00
AM – PE631.786v01-00

 

FEMM –

Marijana Petir (PPE)

PA – PE630.397v01-00
AM – PE631.812v01-00

 

         Pakeitimų svarstymas

4. Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena

AGRI/8/13439

***I 2018/0217(COD) COM(2018)0393 – C8-0247/2018

 

Pranešėja:

 

Ulrike Müller (ALDE)

PR – PE629.392v01-00
AM – PE630.690v01-00
AM – PE630.686v01-00
AM – PE630.688v01-00

Atsakingas komitetas:

 

AGRI

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

DEVE –

Maria Heubuch (Verts/ALE)

PA – PE629.647v01-00
AM – PE632.096v01-00

 

BUDG –

Zbigniew Kuźmiuk (ECR)

AD – PE625.574v02-00
AM – PE627.800v01-00

 

CONT –

Claudia Schmidt (PPE)

PA – PE631.923v01-00
AM – PE632.815v01-00

 

ENVI –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

REGI –

Franc Bogovič (PPE)

PA – PE629.655v01-00
AM – PE631.861v01-00

 

         Pakeitimų svarstymas

5. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams, ir (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms

AGRI/8/13531

***I 2018/0218(COD) COM(2018)0394 – C8-0246/2018

 

Pranešėjas:

 

Eric Andrieu (S&D)

PR – PE623.922v01-00
AM – PE632.001v01-00
AM – PE632.002v01-00
AM – PE631.782v01-00

Atsakingas komitetas:

 

AGRI

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

DEVE –

Maria Heubuch (Verts/ALE)

PA – PE629.648v01-00
AM – PE632.088v01-00

 

BUDG –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

ENVI –

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE630.373v01-00
AM – PE631.855v03-00

 

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AD – PE630.370v02-00
AM – PE632.680v01-00

 

PECH –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

Pozicijos pakeitimų forma:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

AD – PE629.441v02-00
AM – PE629.440v01-00

 

         Pakeitimų svarstymas

6. Kiti klausimai

7. Kiti posėdžiai

         2019 m. vasario 7 d. 9.00–12.30 val. (Briuselis)

         2019 m. vasario 18 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

         2019 m. vasario 19 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

         2019 m. vasario 27 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

* * *

Atnaujinta: 2019 m. sausio 22 d.Teisinis pranešimas