PDF 196kWORD 304k

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

AGRI(2019)0129_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Wtorek 29 stycznia 2019 r., w godz. 14.30 – 18.30

Bruksela

Sala: József Antall (6Q2)

29 stycznia 2019 r., w godz. 14.30 – 18.30

W obecności Rady i Komisji

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Ustanowienie przepisów dotyczących wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

AGRI/8/13428

***I 2018/0216(COD) COM(2018)0392 – C8-0248/2018

 

Sprawozdawczyni:

 

Esther Herranz García (PPE)

PR – PE627.760v02-00
AM – PE631.981v01-00
AM – PE631.983v01-00
AM – PE629.667v01-00
AM – PE631.979v01-00
AM – PE631.980v01-00
AM – PE631.988v01-00
AM – PE631.982v01-00
AM – PE629.666v01-00
AM – PE631.986v01-00
AM – PE631.985v01-00
AM – PE631.977v01-00
AM – PE629.665v01-00
AM – PE631.998v01-00
AM – PE631.987v01-00
AM – PE629.664v01-00

Przedm. właśc.:

 

AGRI*

 

 

Opiniodawcza:

 

DEVE –

Maria Heubuch (Verts/ALE)

PA – PE629.646v01-00
AM – PE632.094v01-00

 

INTA –

Decyzja: brak opinii

 

 

BUDG –

Nedzhmi Ali (ALDE)

AD – PE625.573v02-00
AM – PE627.799v01-00

 

CONT –

Joachim Zeller (PPE)

PA – PE631.922v01-00
AM – PE632.816v01-00

 

ENVI* –

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE630.523v01-00
AM – PE632.139v02-00
AM – PE632.145v01-00
AM – PE632.142v01-00
AM – PE632.119v01-00
AM – PE632.156v01-00
AM – PE632.141v01-00
AM – PE632.140v01-00

 

ITRE –

Decyzja: brak opinii

 

 

REGI –

Bronis Ropė (Verts/ALE)

PA – PE629.641v01-00
AM – PE631.788v01-00
AM – PE631.786v01-00

 

FEMM –

Marijana Petir (PPE)

PA – PE630.397v01-00
AM – PE631.812v01-00

 

         Rozpatrzenie poprawek

4. Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej

AGRI/8/13439

***I 2018/0217(COD) COM(2018)0393 – C8-0247/2018

 

Sprawozdawczyni:

 

Ulrike Müller (ALDE)

PR – PE629.392v01-00
AM – PE630.690v01-00
AM – PE630.686v01-00
AM – PE630.688v01-00

Przedm. właśc.:

 

AGRI

 

 

Opiniodawcza:

 

DEVE –

Maria Heubuch (Verts/ALE)

PA – PE629.647v01-00
AM – PE632.096v01-00

 

BUDG –

Zbigniew Kuźmiuk (ECR)

AD – PE625.574v02-00
AM – PE627.800v01-00

 

CONT –

Claudia Schmidt (PPE)

PA – PE631.923v01-00
AM – PE632.815v01-00

 

ENVI –

Decyzja: brak opinii

 

 

REGI –

Franc Bogovič (PPE)

PA – PE629.655v01-00
AM – PE631.861v01-00

 

         Rozpatrzenie poprawek

5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) nr 229/2013 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

AGRI/8/13531

***I 2018/0218(COD) COM(2018)0394 – C8-0246/2018

 

Sprawozdawca:

 

Eric Andrieu (S&D)

PR – PE623.922v01-00
AM – PE632.001v01-00
AM – PE632.002v01-00
AM – PE631.782v01-00

Przedm. właśc.:

 

AGRI

 

 

Opiniodawcza:

 

DEVE –

Maria Heubuch (Verts/ALE)

PA – PE629.648v01-00
AM – PE632.088v01-00

 

BUDG –

Decyzja: brak opinii

 

 

ENVI –

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE630.373v01-00
AM – PE631.855v03-00

 

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AD – PE630.370v02-00
AM – PE632.680v01-00

 

PECH –

Decyzja: brak opinii

 

Stanowiska w formie poprawek:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

AD – PE629.441v02-00
AM – PE629.440v01-00

 

         Rozpatrzenie poprawek

6. Sprawy różne

7. Następne posiedzenia

         7 lutego 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)

         18 lutego 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30 (Bruksela)

         19 lutego 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

         27 lutego 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

* * *

Ostatnia aktualizacja: 24 stycznia 2019Informacja prawna